Κυριακή 2 Ιουλίου 2017

Συνέχιση Προνοιακού Επιδόματος όταν υπάρχει απασχόληση σε Πρόγραμμα "3+1" ή σε Κοινωφελές.

 Ενημέρωση 18/01/2023
Όσον αφορά τις Σχολές Μαθητείας ΕΠΑΣ, εκτιμούμε ότι συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 13, Ν.4331/2015, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ7/108652/Κ3/2021 - ΦΕΚ 4146/Β/9-9-2021 συμπεριλαμβάνεται στη μαθητεία και η έννοια της ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.


Ενημέρωση 30 Μαΐου 2019

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 88/2018Το ίδιο ισχύει και για τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.


Πιο πρόσφατη ενημέρωση με το Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), κτλ. (ΚΥΑ Aριθ. Πρωτ.: 38839/838, 22/08/2017) Σχετικό το άρθρο μας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015

  Στη διαδικτυακή μας κοινότητα "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ΑμεΑ που απασχολούνται με το πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ "3+1" ή σε κάποιο Κοινωφελές Πρόγραμμα, έχουν υποβάλει έγγραφο αίτημα στην Πρόνοια για συνέχιση του προνοιακού τους επιδόματος βάσει του άρθρου 13, Ν.4331/2013 και περιμένουν απάντηση, ενώ όμως έχει παρέλθει η προθεσμία ικανοποίησης αιτημάτων πολιτών (50 ημέρες).

 Από το να περιμένουν άδικα εφόρου ζωής ή ακόμα κι αν έχουν λάβει απορριπτική απάντηση, εμείς προτείνουμε να υποβάλλουν ηλεκτρονική αναφορά στην ιστοσελίδα του Συνήγορου του Πολίτη, εδώ:
Υποβολή αναφοράς | Συνήγορος του Πολιτη Στη συνέχεια, παραθέτουμε όλα τα σημαντικά στοιχεία που μπορείτε να επικαλεστείτε και να ανεβάσετε ως συνοδευτικά αρχεία της αναφοράς σας.

 Είναι σημαντικό για τους αναγνώστες μας να γνωρίζουν ότι οι διατάξεις είναι με το μέρος τους και σ' αυτές πρέπει να βασιστούν ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη συνέχιση του προνοιακού τους επιδόματος.

 Επειδή έχουν αναφερθεί παράπονα για τους τρόπους που διαχειρίζονται αυτό το θέμα οι υπάλληλοι της Πρόνοιας, θα αρκεστούμε να πούμε ότι, αν οι υπάλληλοι έχουν ή όχι επαρκή ενημέρωση όσον αφορά τις οδηγίες που έχουν, αυτό είναι πρόβλημα μεταξύ των υπηρεσιών Πρόνοιας και του Υπουργείου Εργασίας και σ' αυτό εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.

Ίσως είναι καλύτερα για τις Υπηρεσίες Πρόνοιας να ζητήσουν περισσότερες διευκρινίσεις από το Υπουργείο.


 Επί του πρακτέου, κατεβάζουμε τα εξής αρχεία προκειμένου να τα επικαλεστούμε στην ηλεκτρονική αναφορά μας και να τα ανεβάσουμε ως συνοδευτικά αρχεία στην αναφορά μας:

Στοιχείο υπ' αριθμόν 1:
Αρθρο 13, ν.4331/2015:
Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..

 Το παραπάνω το επικαλούμαστε απαραίτητα καθώς είναι το σημείο του νόμου που μας δίνει το δικαίωμα στη συνέχιση του προνοιακού επιδόματος.

Στοιχείο υπ΄αριθμόν 2:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (για το άρθρο 13, Ν.4331/2015):

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος: «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3304/2005 απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας καθώς και στον επαγγελματικό προσανατολισμό/αναπροσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. Η διακοπή του επιδόματος αναπηρίας στην περίπτωση που το άτομο απασχολείται αποτελεί διάκριση στο βαθμό που το επίδομα αναπηρίας εξισώνεται με το επίδομα ανεργίας ενώ κατ’ ουσίαν αποτελεί ενίσχυση των ΑμεΑ με στόχο την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που η αναπηρία δημιουργεί. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη διάταξη αίρει τα αντικίνητρα που δημιουργεί η ισχύουσα νομοθεσία για την επαγγελματική (επαν-)ένταξη των ΑμεΑ, μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας.


