Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και χορήγηση Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ


 *** ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4818/2021 ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ. ***
 

***********************************************************************

Ένα συχνό ερώτημα αφορά τη Μερική Απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας όταν αγοράζουμε ΙΧ μεγαλύτερο κυβισμού απ' όσο αναλογεί στην περίπτωσή μας. Δικαιούμαστε σ' αυτή την περίπτωση απαλλαγή κάποιου μέρους από τα τέλη κυκλοφορίας:


Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕΕ για τις Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2020):

Για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και αποδεσμεύονται, πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.

Δηλαδή, η αναλογία εφαρμόζεται μόνο στο τέλος ταξινόμησης - όχι όμως και στο τέλος κυκλοφορίας.

 Για τους μέχρι 1650 κυβ.εκ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβ.εκ. και μέχρι 2000 κυβ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ.εκ.). Στην περίπτωση αυτή τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται κανονικά και δεν υπάρχει απαλλαγη.
Επικαιροποίηση Δεκέμβριος 2020

Με τροποίηση από δύο νόμους εντάσσονται στην απαλλαγή και τα άτομα με τύφλωση από 80% και άνω καθώς και ορισμένες κατηγορίες με αναπηρία.

Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

Ν. 4764/2020, άρθρο 74 «Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988»

1. Η περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988 (Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν από τύφλωση και από τους δύο οφθαλμούς με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω.»

2. H ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1ης.1.2021.Ν.4758/2020, άρθρο 72 «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988»
Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α'166), με το οποίο υπάγονται συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία στις ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις του ν. 490/1976 (Α'331), μεταξύ των οποίων και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και το τέλος ταξινόμησης επιβατικών οχημάτων κυλινδρισμού έως 1650 κ.εκ..
 
Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται στις εν λόγω απαλλακτικές διατάξεις και Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε. με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

-πάσχουν από ηπατική ή καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από Ομόζυγο Κληρονομική Υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αντίστοιχα επιβατικού αυτοκινήτου, οι οποίες ήδη χορηγούνται στους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και τους νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους, επεκτείνονται και σε λοιπές αντίστοιχες κατηγορίες πασχόντων, για λόγους ίσης μεταχείρισης.
 
Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αφορούν στους Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε. με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

α) πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς μεταμοσχευμένοι,

β) πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι καρδιοπαθείς μεταμοσχευμένοι,

γ) πάσχουν από πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι,

δ) πάσχουν από κυστική ίνωση και από Ομόζυγο Κληρονομική Υπερχοληστερολαιμία με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άμεση διευκόλυνση των μετακινήσεων και η φορολογική ελάφρυνση από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας των πολιτών με ανεπάρκεια τελικού σταδίου ήπατος, καρδιάς και πνεύμονα ή με μεταμόσχευση ήπατος, καρδιάς και πνεύμονα, αντίστοιχα, καθώς και των πασχόντων από κυστική ίνωση και από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία.
 Με την προτεινόμενη ρύθμιση μακροπρόθεσμα επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών που αφορά η εν λόγω ρύθμιση.


Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2020

Χορήγηση Δελτίων Στάθμευσης σε ΙΧ αυτοκίνητα συζύγων ΑμεΑ ή ΙΧ μέσω leasing

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
1. Είναι εφικτή η παραλαβή Δελτίου Στάθμευσης από ΑμεΑ, των οποίων η πάθηση τους
ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις και δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο.
2. Ως ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ θα λαμβάνεται η ημερομηνία λήξης
του εγγράφου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Η εγκύκλιος εδώ:
Επικαιροποίηση Απρίλιος 2019
Διευκρινίσεις σχετικά με το Δελτίο Στάθμευσης και τους φυσικούς γονείς

«Δεν μπορεί να εκδοθεί Δελτίο Στάθμευσης σε όχημα που ανήκει σε γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη, αλλά μόνο σε όχημα 100% που ανήκει σε ΑμεΑ».


Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2018
 Εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1127/2018 σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων.

Σημαντικά στοιχεία:

- Η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα.

- Η απόφαση απαλλαγής έχει ισχύ μέχρι και το έτος ενηλικίωσης του αναπήρου. Κατά το έτος της ενηλικίωσης, πρέπει το όχημα να περιέρχεται στην πλήρη κυριότητα του αναπήρου και στη συνέχεια να εκδίδεται εκ νέου απόφαση απαλλαγής.

- Επιπλέον σημειώνεται ότι η παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας αφορά τόσο τα αυτοκίνητα τα οποία απαλλάχθηκαν από τα τέλη ταξινόμησης (κατά την εισαγωγή) όσο και τα λοιπά αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ή δεν έχουν απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης, αλλά στη συνέχεια προκύπτει ως επιγενόμενος ο λόγος που καθιστά αιτιολογημένο το αίτημα της χορήγησης απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.

