Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017

Χρονιότητα στις παθήσεις για προσλήψεις στο Δημόσιο, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Τελευταία ενημέρωση 10/04/2017, λάβαμε απάντηση.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016

Προς:
Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
olgagerovasili@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ypourgos@ydmed.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
j.spiliotopoulos@ydmed.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ
roufou@ydmed.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
s.galani@ydmed.gov.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

Σημαντική επισήμανση για πιθανή νομική παράλειψη και σφάλματος στην Υπουργική Απόφαση, στις 3 Φεβρουαρίου 2017, με θέμα:
« Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224).»

  Αξιότιμοι κύριοι, καθώς γνωρίζετε, με την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του άρθρου 25, του ν.4440/2016, το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και προσθέτει παραγράφους 8,9,10 και 11 στο ίδιο άρθρο.

  Καταρχάς, ας μας επιτραπεί η παρατήρηση για το ότι, ο τίτλος του θέματος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης δεν αντιστοιχεί με τις υπάρχουσες διατάξεις, καθώς στο άρθρο 25 του ν.4440/2016 δεν υπάρχει παράγραφος 6, 7 και 8.   Προφανώς, από κάποιο σφάλμα της σύνταξης, εννοεί τις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, των διατάξεων δηλαδή που τροποποιούνται και όχι του άρθρου 25 του ν.4440/2016 όπως εσφαλμένα αναφέρεται.
  Έτσι, στην πραγματικότητα, οι παράγραφοι 6, 7, και 8 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 είναι επί της ουσίας αυτές που στηρίζεται η ανωτέρω υπουργική απόφαση και πάνω σ' αυτές αναπτύσσεται.

  Το σημαντικότερο σημείο όμως, κατά την άποψή μας, χωρίς φυσικά να διεκδικούμε το αλάθητο, είναι το άρθρο 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης:
«Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους»

 Οι υποψήφιοι με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον για την κάλυψη του ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

  Σ' αυτό το σημείο επιθυμούμε να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη η παράγραφος 5, άρθρου 14, του ν. 2190/1994, (η αμέσως προηγούμενη της παραγράφου 6) στην οποία αναφέρεται:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (Ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.»

 Απ' όσο γνωρίζουμε, οι διατάξεις του ν.1648/1986 έχουν καταργηθεί από τον Ν.2643/1998, «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», τον οποίο βεβαίως λαμβάνει υπόψη της η ανωτέρω υπουργική απόφαση. Βεβαίως, τόσο ο Ν.1648/1986 όσο και ο Ν.2643/1998 προβλέπουν το ίδιο πράγμα όσον αφορά τα προστατευόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα, ο Ν. 2643/98, με το άρθρο 1 προβλέπει:

Άρθρο 1 "Προστατευόμενα πρόσωπα"

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. ...
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον , που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).


  Είναι ξεκάθαρο ότι η διάταξη του νόμου αναφέρεται σε χρόνια πάθηση, προϋπόθεση που κατέστησε απαραίτητη τις διατάξεις της με αρ.47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β΄/18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και ¨Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998¨.

 Επομένως, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί απαραίτητα στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες σας, η προϋπόθεση της χρονιότητας στις παθήσεις των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, για τον λόγο του να αποφευχθούν η χρονοτριβή που θα δημιουργηθεί αργότερα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και η συνολική καθυστέρηση που θα προκαλέσει το παραπάνω σφάλμα στις προσλήψεις και τους διορισμούς των ατόμων της συγκεκριμένης ευπαθούς ομάδας.

 Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπόψη την άποψή μας, θα μελετήσετε εκ νέου την περίπτωση για να διαπιστώσετε ό,τι ισχύει από τις διατάξεις και πως αν χρειαστεί θα προβείτε σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να προληφθούν τυχόν δυσάρεστες παρενέργειες, που εκτός από το ότι θα επηρεάσουν τα ΑμεΑ, θα αυξήσουν άδικα και το δημόσιο κόστος, λόγω του χαμένου χρόνου εργασίας και χρήματος.

Η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824  *

*Αργότερα διόρθωσαν την επικεφαλίδα της

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/