Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Δεν ισχύει η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ ότι διορθώθηκε αδικία στο Δελτίο Στάθμευσης!

Είναι απολύτως εσφαλμένη η ανάρτηση της ΕΣΑμεΑ, με την οποία διαδίδει ότι  διορθώθηκε αδικία που αφορούσε στη χορήγηση κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικά αυτοκίνητα αναλόγως του κυβισμού τους. Δεν υφίσταται τέτοια διόρθωση ενώ εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις που θέτουν όρια στον κυβισμό των αναπηρικών αυτοκινήτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Για να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο:

Τα Δελτία Στάθμευσης χορηγούνται στους δικαιούχους του άρθρου 16 του ν.1798/88. Το Δελτίο Στάθμευσης δεν έχει ακριβώς να κάνει με το όριο στον κυβισμό των οχημάτων αλλά με το αν πρόκειται για δικαιούχους του άρθρου 16 ή όχι.

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του άρθρου 16 προβλέπονται προϋποθέσεις βάσει της αναπηρίας του και βάσει του κυβισμού του οχήματος που θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί (πλην ειδικής κατηγορίας) σύμφωνα με το ΠΔ 241/2005.


ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η ΕΣΑμεΑ, στις 22.12.2023, ανακοίνωσε στα "Νέα" της ιστοσελίδας της είδηση με θέμα: "Χορήγηση κάρτας στάθμευσης χωρίς περιορισμό στον κυβισμό των αναπηρικών αυτοκινήτων".

Συγκεκριμένα, αναφέρει η ΕΣΑμεΑ τα εξής:
«Μετά από ενέργειες της ΕΣΑμεΑ διορθώθηκε αδικία που αφορούσε στη χορήγηση κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικά αυτοκίνητα αναλόγως του κυβισμού τους.
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1143604 ΕΞ 2023/17.11.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών τμήμα Γ που αφορά τον κυβισμό των αυτοκινήτων που μεταφέρουν άτομα με αναπηρία: όσοι από τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται κάρτα στάθμευσης θα μπορούν να την αποκτούν χωρίς περιορισμό στα κυβικά των αυτοκινήτων. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε περιορισμός».

Με μεγάλη μας έκπληξη όμως παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρχε πουθενά δημοσιευμένο το εν λόγω έγγραφο! Ούτε στην ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ ούτε και στις αναδημοσίεσεις που ακολούθησαν από τα media.

Επειδή, ως γνωστόν, τα έγγραφα και οι εγκύκλιοι δεν αποτελούν πηγή δικαίου, επομένως δεν δύνανται να τροποποιούν τις διατάξεις, η ΕΣΑμεΑ, ως το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, θα πρέπει στις ανακοινώσεις της να επισυνάπτει και τα δημόσια έγγραφα που επικαλείται ή να ζητάει από την αρχή που τα εξέδωσε να τα δημοσιεύει, αφού υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο περί Διαύγειας (αρχή της διαφάνειας) κι αφού όλοι έχουμε εύλογο ενδιαφέρον σ' αυτά. 

Η ΕΣΑμεΑ δηλαδή έχει καθήκον να υποστηρίζει πρατικές που σέβονται την αρχή της διαφάνειας, προκειμένου να υπάρχει αξιοπιστία, όπως και το δικαίωμα της προσβασιμότητας στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις 28.12.2023 αιτηθήκαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να μας χορηγηθεί αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου που αναφέρει η ΕΣΑμεΑ.

Το αίτημά μας έλαβε τον αρ. πρωτ. ΑΑΔΕ 1156903/29.12.2023

ενώ ικανοποίηθηκε άμεσα με απάντηση που λάβαμε στις 29.12.2023. 

Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την απάντησή της και στην ΕΣΑμεΑ.

Έτσι, προκειμένου να αποσαφηνιστεί για το τι πραγματικά ισχύει, δημοσιεύουμε πρώτοι το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1143604 ΕΞ 2023/17.11.2023, έγγραφο, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών τμήμα Γ, που απαντούσε στο Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας ΑμεΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα εξής:

Θέμα: Αναφορικά με την έκδοση Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. ΑΑΔΕ ΕΙΣ 1129130/25-10-23 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας
τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (Α’ 166), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, η ανωτέρω απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών
αυτοκινήτων επεκτάθηκε και χορηγείται και στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των
άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν
από τις ειδικότερα αναφερόμενες στις εν λόγω διατάξεις παθήσεις.

