Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Άδειες από την εργασία (για αναπηρία, ασθένεια κτλ.)

Πιο πρόσφατη ενημέρωση έως Ν. 4892/2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ 22 ΗΜΕΡΩΝ:
Με την παρ. 1 του άρθρου
47 του νόμου 4674/2020 επέρχονται
τροποποιήσεις στην ειδική άδεια των 22 ημερών. Σχετική η εγκύκλιος
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102, 28.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε να τη δείτε κι εδώ.
 
ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
Η πιο πρόσφατη Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ. 19379/08-10-2021 με τις ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων.

ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ:
 
Προηγούμενη ενημέρωση: Απρίλιος 2019

Νέες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων με την Εγκύκλιο 100/10431/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου.Αγαπητοί μου φίλοι, επειδή συχνά με ρωτάτε για άδειες που αφορούν την εργασία σας, σκέφτηκα να συντάξω ένα άρθρο σχετικό με τις άδειες που έχουν σχέση με την αναπηρία, καθώς επίσης να συμπεριλάβω και κάποια θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Επειδή ρωτάτε συχνά για τους δικαστικούς συμπαραστάτες:
  Θεωρείται ότι και στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος, ή ένας υπάλληλος στο δημόσιο, ορίζεται, με ανάλογες αποφάσεις, ως δικαστικός συμπαραστάτης ατόμου με αναπηρία, καθίσταται ουσιαστικά γονέας του και ως εκ τούτου, δικαιούται των ειδικών αδειών που προβλέπονται.
 
  Θα πρέπει όμως να έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67% και άνω. Η επιμέλεια θα πρέπει να ορίζεται ρητά στην απόφαση της δικαστικής συμπαράστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1680 του Αστικού Κώδικα, καθόσον μόνη η δικαστική συμπαράσταση δεν συνεπάγεται και την επιμέλεια.


ΑΔΕΙΕΣ με αποδοχές:

 Μονογονεϊκή άδεια:
  Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).

Άδεια 22 ημερών για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης  Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 8).

Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4808/2021

Άδεια 10 ημερών λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

1.Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ΄ έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή με σπάνιο νόσημα ή πάθηση, σύμφωνα με τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261), και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με βαριά νοητική αναπηρία ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 24 ΝΟΜΟΣ 4892/2022 με ισχύ την 22/02/2022

2.Η άδεια της παρ. 1 αποτελεί δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, ή από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, ή αν πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό

   Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται
πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
(ΕΓΣΣΕ 2004-2005, άρθρο 12) 

Ν. 4075/2012, άρθρο 51, παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 Ν.4488/2017 (Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών):

Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο
Down
ή αυτισμό.


Άδεια αναπήρων  Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω (καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ), εκτός από την κανονική τους άδεια δικαιούνται και πρόσθετη άδεια έξι (6) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές (Ν.2643/98, άρθρο 1 & άρθρο 8).

  Οι ανάπηροι πολέμου εκτός από την κανονική άδεια δικαιούνται και πρόσθετη άδεια τριάντα (30) ημέρες λουτροθεραπείας με αποδοχές (Α.Ν. 1324/1949, άρθρο 53).


Άδεια AIDS  Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2004-2005, άρθρο 11). 

ΑΔΕΙΕΣ χωρίς αποδοχές:

Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών (παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας):  Εργαζόμενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, µε αίτηση τους, άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων µελών της οικογένειας. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει τρία παιδιά και πάνω.
  Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά (Ν.1483/1984, άρθρο 7 & ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 5).

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση (Ν.3488/2006, άρθρο 22).

Γονεϊκή άδεια ανατροφής  Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό, κτλ.κτλ...

Επίσης, βάσει ν.4075/2012, άρθρο 51, παρ.2:
Στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων, χωρίς αποδοχές, εφόσον έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 50 του παρόντος νόμου (Γονική άδεια ανατροφής), για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.


