Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Dentist Pass: Ο Συνήγορος του Πολίτη αδιαφορεί που παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα μικρών παιδιών;

Σε συνέχεια της αναφοράς μας στον Συνήγορο του Πολίτη, για το Dentist Pass, διαπιστώσαμε ότι ΣτΠ παρέλειψε κατά απαράδεκτο τρόπο να την εξετάσει υπό τις ειδικές αρμοδιότητες που έχει ως Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Συνήγορος του Παιδιού και ως Φορέας για την Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης, ενώ απέφυγε να ασχοληθεί, κατά ανεξήγητο τρόπο, με τις διατάξεις αυξημένης ισχύος που του είχαμε επισημάνει.

Μας κάνει αισθητή εντύπωση το ότι ο ΣτΠ δεν προβληματίστηκε για το ότι οι διατάξεις για το Dentist Pass ασκούν άνιση μεταχείριση σε ανήλικο πληθυσμό, παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα μικρών παιδιών, ως ασθενών, αφού δεν το δικαιούνται όσοι δεν μπορούν να αγοράσουν κινητό νέας τεχνολογίας NFC ή έχουν τεχνολογική αμάθεια.

Ως εκ τούτου, υποβάλαμε εκ νέου αναφορά ζητώντας να ανασυρθεί η αναφορά μας από το αρχείο και να επανεξεταστεί υπό τις ειδικές αρμοδιότητες που υποχρεώνουν τον ΣτΠ να προβληματιστεί και να παρέμβει αρμοδίως αφού παραβιάζονται νομοθετήματα αυξημένης ισχύος (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), τα οποία θα πρέπει αυτή τη φορά να δει.

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:
Αριθμός πρωτοκόλλου αναφοράς: 40067/24.08.2023
Αριθμός Φακέλου Υπόθεσης: 340527

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Θέμα: Παρακαλείται ο ΣτΠ, όπως επανεξετάσει την αναφορά μου, υπ’ αρ. υπόθεσης, 297177, αυτή τη φορά υπό τις ειδικές αρμοδιότητες που έχει ως Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 3293/2004), Συνήγορος του Παιδιού (Ν. 3094/2003) και ως Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Ν. 4443/2016), λαμβάνοντας υπόψη του τα νομοθετήματα αυξημένης ισχύος.


Αγαπητοί κύριοι!
Στις 23.04.2023 υπέβαλα αναφορά στον ΣτΠ (αρ. φακ. 334989/23.04.2023) με θέμα:
«Οι διατάξεις για το Dentist Pass αντιμετωπίζουν άνισα τον πληθυσμό καθώς αποκλείουν πλήρως από το δικαίωμα στην παροχή όσους δεν μπορούν να έχουν κινητό νέας τεχνολογίας NFC – αφού δεν προβλέπεται γι’ αυτούς η εναλλακτική λύση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό!»

Ο ΣτΠ, μου απάντησε με το έγγραφο, υπ’ αρ. πρωτ. 334989/24671/2023 (22.05.2023), εξηγώντας μου, μεταξύ άλλων, ότι ο ΣτΠ δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει,

δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, προβλέπονται από νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι ισχυρό και εφαρμοστέο (άρθρο 3 ν. 5015/2023 ΦΕΚ 20 Α και Υ. Α. 22470 ΦΕΚ 2659 Β/21.04.2023)

και για τον λόγο αυτό έθεσε την αναφορά μου στο αρχείο.

Επειδή, όμως, η Αρχή ΣτΠ,
παρέλειψε να εξετάσει την υπόθεση υπό τις ειδικές αρμοδιότητες που έχει ως Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 3293/2004)
[1], ως Συνήγορος του Παιδιού (Ν. 3094/2003, άρθρο 1) και ως Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης (Ν. 3094/2003, άρθρο 1, & Ν. 4443/2016, άρθρα 14 & 15).

Επειδή, όμως, η Αρχή ΣτΠ,
δεν προβληματίστηκε με το νομοθέτημα για το
Dentist Pass, που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με όσα επιτάσσουν διατάξεις αυξημένης ισχύος (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού), [2] τις οποίες του ανέφερα με συμπληρωματικό έγγραφο (υπ' αρ, πρωτ. 21933/06.05.2023) και τις οποίες ο ΣτΠ παρέλειψε εντελώς να λάβει υπόψη του, όπως διαφαίνεται στο απαντητικό έγγραφο που μου έστειλε στις 22.05.2023. Επίσης, ο ΣτΠ παρέλειψε να λάβει υπόψη του το άρθρο 14, «Απαγόρευση των διακρίσεων», της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγος που με έκανε να υποβάλω σχετική αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο αφού η Αρχή «The Greek Ombudsman» παραλείπει να ασχοληθεί με τα θιγόμενα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των ασθενών που του αναφέρω.

Κι επειδή, η Αρχή ΣτΠ,
μια χαρά προβληματίστηκε στο παρελθόν με τις διατάξεις για υποχρεωτικό εμßολιασμό παιδιών με αναπηρίες για ένταξη σε δομές ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας - και παρενέβη
[3] αποτελεσματικά με αποτέλεσμα να διορθωθεί η προβληματική νομοθεσία με τον ν. 4975/2022, άρθρο 70.

Για τους παραπάνω λόγους,
παρακαλείται ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως επανεξετάσει την αναφορά μου, τούτη τη φορά υπό τις ειδικές αρμοδιότητες που έχει, όπως αναφέρονται παραπάνω και να παρέμβει αρμοδίως, καθώς το πρόγραμμα «
Dentist Pass» θεσπίστηκε ως παροχή υγείας που παρέχεται σε μικρά παιδιά, της οποίας όμως το νομοθέτημα έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις αυξημένης ισχύος.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

 

Υ.Γ. Παρακαλείται ο Συνήγορος του Πολίτη να μου απαντήσει αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29.[1] Ν. 3293/2004, Άρθρο 18 - Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1.Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.Κατά την άσκηση των σχετικών με τα δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγείται προς το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα για την αποκατάσταση και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξάλειψη των φαινομένων κακοδιοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και των σχέσεών τους με τον πολίτη.

3.Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παραπέμπει στο Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου αυτός να διερευνήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναφορές πολιτών που στρέφονται κατά των δημόσιων υγειονομικών και προνοιακών υπηρεσιών.

4.Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους του Πολίτη.

5.Γ ια την άσκηση των καθηκόντων του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη τρεις θέσεις ειδικών επιστημόνων, η πλήρωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α') και του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α').

 

[2] Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (κυρωμένη με τον Ν. 2101/1992), από τον συνδυασμό των άρθρων 2 και 24.

 

Α) Άρθρο 2

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

 

Β) Άρθρο 24

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

Άρθρο 14 «Απαγόρευση των διακρίσεων»

Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.

 

[3] Βλ. Ειδική Έκθεση 2021 του ΣτΠ, Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.