Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Αναπηρικά Αμαξίδια - Κάλυψη από ΕΟΠΥΥ

http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpgΦίλοι μου, γεια σας!
Σ' αυτό το άρθρο έχω συλλέξει τις σχετικές πληροφορίες από τον ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση αναπηρικού αμαξιδίου.

Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις, συμμετοχή κι απαλλαγή, ποσό κάλυψης και όλα τα είδη αμαξιδίων περιγράφονται όλα αναλυτικά.Tα Αναπηρικά Αμαξίδια του Πίνακα χορηγούνται κατόπιν γνωμάτευσης με αναγραφή της πάθησης από το Θεράποντα γιατρό αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας του ΕΟΠΥΥ ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακού Νοσ/μείου ή Στρατιωτικού Noσ/μείου ή συμβεβλημένου και έγκριση Ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις απόδοσης της σχετικής δαπάνης, ο ασφαλισμένος, εκτός των δικαιολογητικών που αναλυτικά αναφέρονται για κάθε είδος (εγγύηση, επίδειξη εγχειριδίου, ιατρική γνωμάτευση, δήλωση συμμόρφωσης-όπου απαιτείται) υποβάλλει:

α) υπεύθυνη δήλωση
του Ν.1599/86, για τους «ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ» της Α΄ ενότητας και τα «ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» της Β΄. ενότητας, στην οποία ο ασφαλισμένος θα αναφέρει ότι το χορηγούμενο είδος θα το έχει στο σπίτι του και είναι υποχρεωμένος να το επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από εντεταλμένο όργανο του Οργανισμού.

β) βεβαίωση από το Θεράποντα που εκδίδει τη γνωμάτευση κυρίως για τα «οθοπαιδικά είδη» της Α΄.ενότητας, ότι το συγκεκριμένο είδος δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας ή ημερήσιας περίθαλψης. Σε καταφατική περίπτωση θα ζητείται από τον ασφ/νο σχετική βεβαίωση από το λογιστήριο του Νοσ/μείου ή της κλινικής και εφόσον η κοστολόγηση είναι βάσει των ΚΕΝ σύμφωνα με τα ανωτέρω (σελ.1 το 2.) το είδος δεν αποζημιώνεται.
Στην περίπτωση που δεν γίνεται σχετική μνεία στη γνωμάτευση του Θεράποντα, να δηλώνεται από τον ασφ/νο στην παραπάνω Υ.Δ. (Ν.1599/86) ότι η αγορά του συγκεκριμένου είδους δεν έγινε στα πλαίσια νοσηλείας.

γ) απόδειξη πώλησης (μηχανογραφική ή από φορολογική ταμειακή μηχανή) στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται αναλυτικά το είδος. Επίσης, θα αναγράφεται το S/N του είδους εφόσον απαιτείται και θα βεβαιώνεται ότι το προϊόν φέρει την ένδειξη CE (με επίθεση της σφραγίδας επί του τιμολογίου).
Συμπληρωματικά να βεβαιώνεται από την εταιρεία ότι το S/N είναι «κτυπημένο ανεξίτηλα» επί του είδους ή να βεβαιώνεται ότι το είδος φέρει αριθμό παρτίδας.

δ) βεβαίωση Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών ειδών, που δίδεται από το κατάστημα πώλησης σε εφαρμογή της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/7-1-2004 απόφασης (ΦΕΚ 32/16-1-2004 β΄.) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Συνεπώς τα καταστήματα που δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό εμπορίας-διακίνησης, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ έως 1/2/2013 να πιστοποιηθούν και το απαιτούμενο δικαιολογητικό θα κατατίθεται από τον ασφ/νο με τα λοιπά παραστατικά του αιτήματος.

Στα καθορισμένα ποσά έχει περιληφθεί το ποστοστό ΦΠΑ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ AΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΟΠΥΥ:
Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα

Ο φορέας παρέχει στους ασφαλισμένους του, θεραπευτικά μέσα και προθέσεις, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά.
Δεν θα καταβάλλεται συμμετοχή για εκείνα τα θεραπευτικά μέσα και τις προθέσεις που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις αποθήκες του φορέα.