Πιο πρόσφατη ενημέρωση: Ιούνιος 2018

Νόμος 4538/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 85/16.05.2018
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Στο τέλος
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α 166) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

  «Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.
Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.».Η διαδικασία περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. Δ18Α 5038645 ΕΞ 29.10.2013 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσοχή! Από την ανωτέρω υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι η πάθηση θα πρέπει να έχει κριθεί ΔΙΑ ΒΙΟΥ.


 ΝΕΟ: Εγχειρίδιο Συνηθέστερων Ερωτημάτων και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα Ιούλιος 2018


Απαλλαγή από Τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και χορήγηση Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ


Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2017

Γεια σας φίλοι μου!
Με αυτό το άρθρο επιχειρώ να ενημερώσω και παράλληλα να αποκωδικοποιήσω, για την παρούσα κατάσταση, αυτό το μεγάλο θέμα με τις απαλλαγές των ΙΧ από το τέλος ταξινόμησης όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί να εισάγει ΙΧ, επίσης όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί να απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας και τέλος όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί να αποκτήσει το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ με το οποίο μπορεί και κινείται σε κάποιες εθνικές οδούς και αυτοκινητόδρομους χωρίς να καταβάλλει το αντίτιμο των διοδίων.

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά, χωρίς όμως να κουράσουμε τους αναγνώστες με λίστες, διατάξεις, άρθρα κτλ. πράγματα που μπορούμε εύκολα να βρούμε σε πολλές ιστοσελίδες και στον Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία, που όμως πολλές φορές μας κουράζουν, επειδή δεν μπαίνει κανένας στον κόπο να εξηγήσει τη διαδικασία και ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Αρχικά, ας δούμε ποιες παθήσεις απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης κι από τα τέλη κυκλοφορίας:

Οι παθήσεις του ν. 1798/88, όπως ισχύει, αντιστοιχίζονται πλέον με τις παθήσεις του Ε.Π.Π.Π.Α των ΚΕΠΑ.
Πίνακας αντιστοίχησης παθήσεων του άρθρου 16 του Ν.1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α)

Είναι χρήσιμο να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι:

1. 
Η απαλλαγή πλέον αφορά και τους πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα (Ν. 4110/2013, άρθρο 18, παρ.1).

2.
Τα όρια ηλικίας 4-70 ετών που ίσχυαν ως κριτήρια για τους δικαιούχους καταργήθηκαν (Ν. 4110/2013, άρθρο 18, παρ.3).

3. Από 1.1.2013 η διαπίστωση της αναπηρίας βεβαιώνεται κατόπιν γνωματεύσεως των ΚΕΠΑ.

4. Το όχημα να ανήκει εξολοκλήρου (100%) στον ανάπηρο.

«Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο είναι στο όνομά μου. Μπορώ να απαλλαχθώ από τα τέλη κυκλοφορίας;»

Όχι. Το όχημα πρέπει να ανήκει εξολοκλήρου στον ανάπηρο.
Πλέον ναι. Μετά την αλλαγή που έφερε ο ν. 4538/2018, η απαλλαγή που δικαιούται ο ανήλικος μπορεί να παραχωρηθεί στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα, για ένα μόνο όχημα.
Δείτε την
ΠΟΛ. 1127/2018


  Είναι πολλοί οι γονείς παιδιών ΑμεΑ ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εσφαλμένα έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας.
Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι
ΔΕΝ
μπορούν, για να μην τρέχουν άδικα στις εφορίες, ασχέτως αν έχουν εισάγει αυτοκίνητο με δικαίωμα ατέλειας (το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ΄ εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία).

ΠΟΛ.1197/1.9.2015,    ΠΟΛ.1172/25.11.2010
Δείτε την ΠΟΛ. 1127/2018

5. Η απαλλαγή αφορά τόσο τα αναπηρικά οχήματα όσο και τα συμβατικά (μη εκτελωνισμένα ως αναπηρικά).

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Αριθ.Πρωτ:Δ.ΤΕΦ Β' 1017878 ΕΞ 2014


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ
Επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων και ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας μετά την παρέλευση πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από τον τελωνισμό τους, υποβάλλονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους ταξινόμησης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001)Μετά την παρέλευση της επταετίας δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης (άρθρο 132, Ν.2960/2001).

Οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να να ενημερωθεί γι' αυτά διαβάζοντας την απόφαση Αριθμ. Δ18Α 5038645 ΕΞ2013.


Επίσης, από τη νέα εγκύκλιο ΠΟΛ.1197/2015, με θέμα:
«Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους».