(Επειδή είναι πολλά και δεν επιθυμούμε να κουράσουμε τους αναγνώστες μας, μπορεί κάποιος να διαβάσει αναλυτικά στο άρθρο 50 του Ν.4075/2012)

Όμως, όσον αφορά τους γονείς, αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι:
  Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

_________________________________________________________

Μόνιμοι υπάλληλοι στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ
(Με αποδοχές φυσικά)

Ισχύει και εδώ η πρόσθετη άδεια των έξι (6) ημερών για τα άτομα με αναπηρία από 50% και άνω. (άρθ. 50, παρ. 4, Ν. 3528/2006)


Τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδική νοσηλεία
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, οι υπάλληλοι που πάσχουν, ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Τα ανωτέρω νοσήματα καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) που εκδίδεται από τους Υπουργούς ΕΣΔΔΑ και Υγείας και Πρόνοιας.
Η άδεια αυτή χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down (άρθρο 50, παρ.3)
  Επειδή όμως το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δεν εκδόθηκε ποτέ, ακολούθησε η παρακάτω οδηγία, αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ . 53/712/ 7-11-2013, από το Υπουργείο Εσωτερικών:

Θέμα: Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Υ.Κ.(τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδική νοσηλεία).

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Υ.Κ., οι υπάλληλοι που πάσχουν, ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Τα ανωτέρω νοσήματα καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) που εκδίδεται από τους Υπουργούς ΕΣΔΔΑ και Υγείας και Πρόνοιας.
  Επειδή το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας δεν έχει αποφασίσει ακόμη για το σύνολο των νοσημάτων αυτών δεν έχει εκδοθεί το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα, και προκειμένου να λυθεί το κοινωνικό αυτό πρόβλημα που απασχολεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα υπαλλήλων προκλήθηκε η αριθμ. 19/2003 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας καθώς και από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
  Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται (χωρίς να απαιτείται πλέον η έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ.) στους δικαιούχους με τις εξής προυποθέσεις:
-γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν οι ίδιοι ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας, που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο καθώς και -προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.
  Σημειώνεται επίσης ότι η ανωτέρω άδεια χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δυο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκεια της δεν μπορεί να υπερβεί τις 22 εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δυο γονείς.
  Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει στην Υπηρεσία Διοικητικού σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 22 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.


Πρόσφατο:
Χορήγηση ειδικής άδειας 22 ημερών και στους γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται..
Σχετ. Άρθρο 149 του ν. 4483/2017
Σχετική η εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/94/οικ.27322, 08-12-2017


Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις:
  Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

  Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.

  Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. 

Μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα

  Εφαρμόζεται μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν. Οι υπάλληλοι αυτοί απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους (άρθρο 16 του ν. 2527/1997, άρθρο 30 Ν.3731/2008).
Ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς-τετραπληγικούς και τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.
 
  Επίσης, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η αριθμ.241/2013 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία επεκτείνεται η προαναφερόμενη διευκόλυνση χρήσης μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
(π.χ. οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί).


  Με το άρθρο 27, ν.4305/2014, Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.»

21/07/2017, Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /92/οικ.24248, Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία
Πρόσθετη ενημέρωση με νόμο 4368/2016:
  Οι ωφελούμενοι που απασχολούνται σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.


Πρόσθετη ενημέρωση με νόμο 4440/2016:

Άδεια ασθένειας τέκνων (δημοσίων υπαλλήλων)


  Με το άρθρο 31 του ν. 4440/2016 θεσμοθετείται δικαίωμα άδειας με αποδοχές για τους υπαλλήλους λόγω ασθένειας των ανήλικων τέκνων τους κατόπιν προσκόμισης σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες το έτος. Ειδικά για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι, το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το έτος.
  Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η άδεια αυτή ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες το έτος, πρόκειται δε για άδεια που συναρτάται με την κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικου
τέκνου από έναν γονέα (άρθρο 53 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχετική η εγκύκλιος Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 του ΥΠΠΕΘ


Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ  «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» 

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/