Επίσης δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή οι ασφαλισμένοι που κρίθηκαν από τις Ειδικές Επιτροπές (Κ.Ε.Π.Α.) και λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας για την αγορά πρόσθετων ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1759/1988, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές, προσδιορίζονται από την κατώτερη τιμή μεταξύ αυτής που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών, ή στον παρόντα κανονισμό.
Σε περίπτωση που το ποσόν του νόμιμου παραστατικού αγοράς είναι χαμηλότερο του καθορισμένου, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει.
Δύναται να αποζημιώνεται και η δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου, εφόσον είναι χαμηλότερη των παραπάνω αναφερομένων.

Τα χορηγούμενα είδη του παρόντος άρθρου, καθώς και του παραρτήματος χορηγούνται με έγκριση Ελεγκτή του Φορέα, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης με το χορηγούμενο είδος ειδικότητας.


Απόσπασμα από την εγκύκλιο ΕΟΠΥΥ 3112 21-01-2013 με ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών, ειδικών μηχανημάτων αποκατάστασης, τεχνητών μελών, θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών ειδών πρόσθετης περίθαλψης και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγηση τους. »:

ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το Ν.1759/1988 και το Ν.2042/1992 (ΦΕΚ 75/τΑ΄./14-5-92), οι ασφαλισμένοι που κρίθηκαν από τις Ειδικές Επιτροπές (ΚΕΠΑ), oι άλλες Υγ/κές Επιτροπές που αποδεικνύουν την πάθηση παραπληγία-τετραπληγία και οι ασφ/νοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, ΜΟΝΟ για τη χορήγηση αναπηρικών αμαξιδίων, τεχνητών μελών, ορθοπαιδικών μηχανημάτων και ορθοπαιδικών βοηθημάτων.
Στην έννοια των ορθοπαιδικών βοηθημάτων- μηχανημάτων υπάγονται κυρίως τα ειδικά μηχανήματα αποκατάστασης της δεύτερης ενότητας του παρόντος Γ.Ε. και οι κηδεμόνες, νάρθηκες, ορθοπεδικά υποδήματα, αερόστρωμα.


Επισημαίνουμε ότι, η έκδοση γνωμάτευσης από το Θεράποντα για τη χορήγηση π.χ. αναπηρικού αμαξιδίου με αναγραφή της πάθησης παραπληγία ή τετραπληγία, αποτελεί το παραστατικό που δικαιολογεί τη χορήγηση του είδους και όχι την απαλλαγή του από το ποσοστό συμμετοχής.

Αποδεικτικό για την απαλλαγή της συμμετοχής αποτελεί η ιατρική βεβαίωση
των παραπάνω Επιτροπών ή η απόφαση του εξωϊδρυματικού επιδόματος, που πιστοποιούν τις συγκεκριμένες παθήσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Αντικατάσταση των ειδών είναι δυνατή:
1)Mετά την πάροδο του προβλεπόμενου –κατά είδος- χρονικού διαστήματος, εφόσον τα υγειονομικά όργανα διαπιστώσουν και βεβαιώσουν ολοκληρωτική φθορά του είδους, από τη φυσιολογική μέχρι τότε χρήση του ή την αναγκαιότητα αντικατάστασης λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης για τα είδη που αυτό έχει οριστεί.
Συνεπώς στις περιπτώσεις αντικατάστασης, ο ασφ/νος πρέπει να προσκομίσει το είδος που του είχε χορηγηθεί, ώστε ο Θεράποντας αφού ελέγξει τα στοιχεία της παροχής και το S/N που είχε αποτυπωθεί ανεξίτηλα σε αυτό, να βεβαιώσει τη φθορά του ή την αντικατάσταση λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης όπου προβλέπεται και στη συνέχεια να γνωματεύσει για τη νέα χορήγηση.
Συνδρομή μπορεί να ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία προκειμένου να προσδιορίσει, αιτιολογήσει τη βλάβη και να βεβαιώσει την αναγκαιότητα αντικατάστασης του είδους, λόγω ολοκληρωτικής φθοράς.
2)Στις περιπτώσεις που τα αρμόδια υγ/κά όργανα, λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης παιδιών έως 18 ετών, εκτός των περιπτώσεων που αυτό έχει καθοριστεί, διαπιστώσουν, μέσα σε ένα εύλογο διάστημα, ότι το είδος που είχε χορηγηθεί δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, δηλαδή την αποκατάσταση της υγείας.
Απόδοση δαπάνης για την επισκευή των ειδών με βάση τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ δεν προβλέπεται, παρά μόνον για τα είδη-εξαρτήματα όπου ορίζεται.
Ελπίζω να έχω καλύψει τις απορίες.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ΕΟΠΥΥ και στους προμηθευτές σας.


Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης.


© Ανδρέας Μπαρδάκης  λογ


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook, στο Twitter και ως κοινότητα στο facebook.
 
Τώρα μπορείτε και να συμμετέχετε στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, το νέο μας FORUM.Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg Φίλοι μου γεια σας!

Κάποιοι από εσάς μπορεί να με θυμάστε από γνωστό φόρουμ σχετικό με την αναπηρία, το οποίο όμως έχει κλείσει από καιρό κι έτσι στερηθήκαμε τη δυνατότητα να ανταλλάσουμε απόψεις, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση στα δικαιώματα μας και τις υποχρεώσεις μας με το κράτος.

Πολλούς ανθρώπους μας έχει τσακίσει η οικονομική ύφεση και υποστήριξη καμία... Γι΄αυτό κι έχω βάλει σκοπό να τσακίσω τη μιζέρια με το να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά, - αφιλοκερδώς πάντα, εννοείται, - να στηρίξω τους συμπολίτες μου που μπορεί να συμπάσχουν περισσότερο από μένα. 
 
Διαπιστώνω όμως, ότι η ιστοσελίδες τύπου blogspot, καθώς επίσης και οι ιστοσελίδες μου στο facebook δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες μιας τόσο μεγάλης ομάδας της κοινωνίας. Αναφέρομαι στα άτομα που έχουν την οποιαδήποτε σχέση με την αναπηρία.

Έτσι, σκέφτηκα να φτιάξω αυτόν εδώ τον χώρο, την «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑμεΑ» για να έχουμε τη δική μας κοινότητα όπου θα συζητάμε ό,τι απορίες έχουμε, για ο,τιδήποτε μας αφορά και για να επικοινωνούμε κι όλας.

Ελπίζω σε μια καλή αρχή για όλους μας, εδώ είστε ΟΛΟΙ ευπρόσδεκτοι, ακόμα και οι επαγγελματίες για να ενημερώσετε τον κόσμο μέσα από τα σχόλια σας (για τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας) σχετικά πάντα με την αναπηρία, επειδή είστε όλοι απαραίτητοι σ’ αυτή τη συλλογική προσπάθεια για την υποστήριξη στην αναπηρία.

Το φόρουμ παρέχεται δωρεάν από τη ForumUp Creative Community και δεν κερδοσκοπεί οικονομικά ή υλικά με κανέναν τρόπο.


ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

http://amea.forumup.gr/

Ανδρέας Μπαρδάκης, λογιστής.


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/


Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Εσείς ρωτήσατε, εμείς απαντάμε. «Σύνταξη ΑμεΑ από το Δημόσιο»

Δημόσιο & ΑμεΑ

Ερώτηση:
Είμαι ΑμεΑ
(με ΣΚΠ) , καθηγητής και πολύτεκνος (4 παιδιά). Έχω περάσει από την ΑΣΥΕ και έχω λάβει ποσοστό αναπηρίας 85% από 10/2012. Έχω υποβάλλει παραίτηση από την υπηρεσία......
Απορίες:
1) Πρέπει να περάσω και από ΚΕ.Π.Α εφόσον έχω την γνωμοδότηση της ΑΣΥΕ;
2) Η σύνταξη που θα δικαιωθώ θα είναι άξια λόγου, ή μήπως όχι;

Η 15ετία που έχω συμπληρώσει δεν είναι αμιγώς Δημόσια υπηρεσία, αλλά ως εξής:
1) ΟΑΕΕ 1 έτος.  2) ΙΚΑ 6 έτη.  3) ΔΗΜΟΣΙΟ 8 έτη.