Σχετικά με τον δικαιούμενο κυβισμό των παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν. 1798/88 (Α’ 166) όπως οι διατάξεις αυτές
τροποποιήθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3583/07 (Α’ 142), το παραλαμβανόμενο
επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’
εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν
επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι
που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με
ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό
κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν.2753/99 (Α’ 249) δόθηκε η δυνατότητα
παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού για τους δικαιούχους αναπήρους
κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κυβ.εκ., με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο
αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μέχρι 2000 κ.εκ.
και 58% για τα πάνω από 2.000 κ.εκ.) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται το όριο των 1.650 κ.εκ

Θέματα που αφορούν στην έκδοση δελτίου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων ΑμεΑ
εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Το έγγραφο


Διαβάζοντας το έγγραφο διαπιστώσαμε τα εξής:

Πως όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι στη νομοθεσία, αλλά και ότι η υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο δεν έχει αρμοδιότητα να εκφέρει άποψη για θέματα που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Στάθμευσης.

Επομένως, η ΕΣΑμεΑ και τα media που αναπαρήγαγαν την εσφαλμένη πληροφορία θα πρέπει άμεσα να διορθώσουν το λάθος που διαδίδουν προκειμένου να αποφευχθεί η άδικη ταλαιπωρία στην οποία θα μπουν τα άτομα με αναπηρίες που άδικα νομίζουν ότι μπορούν να αποκτήσουν Δελτίο Αναπηρίας χωρίς περιορισμό στα κυβικά των αυτοκινήτων τους.

Για να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο:
Τα Δελτία Στάθμευσης χορηγούνται στους δικαιούχους του άρθρου 16 του ν.1798/88. Το Δελτίο Στάθμευσης δεν έχει ακριβώς να κάνει με το όριο στον κυβισμό των οχημάτων αλλά με το αν πρόκειται για δικαιούχους του άρθρου 16 ή όχι.

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του άρθρου 16
προβλέπονται προϋποθέσεις βάσει της αναπηρίας του και βάσει του κυβισμού του οχήματος που θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί (πλην ειδικής κατηγορίας) σύμφωνα με το ΠΔ 241/2005.

Χαρακτηριστική και η παρ. 4 του άρθρου 1, του ΠΔ 241/2005, που είναι η βασική διάταξη για το Δελτίο Στάθμευσης:

Αρθρο 1 Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.
[...]
4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).
[...]

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» (98.000 μέλη).

 

Επικαιροποίηση 05.01.2023

Η ΕΣΑμεΑ πρόσθεσε "αποφάσεις" στην αρχική ανακοίνωσή της...Στην ελληνική πραγματικότητα δεν πρέπει πλέον να μας παραξενεύει το να θεσπίζονται διατάξεις από εγκυκλίους ή το να καταργούνται διακρίσεις από επιστολές δημοσίων υπηρεσιών...

Αφού τώρα έχουμε και την ΕΣΑμεΑ, που αποκαλεί "αποφάσεις" αυτές τις επιστολές των δημοσίων υπηρεσιών! Αποκαλεί μάλιστα ΑΠΟΦΑΣΗ την επιστολή υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που δηλώνει αναρμόδια για το θέμα!

Δηλαδή, ένα έγγραφο από υπηρεσία που δηλώνει αναρμόδια, κατα την ΕΣΑμεΑ και κατά την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών μετατρέπεται ανεξήγητα σε "απόφαση" και καταργεί διακρίσεις -χωρίς βέβαια να τις καταργεί!

Το έγγραφο "απόφαση" του αυτοτελούς τμήματος προσβασιμότητας ΑμεΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών...

Το έγγραφο "απόφαση" της σχετικής δ/νσης της αναρμόδιας ΑΑΔΕ...

Και όλα αυτά επειδή το κράτος βαριέται να τροποποιήσει το ΠΔ 241/2005, που κοντεύει να ξεχάσει και πώς το λένε μετά από τις ατελείωτες παρερμηνείες που έχει υποστεί...

Παρόλο που ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει, εδώ και χρόνια, ΚΑΙ τη θέσπιση Κάρτας Προσωπικής Μετακίνησης (Personal Mobility Card)*
*Βλ. Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα ΑμεΑ έτους 2020.

Αλλά ξέχασα...
Πλέον έχουμε και... Eθνική Αρχή Προσβασιμότητας!
Οπότε να μην ανησυχώ για τίποτα...

Ανδρέας Μπαρδάκης.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Άνιση μεταχείριση στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας για τους συνταξιούχους θανάτου.

 Σε συνέχεια της αρχικής αναφοράς μας με θέμα "Αμφιλεγόμενη ανάρτηση του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το δικαίωμα του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας σε συνταξιούχους θανάτου (21.07.2023)", η οποία διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, θελήσαμε να στείλουμε πρόσθετες παρατηρήσεις επί του θέματος.
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής μας.


Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Γενικός Γραμματέας
ΠΥΡΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Email: secgensocial@minscfa.gov.gr

Έλαβε αρ. πρωτ. 113656/29.12.2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϊστ. Γενικής Δ/νσης
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
Email: gdp@yeka.gr

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο), μας ενημέρωσε ότι η επιστολή μας έλαβε τους υπ' αρ. πρωτ. 113656/29.12.2023 και 113657/29.12.2023, οι οποίοι χρεώθηκαν στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογενείας (113657) και στη Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (113656).

