Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015

  Σημείωση: Επιπλέον των προγραμμάτων απασχόλησης υπάρχει και η δυνατότητα της απασχόλησης λόγω ψυχικών παθήσεων (που απορρέουν από διαφορετικές διατάξεις).


Σχετικό και το άρθρο μας: Συνέχιση Προνοιακού Επιδόματος όταν υπάρχει απασχόληση σε Πρόγραμμα "3+1" ή σε Κοινωφελές.
 
 
Ενημέρωση 18/01/2023 
Όσον αφορά τις Σχολές Μαθητείας ΕΠΑΣ, εκτιμούμε ότι συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 13, Ν.4331/2015, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ7/108652/Κ3/2021 - ΦΕΚ 4146/Β/9-9-2021 συμπεριλαμβάνεται στη μαθητεία και η έννοια της ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.
 
Ενημέρωση 20.02.2022
Η απάντηση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε πολίτη που ρώτησε για το αν η απασχόληση σε πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ συνιστά λόγο διακοπής του προνοιακού επιδόματος:Γνωμοδότηση ΝΣΚ 88/2018
Το ίδιο ισχύει και για τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.Τελευταία ενημέρωση 21 Φεβρουαρίου 2017
Λάβαμε ως ενημέρωση τη νέα εγκύκλιο,  αρ. πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017, η οποία απαντάει στις απορίες μας, τερματίζει οιαδήποτε αντιφατική ερμηνεία του νόμου και παράλληλα δίνει εντολή στις υπηρεσίες Πρόνοιας όλων των Δήμων για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων.

Η εγκύκλιος 
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017

Έτσι, κάνουμε ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας ότι:

 
Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, εφόσον απασχολούνται σε Κοιν.Σ.Επ., σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε Κοινωφελή Προγράμματα Ενίσχυσης της Απασχόλησης, ή στο λεγόμενο «3+1» πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ή και σε προγράμματα αυτοαπασχόλησης, ή κατάρτισης, εξακολουθούν και λαμβάνουν τα προνοιακά τους επιδόματα κανονικά.

Σημείωση: Η πρόθεση του νομοθέτη ήταν εξαρχής η πρόθεσή του να δώσει τέλος στη διακοπή του προνοιακού επιδόματος, ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη των ΑμεΑ στην απασχόληση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (για το άρθρο 13, Ν.4331/2015)
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος: «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3304/2005 απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας καθώς και στον επαγγελματικό προσανατολισμό/αναπροσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. Η διακοπή του επιδόματος αναπηρίας στην περίπτωση που το άτομο απασχολείται αποτελεί διάκριση στο βαθμό που το επίδομα αναπηρίας εξισώνεται με το επίδομα ανεργίας ενώ κατ’ ουσίαν αποτελεί ενίσχυση των ΑμεΑ με στόχο την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που η αναπηρία δημιουργεί. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη διάταξη αίρει τα αντικίνητρα που δημιουργεί η ισχύουσα νομοθεσία για την επαγγελματική (επαν-)ένταξη των ΑμεΑ, μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Ακολουθεί η επιστολή που είχαμε στείλει στις 30 Ιανουαρίου 2017:

ΠΡΟΣ:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr


Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

  - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
ggp@yeka.gr
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015, ΑΡΘΡΟ 13.
 
 Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, αυτή την εποχή συμβαίνει να "τρέχει" δράση προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
 
 Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
  
  Ως προς αυτό, πολλά άτομα με αναπηρία, που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα λόγω της αναπηρίας τους, ρωτούν αν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα απασχόλησης χωρίς όμως να διακοπεί το επίδομα τους.

  Έχουμε υπόψη μας ότι την απάντηση σ΄αυτό μας τη δίνει ο Ν. 4331/2015, με το άρθρο 13:

«Αρθρο 13. Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση.
Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..»  

 Εκτιμούμε ότι η έννοια των λέξεων "ταυτόχρονα και αθροιστικά" αναφέρεται στην είσπραξη και των δύο παροχών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, επειδή προφανώς η επιθυμία του νομοθέτη δεν ήταν να γίνει κάποια διακοπή, προσωρινή αναστολή ή συμψηφισμός μεταξύ των δύο παροχών, αλλά για να μπορεί ο δικαιούχος να συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά τις παροχές του.

 Ως εκ τούτου, στις 29-09-2015, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, τμήμα Α', του Υπουργείου Εργασίας, με υπογραφή, ως εντολή, του τέως υπουργού εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλου, εξέδωσε Εγκύκλιο υπ' αρ. Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, αποστέλλοντάς την προς όλους τους Δήμους της χώρας (Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας).

   Παρατηρείται όμως το εξής παράδοξο:
Ενώ έχει περάσει το χρονικό διάστημα των δεκαέξι μηνών, είναι πολλές οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας που σε ερωτήσεις ενδιαφερομένων είτε απαντούν πως έχουν άγνοια του θεσμικού πλαισίου, είτε πως αν δικαιούχος προνοιακού απασχοληθεί με το κοινωφελές πρόγραμμα απασχόλησης θα του διακοπεί αμέσως το προνοιακό επίδομα λόγω των συντάξιμων ενσήμων που θα προκύψουν από την απασχόληση αυτή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να μας δώσετε άμεσα έγγραφη απάντηση στα εξής δύο ερωτήματα:


1. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4331/2015, άρθρο 13, δύναται να απασχοληθεί το ΑμεΑ που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος χωρίς να απολέσει το επίδομά του;

2. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει το ΑμεΑ στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής του εξασφαλίζοντας ότι η Υπηρεσία δεν θα του διακόψει την παροχή με το πρώτο ένσημο που θα κάνει;
 