Για όσους είναι καινούργια όλα αυτά και δεν ξέρουν τι να κάνουν, απλά θα τους πούμε πως:

α) Όσοι επιθυμούν να εισάγουν αυτοκίνητο θα απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου.

β)
Όσοι επιθυμούν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας θα απευθυνθούν στην αρμόδια ΔΟΥ.«Τί έχει γίνει με τα ΚΕ.Π.Α; Δεν έχω καταλάβει τίποτα.»


Επίσης, κάποιοι μπορεί να μην έχουν καταλάβει τι έχει γίνει με τα ΚΕ.Π.Α και αν ισχύει η γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (κατηγορία Γ, 014 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ κ.λ.π.) που έχουν στα χέρια τους από 1/1/2013 και μετά.

Σε όσους μέχρι 31/12/2013 είχε εκδοθεί γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α έγινε απαραίτητο ακόμα ένα δικαιολογητικό (από τα ΚΕ.Π.Α), όμως ως ένα προσωρινό μέτρο μέχρι την ολοκληρωση της αντιστοίχισης των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. με τις παθήσεις του Πίνακα, η λεγόμενη ιατρική βεβαίωση που βεβαιώνει μία από τις παθήσεις του παραπάνω πίνακα κι ότι είναι δια βίου, δηλαδή σ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Σε όσους, από την προηγούμενη περίπτωση, δεν είχαν πάρει τη βεβαίωση εντός του 2013 και θέλουν να την ζητήσουν τώρα, εντός του 2014, η απαλλαγή θα ισχύει για το 2015.
Σε όσους εκδίδονται γνωματεύσεις από 1/1/2014 δεν θα χρειαστούν ιατρική βεβαίωση (τέλος), αλλά η απαλλαγή βεβαίως θα αφορά το 2015.

Εξαίρεση στα παραπάνω:
Οι αιτούντες που έχουν υποβάλλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014.
Η εν λόγω Ιατρική Βεβαίωση προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31/10/2014.
Πηγή: Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.50 11-7-2014


Επικαιροποίηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2016 κι εφεξής:
Η γνωμάτευση της πάθησης (απόφαση από ΚΕ.Π.Α.) είτε συνοδεύεται υποχρεωτικά και από συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση (δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης) είτε πρέπει να αναγράφει ότι είστε δικαιούχος βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88.

ΠΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας;

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Οι δικαιούχοι των μέχρι 1650 κυβ. εκ. αυτοκινήτων μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκατ. και μέχρι 2000 κυβ. εκατ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκατ. του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης.

Η παραπάνω επισήμανση φαίνεται ότι ΔΕΝ περιλαμβάνει τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Σχετική επίσης η Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ18Α 5038263/23.10.2013 Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ


ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

(Με επικαιροποίηση 7/1/2015)

Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία;

Αρμόδια είναι η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.


 Τηλέφωνο 1889
(νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ)


Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο είναι στο όνομά μου. Δικαιούμαι Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ;

Όχι. Το όχημα πρέπει να ανήκει στον ανάπηρο, εκτός αν είστε θετός γονέας που έχετε ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρία.

Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο δεν έχει ταξινομηθεί με απαλλαγή, δικαιούμαι Δελτίο Σταθμευσης ΑμεΑ; 

Όχι, εκτός αν είστε θετός γονέας που έχετε ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με αναπηρία


Σημαντική ενημέρωση Απρίλιος 2019 

Το Π.Δ. 241/2005 δεν προέβλεπε Δελτίο Στάθμευσης για φυσικούς γονείς ή αταξινόμητα οχήματα. Όμως, η υπουργική εγκύκλιος 515 7/1/2015 ερμήνευσε διαφορετικά και έδωσε αυτή τη δυνατότητα και στους φυσικούς γονείς - δημιουργώντας όμως ερωτηματικά.

 Επειδή αυτό μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, είχαμε επισημάνει τότε ότι ένα προεδρικό διάταγμα δεν δύναται να αλλάζει από εγκύκλιο κι απ ό,τι φαίνεται δεν ισχύει η εγκύκλιος αφού πλέον με απαντητικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ξεκαθαρίζεται ότι στην εγκύκλιο 515/7.1.2015 υπήρξε λάθος ερμηνείας.

Επομένως: Δεν μπορεί να εκδοθεί Δελτίο Στάθμευσης σε όχημα που ανήκει σε γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη, αλλά μόνο σε όχημα που ανήκει σε ΑμεΑ κατά 100%.


Το απαντητικό έγγραφο με ημερομηνία 4.2.2019

Θα πρέπει βέβαια το υπουργείο Μεταφορών να εκδώσει νέα εγκύκλιο που να ακυρώνει την προηγούμενη.  