Είμαι νέος ασφαλισμένος (δηλαδή,
υπήχθην στην ασφάλιση για πρώτη φορά μετά την 1/1/93).


Απάντηση:

Λοιπόν, όντως από την ΑΣΥΕ εξετάζεστε για τη συνταξιοδότηση σας.
Τυχόν βεβαίωση από ΚΕ.Π.Α βοηθάει και μπορείτε να την προσκομίσετε στην ΑΣΥΕ.


Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων:
«Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»

 Για να εξασφαλίσετε το ασφαλές της πληροφορίας μπορείτε να κάνετε το εξής: Να στείλετε ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, προκειμένου να έχετε μια επίσημη απάντηση.

Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του taxisnet για να υποβάλετε το ερώτημα.


Για καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα ((Κάντε κλικ ακριβώς ΕΔΩ))Προφανώς μπορείτε
να βγείτε σε σύνταξη, αλλά με τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης, όπου δύναται ο χρόνος ασφαλίσεως να μεταφερθεί στο Δημόσιο και να συνυπολογιστεί ως συντάξιμος ο χρόνος στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ (ή άλλον οργανισμό κύριας ασφαλίσεως), καταβάλλοντας συμπληρωματική εισφορά.
Το ύψος της μηνιαίας σύνταξής σας δεν είμαι σε θέση να το υπολογίσω, αλλά το πιο πιθανό είναι να είναι μειωμένο από αυτό που θα λαμβάνατε αν είχατε 15ετή πραγματική υπηρεσία στο Δημόσιο.

________________________________________________________


Δημόσιο & ΑμεΑ

Ερώτηση:

Είμαι πολιτικός υπάλληλος Δημοσίου, έχω προσληφθεί μετά την 1/1/93 (νέος ασφαλισμένος) κι έχω τέκνο ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;


Απάντηση:
Μετά τις μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο Ν.3565/2010,
πλέον ο ασφαλισμένος στο Δημόσιο (πατέρας/μητέρα) με τέκνο ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα (απαραίτητο ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% κρινόμενο από ΑΣΥΕ), 
θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά 25ετούς υπηρεσίας κι εφόσον έχει συμπληρώσει τα 50 έτη της ηλικίας του.
http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg Φίλοι μου, θέλω να πιστεύω ότι σήμερα δεν σας κούρασα,
γι΄αυτό και φρόντισα να σας βάλω ένα μικρό σε μέγεθος άρθρο.


Ο φίλος σας,

Ανδρεας Μπαρδακηςhttp://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook
Τώρα και στο Twitter


Πηγή: http://logistis-amea.blogspot.gr/ 
© Ανδρέας Μπαρδάκης  λογιστής ΑμεΑ


Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Απασχόληση Συνταξιούχων με Αναπηρία

Προσοχή! Το άρθρο χρειάζεται να επικαιροποιηθεί με τις πιο πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας.
 
Ενημέρωση (Δεκέμβριος 2017):
Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
Στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης, που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών.
Πηγή: Άρθρο 23, ν.4488/2017
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892, 15.12.2017


Ενημέρωση (Ιούλιος 2016):
Με το άρθρο 20 του Ν.4387/2016, (από 13/05/2016) ισχύει ότι:

Αρθρο 20. Απασχόληση συνταξιούχων
1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.
 

Όμως:
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ' αυτόν και σε όσους λαμβάνουν μόνο το επίδομα παρατετραπληγίας εφαρμόζεται το προϊσχύον του άρθρου 20 του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο.http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg Φίλοι μου, γειά σας!