Κοινοποίηση:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Παρακαλείται όπως τοποθετηθεί επί του ζητήματος)
Email:
esaea@otenet.gr

 

Θέμα: «Πρόσθετες παρατηρήσεις επί της αναφοράς μας με θέμα “Αμφιλεγόμενη ανάρτηση του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το δικαίωμα του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας σε συνταξιούχους θανάτου” (21.07.2023)».


Αξιότιμοι κύριοι,
σε συνέχεια της αναφοράς μας,
[1]   που σας προωθήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης, Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας), με το υπ’ αρ. πρωτ. 111799/20.12.2023, έγγραφο του, [2]  επιθυμούμε να συμπληρώσουμε την αναφορά μας με τις εξής παρατηρήσεις:


1. Ο σκοπός που εξυπηρετεί το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη,
είναι η ανακούφιση ατόμων, των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι τόσο σοβαρή, ώστε εξαρτώνται διαρκώς από τη συμπαράσταση άλλου προσώπου. Δηλαδή, ο σκοπός του συγκεκριμένου επιδόματος εξυπηρετεί την αντιμετώπιση της εξάρτησης του απόλυτα ανάπηρου από τρίτα πρόσωπα. [3]


2.
 Όταν ο αρχικός νομοθέτης θέσπισε για πρώτη φορά (έτος 1951) την προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στις συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις των μελών οικογενείας αποβιώσαντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στους τυφλούς συνταξιούχους γήρατος (έτος 1966), κατόπιν επεκτάθηκε στους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (έτος 1981), δεν είχε στο σκεπτικό του τον μετέπειτα διαχωρισμό των ασφαλισμένων σε «νέους» και «παλιούς», δηλαδή τους ασφαλισμένους πριν από την 1.1.1993 και τους ασφαλισμένους μετά από την 1.1.1993. [4]
Αφού ήδη είχε καθιερωθεί από το Σύνταγμα η ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, ο αρχικός νομοθέτης δεν θα μπορούσε να είχε στο σκεπτικό του τη μεταχείριση κατά ανόμοιο τρόπο των ουσιωδώς όµοιων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας εν γένει διακρίσεις.


3.
Διαφωνούμε με την απάντηση που λάβαμε από τον e-ΕΦΚΑ.

Το Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών μας απάντησε με έγγραφό του, υπ’ αρ. πρωτ. 590556/18.10.2023. [5]

Κατά την άποψη του e-ΕΦΚΑ, επειδή στη διάταξη του ν. 2084/1992, άρθρο 30, δεν αναφέρονται τα μέλη οικογένειας, σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 42, ν. 1140/1981 (για ασφαλισμένους για πρώτη φορά έως 31.12.1992), όπου αναφέρονται, ο ασφαλιστικός οργανισμός ερμηνεύει και θεωρεί, υποκειμενικά κατά τη γνώμη μας, ότι από τη γραμματική διάταξη του νόμου εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου!

Εμείς όμως διαφωνούμε με την ως άνω άποψη καθώς:

α) Δεν έχουμε υπόψη μας να εκδόθηκε ποτέ κάποια εγκύκλιος ή οδηγία του πρώην ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, όλα αυτά τα χρόνια, από το έτος 1992 έως και σήμερα, που να ερμηνεύει τη διάταξη του άρθρου 30, ν. 2084/1192 με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύει σήμερα ο
e-ΕΦΚΑ, δηλαδή ως εξαίρεση από το επίδομα απόλυτης αναπηρίας για τους συνταξιούχους θανάτου που έλκουν το δικαίωμά τους από θανόντες που ήταν «νέοι» ασφαλισμένοι.
Αντίθετα, σε κάθε εγκύκλιο και οδηγία που διαβάζουμε, όπως και στα βιβλία
[6]  του τ. Διευθυντή ΙΚΑ, κ. Κωνσταντίνου Δ. Λαναρά («Η ασφάλιση στο ΙΚΑ» & «Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ»), διαπιστώνουμε ότι ανάμεσα στους δικαιούχους του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας αναφέρονται πάντα και τα μέλη οικογενείας αποβιώσαντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου, χωρίς διάκριση, ανεξάρτητα δηλαδή αν ο αποβιώσας είχε υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993.

β) Εκτιμούμε ότι η διάταξη του άρθρου 30, ν. 2084/1992 είχε ως μοναδικό σκοπό τη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού της προσαύξησης στους δικαιούχους που αναφέρονται. Χαρακτηριστική και η προσθήκη που έγινε αργότερα (έτος 2012)
[7] για τους τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος (ήταν ήδη δικαιούχοι από την αρχική διάταξη του ν. 2084/1992), προκειμένου να εξομοιωθεί ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης στους συνταξιούχους αυτούς με τον υπολογισμό που ισχύει για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την 1.1.1993 (Εγκύκλ. ΙΚΑ 44/2012, ΕΑΕΔ 2012, σελ. 720), όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου. [8] 
Η συγκεκριμένη εξομοίωση για τους τυφλούς ήταν εύλογη και δίκαιη.