Επικαιροποίηση
Έχει εκδοθεί νεότερη εγκύκλιος (09.09.2020) που συμπληρώνει την εγκύκλιο 515/2015, όμως και εκείνη κατά τη γνώμη μας δίνει εσφαλμένη ερμηνεία στις διατάξεις που έχουν οριστεί από το ΠΔ 241/2005.
Σ΄αυτή τη χώρα δεν είναι πλέον ασυνήθιστο το να νομοθετούν με εγκυκλίους επειδή κάποιοι βαριούνται προφανώς να θεσπίσουν νέες διατάξεις...

Η νεότερη εγκύκλιος εδώ: https://drive.google.com/file/d/1pCG15qlPnpc4CX7ybrLdYJP1eYV7U79v/view?usp=sharing
ΔΙΟΔΙΑ


Μπορώ να έχω απαλλαγή από τα διόδια;
Οι περισσότεροι ρωτούν αν μπορούν να έχουν απαλλαγή από τα τέλη των διοδίων και σε ποιους σταθμούς.

 Πραγματικά, είναι μία κατάσταση που εξελίσσεται προς το δυσμενέστερο θα έλεγα.
Η αρχική απόφαση με την απαλλαγή αναφερόταν στους αυτοκινητόδρομους της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με το διακριτικό τίτλο
Τ.Ε.Ο. Α.Ε. η οποία όμως τελεί υπό εκκαθάριση!

 Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (σταθμοί Διοδίων Αφιδνών, Σχηματαρίου και Τραγάνας) αρχικά είχε ισχυριστεί ότι σύμφωνα με τον Ν.3555/2007 τα ΑμεΑ δεν εξαιρούνται της καταβολής τέλους διοδίου, όμως αργότερα θέλησε να κάνει μια παραχώρηση κι έτσι αποφάσισε να μην εισπράττονται διόδια για διελεύσεις οχημάτων ΑμεΑ.
Παρόμοια πολιτική ακολουθεί η Εγνατία Οδός, η Ολύμπια Οδός και η ΜΩΡΕΑΣ (Κόρινθος-Σπάρτη -Καλαματα)

 Τα Διόδια Αττικής Οδού και Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου φαίνεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζουν πιστά τον νόμο, παρ' όλο που εδώ και χρόνια έχουν δωθεί υποσχέσεις από πολιτικούς, έχουν γίνει επίσημες συναντήσεις μεταξύ "υψηλών προσώπων" που κατέχουν προεδρικές θέσεις σε οργανώσεις και μεγαλοεπιχειρηματιών, βουλευτών κτλ.κτλ, τα ΑμεΑ εξακολουθούν να καταβάλλουν τέλη για τα διόδια.

 Τις παραπάνω πληροφορίες μπόρεσα να τις αναζητήσω από έρευνα στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζω αν κάτι έχει αλλάξει εντωμεταξύ, γι' αυτό αν έχετε κάτι υπόψη σας θα ήθελα να με ενημερώσετε.

 Τέλος, σκοπός αυτού του άρθρου δεν ήταν να αναρτηθούν, για πολλαπλή φορά στο διαδίκτυο, άρθρα και παράγραφοι διατάξεων που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν να ερμηνεύσουν, αλλά να απαντήσει σε εύλογα ερωτήματα που μου κάνουν συχνά οι αναγνώστες μου.

Να είστε ολοι καλά!

Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

ΝΕΟ:

Εγχειρίδιο Συνηθέστερων Ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

91 σχόλια:

 1. γεια σας, απορία για τον 1ο πίνακα: αν μια πάθηση μπορεί να δώσει ποσοστό ως 67% αλλά το άτομο που την έχει δεν έχει φτάσει το 67, έχει ή δεν έχει απαλλαγή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 67% και δεν το έχει, τότε δεν δικαιούται την απαλλαγή.

   Διαγραφή
  2. πηρα προσφατα αναπυρια 67% πως θα αποκτησω την μπλε καρτα ?ειμαι ατομο μεψυχικη νοσο