Πολλοί με ρωτούν αν έχουν το δικαίωμα για εργασία ή αυτο-απασχόληση έτσι και βγουν σε σύνταξη αναπηρίας.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής, επειδή αν ο συνταξιούχος αναπηρίας δεν προσέξει και ξεκινήσει απασχόληση, χωρίς πρώτα να έχει ενημερωθεί σωστά, κινδυνεύει άμεσα με ΔΙΑΚΟΠΗ της σύνταξής του και με σοβαρές συνέπειες. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι διακοπή δεν σημαίνει αναστολή, αλλά απώλεια της συνταξιοδότησης και σ΄αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επαναλάβει από την αρχή την όλη διαδικασία για συνταξιοδότηση, νέα αίτηση κτλ.

Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τι ισχύει από τη νομοθεσία αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Εχω κάνει πιο έντονα τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 16, (παρ.4):

1. Το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1...
2...
3...

4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.

  Αυτό θέλει να πει ότι, αν για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος αναπηρίας με 67% αναλάβει εργασία, τότε το ποσό με το οποίο αμοίβεται από την εργασία του, ή από την αυτο-απασχόλησή του, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 (λόγω του ότι 66,6% είναι τα 2/3 της πλήρους ανικανότητας) της αμοιβής που θα κέρδιζε αν ήταν υγιής, δηλαδή αν είχε τα ίδια προσόντα (μόρφωση, επιδεξιότητα, τόπος εργασίας, συνθήκες αγοράς εργασίας).

  Αντίστοιχα, για κάποιον που είναι συνταξιούχος με 80% δεν πρέπει να αμοίβεται περισσότερα από το 1/5 της αμοιβής που θα ελάμβανε αν ήταν υγιής (εδώ είναι πιο έντονο το στοιχείο της μόρφωσης)

και γι' αυτόν που έχει μερική αναπηρία 50% όχι περισσότερο από το 1/2 της αμοιβής αντίστοιχα (εδώ είναι πιο έντονο το στοιχείο της σωματικής ικανότητας και του τόπου εργασίας).


«'Οποιος φυλάει τα ρούχα του...» λέει μια σοφή παροιμία.
Η συμβουλή μου σε αυτούς που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν διατηρώντας τη δυνατότητα απασχόλησής τους, καθώς επίσης στους ήδη συνταξιοδοτούμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν, είναι να φροντίσουν, πριν πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση, να καταθέσουν έγγραφο ερώτημα στη διοίκηση του ασφαλιστικού τους φορέα, προκειμένου να έχουν μια έγγραφη, επίσημη απάντηση με την οποία θα κατοχυρωθούν απέναντι σε ανεύθυνες προφορικές απαντήσεις από υπάλληλους, ή από απρόβλεπτες ενέργειες διακοπής της σύνταξης εκ μέρους του ασφαλιστικού φορέα.
Συνεχίζουμε...

5. Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:

α) στον επιζώντα των συζύγων,
β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ,
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας,
ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το Ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται.»


Εδώ τώρα θέλω να με προσέξετε:


Έχουμε πρόσφατη διάταξη η οποία δίνει την ευκαιρία σε πολλά ΑμεΑ συνταξιούχους να εργάζονται!


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996/2011
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Αρθρο 42. Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως ισχύει, και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

Δηλαδή, όσοι έχουν βγει σε σύνταξη με τις ειδικές διατάξεις του ν.612/77, καθώς επίσης όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, δεν έχουν κανένα εμπόδιο να εργαστούν ή να αυτο-απασχοληθούν.

Ενημερωτικά, αυτοί που βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη γήρατος ν.612/77, με τα 4.050 ένσημα (τα οποία λογίζονται ως 35ετία), είναι οι ασφαλισμένοι με όλες τις παρακάτω παθήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%:


 (Πίνακας από την εγκύκλιο ΙΚΑ Π51/14 22-05-2013)
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τυφλοί
(άρθρο 1 Ν. 612/77, άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 1759/88, παρ. 7 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 98/77, 113/77, 20/1990, 53/2004)
Οι τυφλοί και από τα δύο μάτια (πριν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση). *
* Δεν ισχύει, βλέπε μεταγενέστερη εγκύκλιο ΙΚΑ Σ40/133 17-06-2013


Παραπληγικοί - τετραπληγικοί

(άρθρο 1 Ν. 612/77, άρθρο 40 παρ. 8 Ν. 1902/90)
Οι πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να λαμβάνουν και το επίδομα παραπληγίας.


Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

(άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 2227/94, Εγκ. 25/95,59/95)
Οι πάσχοντες από Β΄ ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας.

Νεφροπαθείς

(άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3075/02, Εγκ. 24/03, παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004, Γ.Ε. 40/80/30.8.2004)
Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο εμφανίστηκε η πάθηση, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β
/Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

(παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004)
Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, καθώς και όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος) οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω.

Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών (και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή)
/πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία
/ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο

(παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, παρ.4 άρθρου 61 Ν. 3518/2006)
Οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω.

Πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή.

(Ν. 3996/2011 άρθ. 37 παρ. 4 , εγκ. 69/11)
Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις παθήσεις τους αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.Τελειώνω αυτό το άρθρο με το να αναφέρω ότι, βάσει του εγγράφου με αρ. πρωτ. Φ.80000/4948/294/28.3.2013 της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως απάντηση σε ερώτημα που υπέβαλε το ΙΚΑ, διευκρινίζεται ότι από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/77 δεν προκύπτει ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή τους η εν λόγω αναπηρία των ασφαλισμένων (τυφλότητα) να προϋπήρχε της υπαγωγής τους στην ασφάλιση και, επομένως, δεν αποτελεί προϋπόθεση ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 4.050 ημερών να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης αναπηρίας. Τα ανωτέρω ασφαλώς ισχύουν και για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τις διατάξεις με τις οποίες επεκτάθηκε το καθεστώς συνταξιοδότησης του άρθρου 1 του ν.612/77 και αφορούν ασφαλισμένους με άλλες αναπηρίες (π.χ. παραπληγικοί, αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι κ.ά.).

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην εγκύκλιο ΙΚΑ Σ40/133 17-06-2013.

Αυτοί που βγαίνουν σε σύνταξη γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του Ν.612/77 δεν απαιτείται να έχουν ένσημα πριν την εκδήλωση της πάθησής τους, καθώς επίσης, ότι από τη στιγμή που η αναπηρία τους κρίνεται μη αναστρέψιμη, τότε θα πρέπει να κρίνεται και επ΄αόριστον σε διάρκεια, από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

Δυστυχώς, για τους ήδη συνταξιοδοτημένους φίλους μας,
με το αρ.Φ10035/29017/1422/22-7-2011, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας κατόπιν σχετικού ερωτήματος του ΟΑΕΕ (βλέπε εγκύκλιος 54/2011) δεν είναι δυνατή η μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη λόγω γήρατος με τις προνομιακές διατάξεις του Ν.612/1977 δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν ασφαλισμένους που ανήκουν στις ευπαθείς αυτές κατηγορίες και όχι συνταξιούχους.


Ανδρεας Μπαρδακηςhttp://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο
FacebookΠηγή: http://logistis-amea.blogspot.gr/ 
              © Ανδρέας Μπαρδάκης  λ

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Σύνταξη αναπηρίας, αλλά με προϋπάρχουσα πάθηση.

Σημείωση 23/07/2015:
Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4331/2015, άρθρο 10, το απαραίτητο ποσοστό της επιδείνωσης στην προϋπάρχουσα αναπηρία ορίζεται σε 40%. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά που αναλύονται πιο κάτω παύουν να ισχύουν από 2/7/2015.
Δείτε το νέο μας άρθρο:
Σύνταξη αναπηρίας με προϋπάρχουσα πάθηση, μετά τις αλλαγές που έφερε ο Ν.4331/2015


ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ν.4331/2015


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg Αγαπητοί μου φίλοι,
αρκετά συχνά δέχομαι ερωτήσεις από φίλους που ρωτούν αν δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας, εφόσον έχουν x αριθμό ενσήμων και x ποσοστό αναπηρίας.

