Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

Η χειρόγραφη Ιατρική Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ και πώς να την αποκτήσετε

Επικαιροποίηση, 04/04/2018:

  Η απάντηση από τα ΚΕΠΑ στο αίτημά που είχαμε στείλει, στην οποία επιφυλασσόμαστε καθώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα όσα αναφέρονται από τον ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

  Εντωμεταξύ, τα στοιχεία επικοινωνίας που μας προτείνει δεν είναι τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπηρεσίας (ωστόσο απεικονίζονται επάνω στην επιστολή), αλλά τα στοιχεία για παροχή γενικών πληροφοριών από τον ΕΦΚΑ, πράγμα που φυσικά δεν εξυπηρετεί καθόλου τις ανάγκες των πολιτών με αναπηρίες.

ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.  Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πέρα από τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (η γνωστή «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ») οι πολίτες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στη χειρόγραφη Ιατρική Γνωμάτευση που συντάσσει η Υγειονομική Επιτροπή.


Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ αποτελείται από τρεις σελίδες στις οποίες περιγράφονται όσα αποφαίνεται η Υγειονομική Επιτροπή, δηλαδή, από τη Γνωμάτευση και την κλινική εικόνα του ασθενούς, τα ποσοστά αναπηρίας ανά πάθηση, τη γνωστή απόφαση αναπηρίας με το ποσοστό και τη διάρκεια, καθώς και κάποιες παροχές αν δικαιούται ή όχι, όπως π.χ. το επίδομα παραπληγίας.

   Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ελέγξουν, με κάθε νόμιμο δικαίωμα, το δημόσιο έγγραφο με τα ιατρικά στοιχεία που τους αφορούν καθώς και τα επαγγελματικά στοιχεία των ιατρών που τους εξέτασαν (ονοματεπώνυμο και ιατρική ιδιότητα) μπορούν να συντάξουν ένα αίτημα σαν το παρακάτω και να το στείλουν ηλεκτρονικά (με email) στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.

Για τα δικαιώματά μας, χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ότι:

   Σύμφωνα με τον ν. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, άρθρο 5, Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις, παρ. 1: Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. 

  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.4, του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητος του ΙΚΑ,
Υ.Α. 57440/1938 ΦΕΚ 33/Β`/7.2.1938 (το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα ΚΕΠΑ βάσει του άρθρου 6, παρ. 8 του ν. 3863/2010): Εις την Δευτεροβάθμιον Υγειονομικήν Επιτροπήν δεν δύναται να συμμετέχη ο μετάσχων υφ' οιανδήποτε ιδιότητα εις Πρωτοβάθμιον τοιαύτην κρίνασαν την αυτήν υπόθεσιν.

  Εξίσου σημαντικό είναι, ως πολίτες με αναπηρία, να ζητήσουμε να δημοσιευτούν τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας καθώς πρόκειται για την Κεντρική Διεύθυνση των ΚΕ.Π.Α του ΕΦΚΑ, από την οποία, τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να διευκολύνονται στην επικοινωνία τους, όπως και από κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα.

  Ο ΕΦΚΑ, όπως και κάθε φορέας του δημοσίου τομέα, έχει υποχρέωση, βάσει Ν.3979/2011, άρθρο 4, να διαμορφώνει την πληροφόρηση και την επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία, κατά συνέπεια και στα ΚΕ.Π.Α.

  Παρακάτω ακολουθεί η Φόρμα της Επιστολής που μπορούμε να στείλουμε εφόσον συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας και τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Επίσης, θα χρειαστεί είτε να επισυνάψουμε αντίγραφο της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος της Αναπηρίας μας, είτε να αναγράψουμε λεπτομερώς τα ασφαλιστικά μας στοιχεία, τον αριθμό επιτροπής και την ημερομηνία της.

Ορολογία: ΤΠΕ σημαίνει "Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας"
Τόπος ΧΧΧ, Ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ

ΕΦΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Προς Προϊστάμενο της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης,
κύριο Διονύση Γαϊτάνη
tm.iatr.ye@efka.gov.gr, d.iatr.axiol@efka.gov.gr

Θέμα: Αίτημα χορήγησης δημοσίου εγγράφου και στοιχείων επικοινωνίας της υπηρεσίας σας.

Αγαπητέ κύριε Γαϊτάνη,

  Σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999, Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, άρθρο 5, Πρόσβαση σε έγγραφα: 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες.
 
  Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 3979/2011, Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 9, Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα:
1. Η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα και μπορεί να ασκηθεί και με χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
2. Όταν ασκείται το κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δημόσιου τομέα, η μελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου μπορεί να γίνει και με χρήση ΤΠΕ.


   Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, Δικαίωμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και χρήσης ΤΠΕ:
Αρθρο 10. Δικαίωμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και χρήσης ΤΠΕ: 1. Τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ και ιδίως να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων προκειμένου να χρησιμοποιούν προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να λαμβάνουν και να δίδουν πληροφορίες, να έχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα και να λαμβάνουν διοικητικά ή άλλα έγγραφα που απευθύνουν σε αυτά οι φορείς του δημόσιου τομέα.

   Σύμφωνα επίσης και με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Άρθρο 99, Τήρηση Ιατρικού Αρχείου
Άρθρο 14 ν. 3418/2005, παρ. 8: Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, μετά τον θάνατό του, ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού.

   Λαμβάνοντας υπόψη και την εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Αρ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3.2012 Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες:
ΣΤ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Οι δημόσιες υπηρεσίες διευκολύνουν την ενημέρωση των πολιτών, τον κοινωνικό διάλογο, την κριτική και το νόμιμο έλεγχο, χωρίς να απαιτούν από τον πολίτη να θεμελιώσει ειδικό έννομο συμφέρον.

  Δεδομένων όλων των παραπάνω διατάξεων, α): σας δηλώνω ότι έχω εύλογο ενδιαφέρον και σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε το πλήρες αντίγραφο (χωρίς παραλείψεις ή επεξεργασία) της χειρόγραφης Ιατρικής Γνωμάτευσης που συντάχθηκε από την Πρωτοβάθμια (ή τη Δευτεροβάθμια) Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία βασίστηκε η αντίστοιχη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που με αφορά άμεσα και την οποία σας επισυνάπτω. Σ’ αυτή μπορείτε να βρείτε όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία που με αφορούν.

β): Παρακαλείσθε, επίσης, όπως μεριμνήσετε για τα στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής (email) επικοινωνίας της υπηρεσίας σας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ) από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ διότι έχει παραληφθεί η δημοσίευσή τους.
Επιθυμώ επίσης να μου τα γνωστοποιήσετε άμεσα.


Με εκτίμηση,
(Ονοματεπώνυμο)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: XXX, XXXXXX
Ταχ. Διεύθυνση: XXXXX

Το παρόν κοινοποιείται στον Συνήγορο του Πολίτη
gramsxkrpol@synigoros.gr


http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

1 σχόλιο:

  1. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου στείλετε την χειρογχειρ Ιατρική Γνωμάτευση την οποία συντάσσει η υγειονομική επιτροπή

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/