 Η αιτιολογική έκθεση είναι απαραίτητο στοιχείο στην έρευνα που θα κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς εξηγεί την πρόθεση του νομοθέτη.

Στοιχείο υπ' αριθμόν 3:
Κοινή Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. 20537/752 18-10-2010, υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 1663, 19-10-2010)
Κατάρτιση Ειδικού Τριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α).
https://www.docdroid.net/QbnwNY8/-3-1.pdf.html

 Από αυτήν είναι πολύ σημαντικό να επικαλεστούμε το απόσπασμα από το άρθρο 1, προκειμένου να αποδείξουμε ότι το πρόγραμμα 3+1 αφορά ενίσχυση της απασχόλησης:

Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας....
...
Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.


Στοιχείο υπ' αριθμόν 4:

Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπ' αριθμ. 6.1714/5.1504, 15-02-2016 (ΦΕΚ Β' 424, 22-02-2016)
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.
https://www.docdroid.net/kPBsACd/kya-koinwfelous-fek424-22022016-1.pdf.html

 Από αυτήν επικαλούμαστε το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο 1:
Άρθρο 1, Πλαίσιο ένταξης
1.2. Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.|


 Επίσης, επικαλούμαστε και το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο 2:


Άρθρο 2 Στόχος της Δράσης − Αντικείμενο − Διάρκεια
2.1. Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.


 Έτσι, αποδεικνύουμε ότι και τα Κοινωφελή Προγράμματα αποβλέπουν στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Στοιχείο υπ' αριθμόν 5:
Εγκύκλιος, Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, 29-09-2015, Υπουργού Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, με την ένδειξη "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ", προς Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων της Χώρας, με ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄).

https://www.docdroid.net/LY4x56o/-29-09-2015.pdf.html


Στοιχείο υπ' αριθμόν 6:
Εγκύκλιος, Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017, Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, προς τους Δήμους της Χώρας, αλλά και προς τη Διαδικτυακή Κοινότητα "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", με ΘΕΜΑ:
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε εργαζόμενους ΑμεΑ σε Κοιν.Σ.Επ..
https://www.docdroid.net/wmSTILo/-13-4331-2015-.pdf.html


 Τέλος, μπορείτε να
επικαλεστείτε και το άρθρο 4 του ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις), στην περίπτωση που έχει παρέλθει η προθεσμία των πενήντα ημερών και δεν έχετε λάβει καμία απάντηση από την Υπηρεσία Πρόνοιας.

Αρθρο 4. Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων.


Αν απασχοληθείτε με το Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες
(ΚΥΑ Aριθ. Πρωτ.: 38839/838, 22/08/2017)

Σ' αυτή την περίπτωση θα επικαλεστείτε το άρθρο 18, του ν. 3833/2010 (από το οποίο απορρέει η παραπάνω ΚΥΑ, αριθ. Πρωτ.: 38839/838, 22/08/2017):

Ν. 3833/2010, άρθρο 18. Προγράμματα απασχόλησης ανέργων
1. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Ν.Θ.Ε.), ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να επιδο­τεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφα­λιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουρ­γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.


Δηλαδή το πρόγραμμα είναι ξεκάθαρα για την προώθηση (ενίσχυση) της απασχόλησης.

Επομένως, στην Πρόνοια έχουν υποχρέωση να μην σας διακόψουν το προνοιακό επίδομα αναπηρίας.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

©Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

3 σχόλια:

 1. καλησπερα εγω απο το 2010 δουλευω σε δημο σε προγραμα 3+1 4 κοινωφελή επιχείρηση του δημου με ποσοστο 80% και δεν παιρνω επίδομα πρόνοιας ...Τωρα μου λετε οτι το δικαιουμε? ΚΑΡΠΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετά από τόσα χρόνια θα έλεγα ότι δεν υφίσταται πλέον συμμετοχή στο πρόγραμμα αφού η διάρκειά του έχει λήξει από καιρό.

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα σε μένα που παίρνω επίδομα εφ´όρου ζωης απο τον ΟΓΑ λόγω του πατέρα μου και δουλεύω σε ΝΠΙΔ με το 3+1 ισχύει ο νόμος να συνεχίσω να το παιρνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/