Όμως, σχεδόν κανένας δεν μου λέει, εκτός κι αν τον ρωτήσω, αν η πάθησή του είναι προϋπάρχουσα ή μεταγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση.

Ετσι λοιπόν, πιστεύω ότι χρειάζεται ένα καλό ξεκαθάρισμα με αυτήν την προϋπόθεση και γι' αυτό λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή:

Με το άρθρο 27 του Ν. 1902/90 είχαμε αντικατάσταση συγκεκριμένων παραγράφων στο περιεχόμενο του άρθρου 28 του Α.Ν.1846/51.

Ως γνωστόν, ορίζονται τρεις διακρίσεις στην αναπηρία: Η βαριά αναπηρία, η απλή αναπηρία και η μερική αναπηρία.

Τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας είναι:
α) για τη βαριά αναπηρία: Από 80% έως 100%
β) για την απλή αναπηρία: Από 66,6% έως 79,9%
γ) για τη μερική αναπηρία: Από 50% έως 66,6%.

Αντίστοιχα, για κάθε αναπηρία υπάρχει ορισμός με ανάλογη παράγραφο.
Στο κείμενο της κάθε παραγράφου, για παράδειγμα, της απλής αναπηρίας, διαβάζουμε:

«β) Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος αν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, διάρκειας ενός έτους το λιγότερο κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες, τη μόρφωση και τη συνηθισμένη επαγγελματική του απασχόληση, περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην ίδια επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.»

Σας το έβαλα με κόκκινα γράμματα για να το δείτε κι εσείς.
Υπόψιν ότι, κάθε παράγραφος διαφέρει από την άλλη σε ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό τώρα δεν είναι του παρόντος το να κάτσουμε να αναλύσουμε όλο το άρθρο του νόμου. Αυτό που μας ενδιαφέρει να δώσουμε βάση, είναι αυτή η βασική προϋπόθεση της εμφάνισης της πάθησης μετά που πρωτο-ασφαλιστήκαμε (άμεσα) σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα κι αυτή ορίζεται και στις τρεις βαθμίδες αναπηρίας.

Ναι, αλλά είναι πολλοί αυτοί που ρωτούν (για παράδειγμα): «Μα εγώ έχω την αναπηρία μου εκ γενετής, τι μπορώ να κάνω;»

Εδώ λοιπόν θα ρίξουμε όλη την προσοχή μας, επειδή θέλω να γίνει καλά κατανοητό αυτό, έτσι ώστε να δούμε πως μπορούμε να μάθουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η νομοθεσία, γι' αυτό και να αποφύγουμε να απογοητευτούμε την πρώτη φορά που θα ακούσουμε γι' αυτήν την προϋπόθεση.

Ο νόμος λοιπόν, στην συνέχεια, λέει και κάτι άλλο:
«δ) Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγούμενων εδαφίων, έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφ' όσον όμως η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το μισό της κατά περίπτωση αναπηρίας

Καθώς επίσης, αξίζει να αναφέρουμε και το άρθρο 9 του πρόσφατου Ν.3863/2010:
«Αρθρο 9  Προϋπάρχουσα αναπηρία
Ο ασφαλισμένος δικαιούται συντάξεως αναπηρίας έστω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένιση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση εφόσον καθίσταται ανίκανος για την εργασία του λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφορούν το φορέα στον οποίο ασφαλίζεται» 

Θα κάνω μια απόπειρα να σας εξηγήσω τα παραπάνω, μετά από προσεκτική μελέτη που έκανα στη βασική εγκύκλιο του ΙΚΑ 5/91 < (κάντε κλικ επάνω για να τη διαβάσετε).

Αυτό που εννοεί ο νομοθέτης (με τα μωβ γράμματα) ΔΕΝ είναι το μισό της αναπηρίας που σας έχουν προσδιορίσει από τις υγειονομικές επιτροπές.