   Διαγραφή
 2. για σασ,θαθελα να ρωτισω αν με ποσοστο 82,οχι αναπηρικο αλα εξολοκληρου στο ονομα του,αν περνει απαλλαγη απο τα τελη ταξινομησησ και κυκλοφοριασ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ναι, με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στους πίνακες παραπάνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλή σας μέρα . Είμαι μεταμοσχευμένος με ποσοστό 80% .Λόγω τεκμηρίου έχανα το ΕΚΑΣ κι έτσι το έγραψα στο όνομα του πατέρα μου ,οπότε δεν εκανα κάποια αίτηση για ατελή κτλ. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να το γράψω ξανά στ'όνομα μου ,χωρίς να έχω το τεκμήριο?? Όπως καταλαβαίνετε δεν έχω σχεδόν τίποτα απο περιουσιακά στοιχεία και η σύνταξη είναι απο τις χαμηλότερες ( 458 € ). Έτσι χωρίς το όχημα δικαιούμε το ΕΚΑΣ, ενώ με το όχημα όχι !! Μπορώ να κάνω κάτι γι'αυτό ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα. Μάλλον δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, διότι για να απαλλαχτείτε από το τεκμήριο χρειάζεται να έχετε το 100% της κυριότητας του αυτοκινήτου, το οποίο θα έπρεπε να είναι ειδικά διασκευασμένο για κινητικά ανάπηρους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και το πήρα γιατί έχω κάνει αρθοπλαστικές και στα δύο τα ισχύα και έχω γενικά πρόβλημα με οστεονεκρώσεις. Δεν μπορώ να οδηγήσω με συμπλέκτη. Αν γίνει μεταβίβαση στο όνομα μου ,με τα τεκμήρια που ισχύουν,θα χάσω το ΕΚΑΣ ή δεν ισχύουν τα τεκμήρια? Συγνώμη που σας κουράζω αλλα δεν κατάλαβα ακριβώς !! Θα πρέπει να είναι εργοστασιακά φτιαγμένο για ΑΜΕΑ (?) ή μπορω ν'αλλάξω την άδεια στο όνομα μου και να το δηλώσω σαν αναπηρικό? Δεν θα ισχύει το τεκμήριο του μετά? Σας ρωτάω γιατί όταν το πήρα μου έκοψαν το ΕΚΑΣ και αναγκάστηκα να το βάλω στο όνομα του πατέρα μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο να είναι εργοστασιακά φτιαγμένο επειδή γίνονται και διασκευές/μετατροπές συμβατικών αυτοκινήτων προκειμένου να μπορούν να τα οδηγήσουν άτομα με αναπηρία.
   Το ζητούμενο είναι να χαρακτηριστεί το αυτοκίνητο ως "αναπηρικό όχημα" κι αυτό γίνεται από το Υπουργείο Μεταφορών που εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας, οπότε, με το Υπουργείο πρέπει να επικοινωνήσετε για να μάθετε αν μπορείτε να χαρακτηρίσετε το αυτοκίνητό σας.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τις συμβουλές σας!!!!
   Και μετά δεν θα έχω θέμα με το τεκμήριο,απο την στιγμή που θα χαρακτηριστεί αναπηρικό ???? Γιατί δεν έχω περιθώριο. Αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι 200-300€ παραπάνω ,θα ξεπερνάω το όριο για το ΕΚΑΣ .
   Αν κανω δηλαδή ότι χρειάζετε με το Υπουργείο και έχω και το 100% της κυριότητας ,δεν θα έχει τεκμήριο όπως ένα μη αναπηρικο 1800 κ.ε?
   Χίλια συγνώμη αν σας κούρασα αλλα δεν είχα την βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει και πριν 3 χρόνια αναγκάστηκα να πληρώσω σχεδόν 1000€ εφορία,έχασα και το ΕΚΑΣ, επειδή το είχα στ'όνομα μου (χωρις να το έχω δηλώσει σαν αναπηρικό)! Γι'αυτό θέλω να καταλάβω ακριβώς ,για να μην έχω τα ίδια . Όπως καταλαβαίνετε εκείνη την χρονιά έχασα και το ΕΚΑΣ ( 230€ *12 ) ,ΠΛΉΡΩΣΑ ΚΑΙ 1000 € στην εφορία. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα !!!

   Διαγραφή
  3. Δεν με κουράζετε καθόλου. Αν καταφέρετε να χαρακτηριστεί το ΙΧ ως "αναπηρικό" θα απαλλαχτείτε οριστικά από το τεκμήριο συντήρησης.
   Ο χαρακτηρισμός αυτός εισάγεται στο μητρώο με τα οχήματα που υπάρχει στην εφορία και γι' αυτό δεν θα υπολογίζεται από το taxisnet το τεκμήριο στην ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ !!!!!
   Να είστε πάντα γερός και δυνατός για να συνεχίσετε αυτό το υπέροχο έργο που προσφέρετε απλόχερα !!! Μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι σαν εσάς!!
   Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ !!!!