Tέλος, ευελπιστούμε σε μια άμεση, χωρίς καθυστέρηση, ανταπόκρισή σας καθώς η προθεσμία των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης εκπνέει στις 3/2/2017, οπότε αντιλαμβάνεστε το κατεπείγον του ζητήματος.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία


Στη Δημόσια Διαβούλευση Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύσαμε πρόταση ως εξής:

1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην υπολογίζουν κανέναν κώδικα δεοντολογίας. Αξιοσημείωτο δε ότι αναγκάστηκα να καταγγείλω την παραβατική τους συμπεριφορά όταν τους έπιασα να καπνίζουν εντός του χώρου εξέτασης των ασθενών! Αποδείξανε ότι δεν σέβονται ούτε τους ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα υγείας! Και γιατί άλλωστε, αφού τους προστατεύει η ανωνυμία τους;
Ποιος προστατεύει τα ΑμεΑ από ανώνυμους ιατρούς όταν κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι είναι ιατροί;
Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι οι ιατροί που μας εξετάζουν είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθηση μας;
Γι΄αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ υπογράφουν κάθε απόφαση κρίσης αναπηρίας με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα.

2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία με το να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο οι άνεργοι συμπολίτες μας με αναπηρίες που είναι ικανοί για εργασία. Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α. Αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί το πρόβλημα.

5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.

6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
Πόσο δημοκρατικό είναι να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο;
Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους!
Στη Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους, αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.
Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών των θυρών…

7. Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.
Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/


Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Η κρατική Λερναία Ύδρα

Τα προβλήματα που δημιουργούνται με το κράτος είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, αφού μόλις λύσεις ένα πρόβλημα το κράτος δημιουργεί πολλαπλάσια...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μόλις μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επειδή το σύστημα εσφαλμένα θεωρεί ότι τα ποσά από προνοιακό επίδομα αναπηρίας που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 781-2 αποτελούν ...επενδύσεις!

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν πρόβλημα όλοι όσοι έχουν εμφανίσει στις φορολογικές τους δηλώσεις τα παραπάνω ποσά, από προνοιακά επιδόματα, στους κωδικούς 617-8 & 619-20, για τον λόγο ότι το σύστημα θα τα εμφανίσει ως εισοδήματα (ενώ όμως τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, σύμφωνα με τις προηγούμενες πάγιες θέσεις του υπουργείου οικονομικών).*

* Το θέμα με την εσφαλμένη αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα (δείτε προηγούμενα άρθρα μας) και βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς το έχει αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά με εξαιρετικά βραδύ ρυθμό...

Τουλάχιστον δύο λάθη σε εγκυκλίους του ΙΚΑ!

 

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Π51/22/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΑ για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας αναφέρεται το εξής λάθος:

Περίπτωση 5]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
[Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]
β) άτομα με κώφωση - βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 - 25 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση - βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.


Πρέπει να γίνει διόρθωση, καθώς η διάταξη ορίζει τις ηλικίες 19-65 ετών.
 

Εγκύκλιος 23/2016, αρ. πρωτ. Σ40/66, 12/7/2016.
Στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση προς το ΙΚΑ, όπου αναφέρεται:
«
ΙΙ. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ή αναπηρίας, και β) εάν συμπληρώνω με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

Πρέπει όμως να ενημερώσουμε το ΙΚΑ πως τα παραπάνω δεν αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση με  διαδοχική ασφάλιση, αλλά τις προϋποθέσεις που καθιστούν αρμόδιο τον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης.

(Καλά θα' ταν αν θα μπορούσαν τα ΑμεΑ να βγαίνουν σε σύνταξη με 300 ένσημα, αλλά πού τέτοια τύχη... ή καλύτερα να λέμε μέριμνα).


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΚΕ.Π.Α μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ.
Σε αρκετούς χρήστες που συνδέονται με τον κωδικό τους παρατηρείται το εξής φαινόμενο:
Αφού συνδεθούν κανονικά προχωρούν στο να επιλέξουν διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α. και τότε διαπιστώνουν με απογοήτευση ότι το σύστημα δεν ανταποκρίνεται.


Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ότι στις 24 Οκτωβρίου 2016, ο κ. Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του με εκπροσώπους του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών,  στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει  τη δυνατότητα εξαίρεσης του εξωιδρυματικού επιδόματος από την εισφορά 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω δέσμευσης ήταν να δούμε μια ακόμα εγκύκλιο, την υπ' αρ. 

Φ. 10070/50569/ 1937/ 2016, από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία ερμήνευσε τις διατάξεις διαφορετικά σε σχέση με την αρχική εγκύκλιο Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 κι έτσι οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου κι εφεξής.

 Ο προβληματισμός μας όμως έγκειται στο ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στις διατάξεις, παρά μόνο στην ερμηνεία αυτών, πράγμα που θα μπορούσε να αντιστραφεί εύκολα στο μέλλον με το να επαναφερθεί η αρχική ερμηνεία, αφού δεν αναφέρεται πουθενά ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, παρά μόνο αναφέρεται η δεύτερη εγκύκλιος ως συνέχεια της αρχικής.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι εγκύκλιοι δεν νομοθετούν καθώς δεν αποτελούν πηγή δικαίου.
Επίλογος:
Για όλους τους παραπάνω λόγους κι επειδή αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χρόνου, θα παρακαλέσω τους αναγνώστες να προωθήσουν αυτό το άρθρο στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο E-mail: esaea@otenet.gr , καθώς επίσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οπουδήποτε αλλού.

Θα παρακαλέσω επίσης τους φίλους δημοσιογράφους, αν θελήσουν να κάνουν σχετικό δημοσίευμα, να μνημονεύσουν την αρχική πηγή της καταγγελίας μας.


Εύχομαι καλή χρονιά για το 2017, με υγεία, ειρήνη κι ευημερία για όλον τον κόσμο!

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/