Ο νομοθέτης εννοεί το μισό από το ποσοστό της κάθε περίπτωσης που ορίζει ο νόμος,

δηλαδή, το μισό για τη βαριά αναπηρία είναι το 40%,
το μισό για την απλή αναπηρία είναι το 33,3%
και το μισό για την μερική αναπηρία είναι το 25%.

Το καταλάβατε τώρα;
Aυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο κι εδώ είναι το κομμάτι που μπορεί να μας προσφέρει αισιοδοξία (μέσα στην ατυχία μας):

Το απαραίτητο ποσοστό επιδείνωσης για να βγει κάποιος σε σύνταξη είναι το 25%.*

* Πλέον από 2/7/2015 (Ν.4331/2015) είναι το 20%Ασχέτως του ποσοστού αναπηρίας που έχει κάποιος (εξυπακούεται βέβαια ότι θα έχει συνολικό από 50% και άνω), είναι το ποσοστό της επιδείνωσης που καθορίζει αν θα βγει σε σύνταξη, καθώς επίσης το ύψος της σύνταξης.

Ας δούμε και τα παραδείγματα της εγκυκλίου:
1.
Συνολικό ποσοστό αναπηρίας 50%
Ποσοστό νέας πάθησης μικρότερο του 25%
Δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης

2.
Συνολικό ποσοστό αναπηρίας 50%
Ποσοστό αναπηρίας από τη νέα πάθηση ή την επιδείνωση 25% και άνω
Θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μερικής αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας 50%)

3.
Συνολικό Ποσοστό αναπηρίας 67%
Ποσοστό αναπηρίας από τη νέα πάθηση ή την επιδείνωση
μικρότερο του 25%
δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης

4.
Συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67%
Ποσοστό αναπηρίας από την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση 25% μέχρι 33.3%
Θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με σύνταξη μερικής αναπηρίας.

5.
Συνολικό ποσοστά αναπηρίας 67%
Ποσοστό αναπηρίας από την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση 33.3% και άνω
Θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με σύνταξη αναπηρίας 67%

6.
Συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%
Ποσοστό αναπηρίας από την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση μικρότερα του 25%
δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης

7.
Συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%
Ποσοστό αναπηρίας από την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση 25% μέχρι 33,3%
Θεμελιώνει δικαίωμα με σύνταξη 50%

8.
Συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%
Ποσοστό αναπηρίας από την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση 33,3% μέχρι 39%
Θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύνταξης συνήθους αναπηρίας (67%)

9.
Συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%
Ποσοστό αναπηρίας από την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση 40% και άνω
Εδραιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύνταξης βαρειάς αναπηρίας 80%.


Στο τέλος, η υγειονομική επιτροπή θα γράψει το συνολικό ποσοστό, το οποίο δεν είναι σε καμμιά περίπτωση απαραίτητο να είναι το άθροισμα των ποσοστών παλαιάς και νέας πάθησης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα χορηγείται σύνταξη μόνο αν το συνολικό ποσοστό αναπηρίας είναι συντάξιμο, δηλαδή τουλάχιστον 50%.

Από το ποσοστό της νέας πάθησης ή της επιδείνωσης της παλαιάς θα εξαρτάται και το ποσό της σύνταξης, που θα δικαιωθεί ο ασφαλισμένος.

Συμβουλή: Φίλοι μου να φροντίζετε πάντα να φυλάτε τις εξετάσεις σας, τις ακτινογραφίες σας, το ιστορικό σας και όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά, όσο παλαιά και να είναι, επειδή είναι βασικό στοιχείο για να αποδείξετε, με το πέρασμα του χρόνου, ότι έχει υπάρξει ουσιαστική επιδείνωση στην πάθησή σας.

Ελπίζω να βοήθησα κάπως.

Ο φίλος σας,

Ανδρέας Μπαρδάκης
http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/


https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook 

Πηγή: http://logistis-amea.blogspot.gr/  
© Ανδρέας Μπαρδάκης