   Διαγραφή
  5. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και θα ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

   Διαγραφή
 7. Καλησπερα σας,,θα ηθελα να ρωτησω,,με τον πρωην συζηγο μου,ειχαμε ενα αυτοκινητο μισο μισο,βγηκε το διαζυγιο αλλο με το αυτοκινητο εχουμε εκρεμμοτιτα,,θα ηθελα να μου πειτε αν πληρωνει τελη κυκλοφ,η αν χρησιμοποιει την αναπηρια μου που εχει ποσοστο ανω των 80%.Κ κατι αλλο,,εγω αγορασα ενα αλλο αυτοκινητο 1600cc εξολοκληρου στο ονομα μου,,θα πληρωσω τελη για αυτο?θα εχω προβλημα επειδη υπαρχει κ το αλλο οχημα?Σας ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτερων,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας.
   1. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να ανήκει εξολοκλήρου στον ανάπηρο, δηλαδή να έχει το 100% της κυριότητάς του.
   2. Εφόσον το δικαίωμα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας απορρέει από το δικαιώμα απαλλαγής τέλους ταξινόμησης για ένα μόνο εισαγόμενο ΙΧ, τότε υποθέτω ότι δεν μπορεί ο ανάπηρος να έχει απαλλαγή τελών κυκλοφορίας για δύο ΙΧ ταυτόχρονα.

   Διαγραφή
  2. Σε ευχαριστω παρα πολυ,,σου ευχομαι υγεια κ καλες γιρτες,,,

   Διαγραφή
 8. καλήμερα.. έχω 90% αναπηρία με χαρτί ΚΕΠΑ (απεξάρθρωση αριστερού χεριού) Δυστυχώς δεν έχω καμία μείωση στα τέλη κυκλοφορίας η στα τέλη ταξινόμησης...ενώ υποχρεώνομαι να έχω αυτόματο αυτοκίνητο...έχουμε κάτι νεότερο για αυτή την αδικία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Kαλημέρα σας.
  Όχι, δυστυχώς. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με νόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Έχουμε αυτιστικό παιδί, με το αναπηρικό αμάξι στα διόδια μπορούμε να περάσουμε δωρεάν χωρίς να είναι το παιδί μαζί μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εναπόκειται στην κρίση της διεύθυνσης του σταθμού διοδίων. Λογικά, θα πρέπει να είναι και το παιδί μαζί σας, ή έστω, αν πηγαίνετε να το παραλάβετε από μια κοντινή τοποθεσία.
   Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε τίποτα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι η απαλλαγή αυτή τη στιγμή, νομικά, είναι θέμα παραχώρησης περισσότερο παρά δικαιώματος.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ!

   Διαγραφή
  3. Δηλαδη Κυριε ΜΠΑΡΔΑΚΗ ο Νομος του Ελληνικού Κράτους εφρμοζοταν στα κρατικα διοδια αλλα απο την στιγμη που παραχωρηθηκαν δεν εχει ισχύ? Αν ΝΑΙ γιατι δεν ισχυει το ιδιο και για τα κρατικά οχήματα, τα Βουλευτικά οχήματα, τα οχηματα των Ενοπλων Δυνάμεων, των Σωματων Ασφαλειας , τα Ασθενοφόρα κλπ , ειναι ο ιδιος Νομος που οριζει την ατελή διέλευση απο τους Σταθμους Διοδίων της Χωρας

   Διαγραφή
 11. καλησπερα εχω ενα παιδι με ειδικεσ αναγγεσ ειναι αυτιστικο με δεικτη νοημοσυνησ κατω των 30% μου ειπαν οτι δικαιουμαι 1650κ εαν παρω αυτοκινητο 2000κ θα πληρωσω τι διαφορα σημα και φορο πολυτελειασ για τα 350κ η θα χρεωθω για τα 2000κ?Αν ξερει καποιοσ κατι ασ μου απαντησει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας.
   Όπως έχουμε γράψει στο άρθρο μας: «Όλες οι παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων αναπήρων, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκατ. και μέχρι 2000 κυβ. εκατ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκατ. του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης.»

   Το παραπάνω σημαίνει ότι για τα παραπάνω κυβικά θα καταβάλετε το 30% του τέλους ταξινόμησης.

   Δεν υπάρχει άλλη έκπτωση.

   Διαγραφή
 12. καλισπερα ι μητερα μου εχει 95 τοις εκατο αναπιρια..και ειναι 70 ετων αγορασαμαι αυτοκινιτο στο ονομα της..δικαιουμασται την απαλαγη τελων κυκλοφοριας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα.
   Εφόσον η μητέρα σας κριθεί από το ΚΕ.Π.Α ότι είναι δικαιούχος φοροατέλειας, ναι, είναι το πιο πιθανό.

   Η ηλικία της δεν παίζει ρόλο.