Τελικά, όταν διαβάζουμε προσεκτικά τη διάταξη του άρθρου 30, ν. 2084/1992, διαπιστώνουμε ότι διατυπωμένη, με ρητό τρόπο, εξαίρεση συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων δεν υφίσταται στη γραμματική διατύπωση του νόμου.

4. Καταλήγοντας, υπενθυμίζουμε ότι ο σύγχρονος νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τελικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, προς την αρχική έκθεση της Ελλάδας.
[9]

Παρατήρηση υπ’ αρ. 40 και παρατήρηση, υπ’ αρ. 41 (Σεπτέμβριος 2019):

Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία (άρθρο 28)

40.       Η Επιτροπή ανησυχεί ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως προβλέπονται στο Άρθρο 28 της Σύμβασης έχουν επηρεαστεί αρνητικά από, μεταξύ άλλων:

(α)       Τις αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία και στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας.

(β)        Την ασυνέπεια της εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με την φοροαπαλλαγή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, καθώς και την ανεπαρκή προστασία τους από κατάσχεση.

(γ)        Αναφορές περί άνισης μεταχείρισης στην κατανομή των επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία.

41.       Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να αναμορφώσει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές που αφορούν προνοιακά επιδόματα, παροχές, συντάξεις και φοροαπαλλαγές για τα άτομα με αναπηρία, εναρμονίζοντας τους υπάρχοντες κανόνες και καταργώντας κανόνες και πρακτικές που παράγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάρχουν στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας. Η Επιτροπή συνιστά, επίσης, στο συμβαλλόμενο Κράτος να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας, και προοδευτικά να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» (98.000 μέλη).

 

ΥΓ. Παρακαλώ, όπως με ενημερώσετε άμεσα για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει το παρόν ως εισερχόμενο μήνυμα.

Επισυνάπτεται ψηφιακά βεβαιωμένο έγγραφο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, άρθρα 27, 29.[1] Το κείμενο της αναφοράς μας: https://drive.google.com/file/d/1HfUcknJ6fuFn0cq1AGtZCKxDjlNHIXP5/view?usp=sharing

 

[2] Το έγγραφο της διαβίβασης της αναφοράς μας από το Υπουργείο Εργασίας: https://drive.google.com/file/d/195AthcfcgL8gpvnx-XB7ICjyE20yDXzE/view?usp=sharing

 

[3] Βλ. Πόρισμα ΣτΠ, «Χορήγηση Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος», Ιανουάριος 2008. Πηγή: https://old.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.epidomata.12758 και https://old.synigoros.gr/resources/docs/113878.pdf

 

[4] Ο νοµοθέτης, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να συνδράµει τους ασφαλισµένους αναπήρους, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη περιποίηση και συµπαράσταση άλλου προσώπου, αποφάσισε, µε την παράγραφο 10 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951, τη χορήγηση του επιδόµατος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ. Στη συνέχεια, µε την παράγραφο 20 του Ν. 4496/1966, το επίδοµα αυτό χορηγήθηκε και στους συνταξιούχους γήρατος του ΙΚΑ που είναι τυφλοί. Με το άρθρο 42, παράγραφος 3 του Ν. 1140/1981, επεκτάθηκε η χορήγηση του εν λόγω επιδόµατος στους ασφαλισµένους όλων των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
(Επίσης από το ως άνω Πόρισμα ΣτΠ).

 

[5] Η απάντηση από τον e-ΕΦΚΑ: https://drive.google.com/file/d/1kbQSGPfX5a_1m4bc6cPWpfXBha6ene1l/view

 

[6] Βλ. Κωνσταντίνου Δ. Λαναρά, Η Ασφάλιση στο ΙΚΑ, Αθήνα 2015, σελ. 572, Η Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, Αθήνα 2019, σελ. 585-586, τα οποία κάνουν αναφορά στα άρθρα 42, παρ. 3, Ν. 1140/1981, 60, Ν. 3518/2016 και 26 παρ. 1 Ν. 4075/2012. Εγκύκλιοι ΙΚΑ 36/2007, 44/2012, ΕΑΕΔ 2012 σελ. 720.
 

[7] Ν. 4075/2012, άρθρο 26 «Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων», παρ. 2:
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγείται στους τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

[8] Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4075, για το άρθρο 26:

«Με τις παραγράφους 1 και 2 της διάταξης αυτής αίρεται η διάκριση των τυφλών συνταξιούχων ασφαλισθέντων προ και μετά την 1.1.1993».

[9] Τον Σεπτέμβριο του 2019, για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ελλάδα εξετάστηκε από

την Επιτροπή των ΗΕ, σε μια εφ’ όλης της ύλης δημόσια ακρόαση, στην έδρα των

ΗΕ στη Γενεύη, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους προς τα

άτομα με αναπηρία, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση που κύρωσε η χώρα

μας με το ν. 4074/2012.

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Σύνδεσμος: http://139.144.147.121/publications/others/4441-telikes-paratiriseis-stin-arxiki-ekthesi-tis-elladas-apo-tin-epitropi-toy-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiriaΕπικαιροποίηση 28.12.2023

Προωθήσαμε την επιστολή μας και στο
VI. Τμήμα Γραμματείας (κεντρικό πρωτόκολλο) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας.
E-mail: protokolo@ypakp.gr

Επικαιροποίηση 29.12.2023
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο), μας ενημέρωσε ότι η επιστολή μας έλαβε τους υπ' αρ. πρωτ. 113656/29.12.2023 και 113657/29.12.2023, οι οποίοι χρεώθηκαν στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογενείας (113657) και στη Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (113656). 

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Ας στείλουμε μια επιστολή για τους ανασφάλιστους υπερήλικες που τους έχουν πετάξει στον Καιάδα...

Την ημέρα της ονομαστικής μου εορτής θέλησα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου:

Να του προσφέρω την ηθική ικανοποίηση ότι ίσως καταφέρω και συμβάλλω μ' ένα μικρό λιθαράκι υποστήριξης για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, συνανθρώπους μου, που δεν δικαιούνται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου Υπερήλικα αφού ο ασφαλιστικός "Νόμος Κατρούγκαλου" θέτει άδικες, παράλογες και απάνθρωπα σκληρές προϋποθέσεις, που μόλις 33.000 άνθρωποι μπόρεσαν να εκπληρώσουν.  Οι υπόλοιποι, που είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ περισσότεροι, πετιούνται στον Καιάδα της Αδιαφορίας του Πολιτικού Συστήματος ως ανεπιθύμητοι λόγω προχωρημένης ηλικίας και ακραίας φτώχειας...

Ακολουθεί μια επιστολή, που για τους φίλους που θα θέλατε σήμερα να μου ευχηθείτε, νομίζω πως μετά από πολλά χρόνια ακτιβιστικής δράσης -πάντα και μόνο για τους άλλους- έχω πλέον το δικαίωμα να σας ζητήσω κι εγώ κάτι:

Να αντιγράψετε και να στείλετε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να υποστηρίξουμε όλοι μαζί τους ανασφάλιστους υπερήλικες που έχουν αφεθεί στη μοίρα τους.

Αν δεν το κάνουμε εμείς, εγώ, εσείς, εσύ, που μπορεί να διαβάζεις τώρα τούτο εδώ το κείμενο, δεν θα το κάνει άλλος. Αφού αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οργανώσεις να τους υποστηρίξουν, δεν έχουν συλλόγους, δεν έχουν τίποτα. Έχουν μόνο εσάς, εσένα, εμένα και όποιον άλλον καλό άνθρωπο σκεφτεί ότι η αποστολή ενός μόνο mail αξίζει τον κόπο... Και ότι ίσως κάποτε βρεθούμε στη δική τους θέση και τότε θα εξαρτιώμαστε από την ανθρωπιά των επόμενων γενεών - που εμείς σήμερα διδάσκουμε και χτίζουμε το μέλλον τους με τις πράξεις μας.

Αρκεί να βάλετε ένα δικό σας θέμα (για να μην θεωρηθεί spam) και να γράψετε το δικό σας ονοματεπώνυμο στο τέλος (και όχι το δικό μου).

Σας γράφω εδώ όλα τα email στη σειρά, χωρισμένα με κόμμα (,) προκειμένου να τα αντιγράψετε μονομιάς:

ypourgos@minscfa.gov.gr, secgensocial@minscfa.gov.gr, ministeroffice@minfin.gr, info@khatzidakis.gr, dioikisi@opeka.gr, ndko@parliament.gr, syriza@parliament.gr, proedros@syriza.gr, pasok@parliament.gr, kke@parliament.gr, ko.spartiates@parliament.gr, el_lisi@parliament.gr, nikh@parliament.gr, plefsieleftherias.ko@parliament.gr

Κοινοποίηση (αν θέλετε): press@synigoros.gr

Κρυφή κοινοποίηση σε:  bardakis.andreas@gmail.com

(Το email για την κρυφή κοινοποίηση (BCC) χρησιμοποιείται μοναδικά για σκοπούς καταμέτρησης). 


Φυσικά, μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο ή να στείλετε ένα δικό σας, δεν έχει καμιά σημασία, δεν διεκδικώ πνευματικά δικαιώματα. Σημασία έχει να ασκήσουμε όλοι μαζί κοινωνική πίεση. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη το να απευθύνεται στην Κυβέρνηση, στους Βουλευτές και στις Ανεξάρτητες Αρχές για να ζητήσει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Τη δική μου επιστολή τη βεβαίωσα ψηφιακά στο gov.gr ενώ ζητάω και αριθμό πρωτοκόλλου. Αν νομίζετε ότι έχετε την υπομονή να κάνετε το ίδιο, τότε γιατί όχι; Μ' αυτόν τον τρόπο να ξέρετε ότι την κάνετε πιο επίσημη, πιο έγκυρη αφού δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι σαν να τη στέλνετε με συστημένο από το ταχυδρομείο και με το γνήσιο της υπογραφής σας.