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 13. kalispera sas.exw pososto anapirias 80% kai pairnw sintaksi 480 ευρω.episis pairimenw tin epikouriki pou den exei bgei akoma.eisodimata den exw alla exw ena amaksi 1400 kibikwn sto onoma mou.to forologiteo eisodima mou einai 7500 logo tou amaksiou fantazomai.thelw na kanw dio erwtiseis:
  1.dikaioumai apallagi apo ta teli kai pia einai i diadikasia?
  2.dikaioumai EKAS?
  Euxaristw ek twn proterwn.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας.
   Για να δείτε αν δικαιούστε απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας δείτε αν ανήκετε σε κάποια από τις παθήσεις που φαίνονται στον πίνακα που έχουμε αναρτήσει στο άρθρο μας. Η διαδικασία είναι να κάνετε τη σχετική αίτηση στο ΚΕ.Π.Α για να πάρετε απόφαση υγεινομικής επιτροπής και να την καταθέσετε μετά στην εφορία σας όπου θα κάνετε και την αίτηση για την απαλλαγή.
   Στο άρθρο μας θα δείτε και τον σύνδεσμο που οδηγεί στην εγκύκλιο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εφορία.

   Απ' ό,τι φαίνεται δικαιούστε το ΕΚΑΣ.

   Διαγραφή
 14. Καλησπέρα σας.Η κορη μου είναι 10 ετων και είναι είναι ένα παιδι με αναπηρια ανω των 85% και καθηλωμενη σε αναπηρικο καροτσακι.Υπαρχει η σχετικη αποφαση από το ΚΕ.ΠΑ.Εχει σοβαρη κινητικη αναπηρια και των δυο κατω ακρων με συμμετοχη και των δυο ανω ακρων.Ειμαστε μονογονεικη οικογενεια και την επιμελεια την εχω εγω που είμαι η μητερα της.Ειμαι 50 χρονων και τη μεγαλωνω με αρκετες δυσκολιες λογω και οικονομικων προβλημάτων.Καποιος γνωστος μου θελει να μου χαρισει ένα παλιο αυτοκινητο(15 χρονων)1400 κυβ.Μπορειτε να μου πειτε σας παρακαλω αν θα μπορουσα να εχω απαλλαγη από τα τελη κυκλοφοριας του αυτοκινητου αν το αυτοκινητο γραφτει εξ ολοκληρου στο ονομα της(η αυτό ισχυει μονο για καινουργια αυτοκίνητα?)και εάν δικαιούμαι δελτιο στάθμευσης ΑΜΕΑ?Σας ευχαριστω εκ των προτερων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας.
   Ναι, ναι.
   Μπορείτε να έχετε απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και δελτίο στάθμευσης.

   «Η απαλλαγή αφορά τόσο τα αναπηρικά οχήματα όσο και τα συμβατικά (μη εκτελωνισμένα ως αναπηρικά).»

   Διαγραφή
 15. Κύριε Μπαρδάκη,
  Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επεξηγήσεις που τόσο απλά και κατανοητά μας παραθέτετε.
  Επιτελείτε θεάρεστο έργο. Να είστε πάντα καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΕΚ¨ΓΕΝΕΤΗΣ ΠΑΣΧΩ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕ ΕΙΧΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΟΤΙ Η ΠΑΘΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 43 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠ¨ΑΟΡΙΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4331/2015 ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Κυριε ανδρεα εχω ενα παιδι με νοητικη καυω του 30% πριν την διαγνωση ειχαμε εανα αυτοκινητο2000κ εχουμε απαλλαγη των τελων κυκλοφοριας η οχιευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Κυριε Ανδρεα εχω ενα παιδι με νοητικη του 30.%.θελω να αγορασω ενα μεταχειρισμενο αυτοκινητο 2000κβ στο ονομα του παιδιου.τι απαλλαγη δικαιουμε και πια χαρτια πρεπει να προσκομησω.με σεβασμο η μανα του παιδιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για όχημα έως 2.000 κ.ε. θα χρειαστεί να καταβάλλετε το 30% του τέλους ταξινόμησης.
   Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε στο άρθρο 3 εδώ:

   http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=21D036E2ACB3A650.1D031AEA53&version=2013/10/29

   Διαγραφή
  2. Δείτε κι εδώ τη νέα εγκύκλιο (1/9/2015):