Αντιγράψτε το κείμενο από εδώ: https://docs.google.com/document/d/18M0oRoMNm3uBpk2u_gKUCf0J4d_9tI4EEMUsMUgnwhw/edit?usp=sharing

Ή από εδώ:  https://docs.google.com/document/d/1o6RMLhhekRI8heEXEVKMvwgctYBzOyQp/edit?usp=sharing&ouid=107873486142017552346&rtpof=true&sd=true

Προσέξτε μόνο να βάλετε τη σωστή ημερομηνία και στο τέλος το ονομάτεπώνυμό σας αμέσως μετά από το "Με εκτίμηση," που θα δείτε προς το τέλος του κειμένου. Συγχωρέστε με αν λέω τα αυτονόητα, το κάνω όμως επειδή πολλές φορές έχω δει να στέλνονται επιστολές με το δικό μου όνομα (!) και με λάθος ημερομηνία!

***** ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ (ΤΙΤΛΟ) ΤΟΥ EMAIL ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ SPAM ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ! *****

Με εκτίμηση προς όλους σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

ΥΓ. Αν θέλετε κάντε και μια κοινοποίηση το παρόν στο FB ώστε να διαδοθεί (βλ. το μπλε κουμπάκι παραπάνω).

Πηγή: https://www.npr.org/sections/parallels/2016/04/15/474240695/for-these-greek-grandmas-helping-migrants-brings-back-their-own-past
Πηγή: https://www.npr.org/sections/parallels/2016/04/15/474240695/for-these-greek-grandmas-helping-migrants-brings-back-their-own-past

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023
(Ορθή και συμπληρωματική επανάληψη της αρχικής επιστολής που στάλθηκε στις 30.11.2023)

Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Υπόψη Υπουργού,
κ. Σοφίας Ζαχαράκη
Email:
ypourgos@minscfa.gov.gr

Η αρχική επιστολή έλαβε Α.Π. 368/30-11-2023, ενώ από το ιδιαίτερο γραφείο της Υπουργού μας ενημέρωσαν για τον αρ.πρωτοκόλλου 105095/30-11-2023 (είναι προφανώς το γενικό πρωτόκολλο του Υπουργείου).

ΓΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Υπόψη ΓΓ.
κ. Πρόδρομου Πύρρου
Email:
secgensocial@minscfa.gov.gr

Η αρχική επιστολή έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2511/30-11-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπόψη Υπουργού,
κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη
Email:
ministeroffice@minfin.gr, info@khatzidakis.gr

Η αρχική επιστολή έλαβε α.π. 176438/30-11-2023

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
Υπόψη του νέου Διοικητή,
κ. Κωνσταντίνου Γλούμη- Ατσαλάκη
Email: dioikisi@opeka.gr

Έλαβε αριθμ. πρωτ. 4691/7.12.2023.

 
 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Παρακαλούμε όπως διανεμηθεί το παρόν υπόψιν όλων των Βουλευτών τους.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ndko@parliament.gr

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
syriza@parliament.gr, Proedros@syriza.gr

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
pasok@parliament.gr

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
kke@parliament.gr

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
ko.spartiates@parliament.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
el_lisi@parliament.gr

ΝΙΚΗ
nikh@parliament.gr

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
plefsieleftherias.ko@parliament.gr

 

Θέμα: Υπενθύμιση για το Πόρισμα (από Μάιος 2018) του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τα «Εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων».

 


Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι!
Με αφορμή το Δελτίο Τύπου[1] που δημοσίευσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στις 16.11.2023, σχετικά με τις έκτακτες ενισχύσεις για 2,3 εκατομμύρια ευάλωτους τον Δεκέμβριο, προσέξαμε την αναφορά που έκανε στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα, ήτοι μόνο 33.000 άτομα!

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (16.11.2023), ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας, επίσης, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, για έκτακτη ενίσχυση στους ευάλωτους τον Δεκέμβριο, δήλωσε ότι [sic] Έχουμε πρόβλημα τιμών, ιδίως σε σχέση με τα τρόφιμα.  [2]

Οι παραπάνω δηλώσεις μας προβληματίζουν όταν σκεφτόμαστε ότι στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί περισσότεροι από 33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για τη συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο και που είτε δεν έχουν πραγματικό εισόδημα, είτε έχουν ένα πενιχρό εισόδημα, το οποίο δεν επαρκεί ούτε για να προμηθευτούν τα απαραίτητα τρόφιμα για την επιβίωσή τους.

«Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί ασπίδα προστασίας εδώ και 38 χρόνια», διαβάζουμε στην ανάρτηση που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι η εξής:
Από τις 12.05.2016, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ασφαλιστικού «Νόμου Κατρούγκαλου», ν. 4387/2016, άρθρο 93, για να δικαιωθούν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες το συγκεκριμένο επίδομα θα πρέπει [sic] το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

 

1ο Παράδειγμα μη δικαιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα:

Αυτό, στην πράξη, για να φέρουμε ένα ρεαλιστικό παράδειγμα, σημαίνει ότι, μία ανασφάλιστη υπερήλικας, π.χ. μια γιαγιά που ζει μονάχη της στο χωριό, χωρίς πραγματικό εισόδημα (μηδέν), η οποία ζει σ’ ένα σπιτάκι μόλις 34 τ.μ. (που σίγουρα δεν καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες), που μπορεί να το κληρονόμησε από τον σύζυγο που πέθανε, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα επειδή από τη φορολογική της δήλωση προκύπτει τεκμαρτό (υποθετικό φορολογητέο και όχι πραγματικό) εισόδημα, 4.360€ (τεκμήριο διαβίωσης 3.000€ + 1.360€ τεκμήριο κατοικίας για 34 τ.μ.)! 

 

 2ο Παράδειγμα μη δικαιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα:

Ενώ, σ’ ένα άλλο παράδειγμα, ένας παππούς, που ζει στο χωριό, σ’ ένα σπιτάκι μόλις 20 τ.μ. («καλυβάκι» που δεν καλύπτει ούτε τις μισές στεγαστικές ανάγκες) και που έχει ένα ΙΧ 20ετίας, μόλις 900 κ.ε. (σαν να λέμε, «κουβαδάκι με τέσσερις τροχούς»), επίσης χωρίς πραγματικό εισόδημα (μηδέν), επειδή προκύπτει τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα 5.800€ (3.000€ το τεκμήριο διαβίωσης + 800€ το τεκμήριο της κατοικίας + 2.000€ το τεκμήριο του αυτοκινήτου) επίσης ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα!

Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί,
εκτιμούμε ότι οι δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ήτοι 200€ μηνιαίως, ως μονοπρόσωπα νοικοκυριά, δηλαδή 1.200€ το εξάμηνο ή 2.400€ ετησίως. [3]

3ο Παράδειγμα μη δικαιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα:

Σ’ ένα τρίτο παράδειγμα, ένας παππούς, στην επαρχία κι αυτός, με μηδενικό πραγματικό εισόδημα, που φιλοξενείται από φιλικό πρόσωπο επειδή δεν έχει δική του κατοικία κι αφού δεν έχει χρήματα για να μισθώσει κατοικία, είναι κάτοχος ΙΧ, 1.200 κ.ε. δεκαετίας και βάλε, το οποίο χρειάζεται για να μετακινείται για τις διάφορες δουλειές του (να κάνει π.χ. τα ψώνια του), επίσης ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα επειδή του προκύπτει φορολογητέο εισόδημα από τεκμήρια το ποσό των 5.000€ (3.000€ τεκμήριο διαβίωσης + 2.000€ τεκμήριο ΙΧ).

Στο παραπάνω παράδειγμα, λόγω της φιλοξενίας ο παππούς δεν δικαιούται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επομένως τα έξοδα του καλύπτονται από την αλληλεγγύη τρίτων.

Με 2.400€ ετησίως, όμως, καλύπτονται οι διατροφικές ανάγκες (επιβίωση) ενός ανθρώπου;

Όταν π.χ. το πλήρες αγελαδινό γάλα ΔΕΛΤΑ, στα ράφια πουλιέται από 1,34€ - 1,70€ το λίτρο;Κι όταν η φρατζόλα για το χωριάτικο ψωμί των 350 γρ. κυμαίνεται από 0,68€ - 0,99€;Στην επαρχία, πάντως, ως γνωστόν, το «κιλό» το ψωμί (δύο φρατζόλες δηλαδή) πουλιέται έως 2,60€!

Ας κάνουμε τις μαθηματικές πράξεις! Θα διαπιστώσουμε ότι στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος που διαβιώνει σε τόσο ακραία φτώχεια, τα χρήματα που πλέον του παρέχει το κράτος, με τα σημερινά δεδομένα τιμών, του επαρκούν για να καταφέρει να επιβιώσει μονάχα αν τρέφεται με κροκέτες για σκύλους και μάλιστα από τις πιο φτηνές που θα μπορέσει να βρει… 

 Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, μας λέει ο ΟΠΕΚΑ, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.

Όχι όμως για όλους τους ανασφάλιστους υπερήλικες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης! Αλλά μόνο για 33.000 ανθρώπους!

Οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι υπερήλικες πετιούνται στον Καιάδα της Πενίας ως ανεπιθύμητοι λόγω προχωρημένης ηλικίας και ακραίας φτώχειας...

Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι αναγνώστες του παρόντος μηνύματος θα γνωρίζετε προσωπικά κάποιον ανασφάλιστο υπερήλικα που δεν λαμβάνει το επίδομα και που η περίπτωσή του μοιάζει πολύ με τα παραπάνω παραδείγματα που δώσαμε.

Δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη λίστα με τα παραδείγματα αφού δεν θα μας έφτανε ο χώρος και ο χρόνος, παρά μόνο θα αρκεστούμε να σας ενημερώσουμε για το ΠΟΡΙΣΜΑ [4] της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη, με το οποίο η Αρχή επεσήμανε και πρότεινε, τον Μάιο του 2018, τα εξής [sic]:

Έτσι, ο προσδιορισμός των δικαιούχων με βάση το κριτήριο του φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο προκύπτει σε πλείστες περιπτώσεις βάσει της αντικειμενικής δαπάνης από την χρήση βασικών βιοτικών αγαθών όπως η στέγη, οδηγεί σε αποκλεισμό την μεγάλη πλειοψηφία των ανασφάλιστων υπερηλίκων και μάλιστα προσώπων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και, συχνά, επιβιώνουν χάρη στην αλληλεγγύη συγγενών τους ή της κοινότητας.

(ΣτΠ, Πόρισμα, σελ. 11)

Η στοιχειώδης λειτουργία ενός σπιτιού προϋποθέτει βέβαια την κάλυψη της δαπάνης ηλεκτροδότησης και ύδρευσης ενώ η επιβίωση εξαρτάται από την πρόσβαση σε τρόφιμα.

(ΣτΠ, Πόρισμα, σελ. 13)

 Με το πόρισμά της η Αρχή επισημαίνει ότι το φορολογητέο εισόδημα του αιτούντος, στο μέτρο που υπολογίζεται βάσει των τεκμηρίων εισοδήματος που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βασίζονται στην αντικειμενική δαπάνη συντήρησης κατοικίας που καλύπτει στοιχειωδώς την ανάγκη στέγασης ή στην κατοχή ενός αυτοκινήτου μικρού κυβισμού, καθώς και στην ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης, δεν είναι πρόσφορο κριτήριο για την χορήγηση προνοιακής παροχής στους ανασφάλιστους υπερήλικες. 

(ΣτΠ, Σύνοψη Διαμεσολάβησης)

 

H Αρχή πρότεινε: 

Α. Την τροποποίηση του νόμου, ώστε ως κριτήριο για την χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, να λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό και όχι το φορολογητέο εισόδημα των αιτούντων, όπως ισχύει και για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης.

Β. Επικουρικά, πρότεινε την τροποποίηση του νόμου, ώστε να μην συνυπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προκύπτει από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, την αντικειμενική δαπάνη κατοικίας έως 80 τ.μ., και ενός αυτοκινήτου μικρού κυβισμού.

Γ. Την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 46 παρ. 4 ν. 4520/2018, ώστε να μην αποκλείονται από τον διοικητικό έλεγχο των αποφάσεων μετά από ένσταση των ενδιαφερομένων, τα ζητήματα που αφορούν την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων.
(ΣτΠ, Περιγραφή)

 

Το Πόρισμα τριάντα τριών (33) σελίδων του ΣτΠ, άρτιο κατά τη γνώμη μας, με μόνο ένα μικρό σφάλμα [5] στον υπολογισμό του τεκμηρίου της κατοικίας, στάλθηκε στην τότε Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Έφη Αχτσιόγλου, την τότε αναπληρώτρια Υπουργό του ίδιου Υπουργείου, κ. Θεανώ Φωτίου, στον τότε Διοικητή ΟΠΕΚΑ, κ. Στυλιανό Πλιάκη, καθώς και στον τότε Υπουργό Οικονομικών (με κοινοποίηση), κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.

 

Με λύπη μας, όμως, διαπιστώνουμε ότι μέχρι και χθες το Πόρισμα του ΣτΠ δεν έχει εισακουστεί παρά αντιμετωπίστηκε με περιφρόνηση, σαν να ήταν κουρελόχαρτο...

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, έχουμε μια ελπίδα ότι μπορεί να εισακουστεί. Εναπόκειται στη δική σας βούληση και μόνο, διότι αν δεν το κάνετε εσείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας άλλος γι’ αυτούς τους ανθρώπους.

Τι λέτε; Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι;


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
(Ένας εορτάζων, για την ονομαστική του εορτή [30.11.2023], άσημος ακτιβιστής).Κοινοποίηση

Συνήγορος του Πολίτη
κ. Ανδρέας Ι. Ποττάκης
(εορτάζων επίσης – χρόνια του πολλά!).
Email:
press@synigoros.gr


[5] Ο ΣτΠ αναφέρει εκ παραδρομής ότι στο τεκμήριο της κατοικίας 35 τ.μ. αντιστοιχεί το ποσό των 1.320€ ενώ στην πραγματικότητα το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο τεκμήριο των μόλις 33 τ.μ. (αφού 35 Χ 40€ = 1.400€, βλ. σελ. 4 στο Πόρισμα του ΣτΠ).