   https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%22

   Διαγραφή
 19. Γεια σας!! Κάνετε υπέροχη δουλειά!! Η μητέρα μου (59 ετών) έχει περάσει από επιτροπή των ΚΕΠΑ και της έβγαλαν ποσοστό αναπηρίας 80% για νευρολογικής φύσεως πάθηση (αυτοάνοσο νόσημα,το οποίο οδηγεί σε πλήρη διανοητική και κινητική παράλυση). Ήθελα να σας ρωτήσω.....για να υπάρξει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή συγκεκριμένα για αυτόν το λόγο?Δηλαδή να γίνει νέο αίτημα και να εξετασθεί αποκλειστικά για αυτό? Επίσης,τί σημασία έχει αν το όχημα είναι ή όχι στο όνομά της? Όταν ένα συγκεκριμένο όχημα εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο ανάπηρο , δεν μπορεί να έχει απαλλαγή και να βγάλει και δελτίο? Ανήκει και αυτό πολύ απλά στα παράδοξα του "Κράτους Πρόνοιας" ή εγώ δε μπορώ να το κατανοήσω? :-) Μήπως υπάρχουν περιπτώσεις που δε χρειάζεται να έχει την κυριότητα? Σας ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να μπορέσει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ να βεβαιώσει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να κρίνει ότι η απόφαση ΚΕ.Π.Α που έχετε στα χέρια σας είναι η κατάλληλη. Αν κρίνει ότι δεν είναι τότε θα χρειαστεί να περάσετε πάλι από τα ΚΕ.Π.Α.
   Για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας το όχημα θα πρέπει να είναι στο όνομα του ΑμΕΑ.
   Για το δελτίο σταύθμευσης δείτε στο άρθρο μου πιο πάνω.

   Διαγραφή
 20. Καλησπέρα φίλε μου, δέξου και από εμένα τον ταπεινό τις ευχαριστίες μου για την πολύ σημαντική προσπάθειά σου, να είσαι γερός.
  Θα ήθελα να σε ρωτήσω κι επίτρεψέ μου τον ενικό, κατά πόσο είναι είναι εφικτό το παρακάτω: έχω παιδί 7 ετών με αυτισμό, παίρνει επίδομα από την πρόνοια. Η μητέρα μου, συνταξιούχος 68 ετών, θέλει να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού, με σκοπό μετά τον θάνατό της, η σύνταξή της να πηγαίνει στο παιδί. Υπάρχει περιθώριο για κάτι τέτοιο; Είχα διαβάσει για έναν πεθερό που παντρεύτηκε τη νύφη του (στα χαρτιά μόνον) ώστε να μείνει στη "νέα" σύζυγο ακίνητο μεγάλης αξίας, το οποίο αν μεταβιβαζόταν κανονικά, θα έπρεπε το μισό ακίνητο να το πάρει η εφορία.
  Θέλω να πω, ότι όσο αυτοί στα υπουργεία θα σκαρφίζονται τρόπους να μας κλέψουν όσο πιο "νόμιμα" γίνεται, άλλο τόσο θα προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε ανορθόδοξους τρόπους, όχι για να βγάλουμε εκατομμύρια, αλλά για να εξασφαλίσουμε ένα όσο μπορούμε καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας!
   Σύνταξη θανάτου δικαιούνται οι εγγονοί αν είναι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, καθώς επίσης, σύνταξη θανάτου δικαιούνται και τα θετά παιδιά.

   Η προσωπική μας άποψη είναι ότι προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας οφείλουμε να υποστηρίζουμε τους "ορθόδοξους" τρόπους με το να απαιτούμε, ως υπεύθυνοι πολίτες, νομιμότητα, διαφάνεια και λειτουργικούς θεσμούς.

   Διαγραφή
 21. Καλησπέρα φίλε μου...έχω ένα παιδί 6 ετών με τετραπληγία και αναπηρία 100% και έχω ένα αυτοκίνητο 1800cc το οποίο θέλω να μεταβιβάσω στο ονομα του παιδιού, το αυτοκίνητο το είχα πριν γεννηθεί το παιδί. πως πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία και σε ποιες υπηρεσίες πρέπει να απευθυνθώ..Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Καλησπέρα σας. Έχω ένα παιδί 4 ετών με αναπηρία 67% και έχω πάρει γνωμάτευση από ΚΕΠΑ για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας. Έχω ένα αυτοκίνητο 2000cc, μεταχειρισμένο, στο όνομα μου και θέλω να το μεταβιβάσω στο παιδί. Στην εφορία μου είπαν πως δεν δικαιούμαι απαλλαγή, γιατί το αυτοκίνητο υπερβαίνει τα 1650cc. Δεν υπάρχει κλιμακωτή φορολογία για τα πάνω από τα 1650cc; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι είναι, όπως σας το είπαν στην εφορία. Γι΄ αυτό και αναφέρω στο συγκεκριμένο σημείο του άρθρου: «Η παραπάνω επισήμανση φαίνεται ότι ΔΕΝ περιλαμβάνει τα Τέλη Κυκλοφορίας.»

   Διαγραφή
 23. Κε Μπαρδάκη καλησπέρα και συγχαρητήρια,

  έχω ένα παιδί με αυτισμό 4 ετών και γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ για την αναπηρία του. Μπορώ να μεταβιβάσω το αυτοκίνητο (1368 cc) στο ανήλικο μου και να απαλλαγώ από τα τέλη. Από το Υπουργείο μεταφορών μας είπαν "όχι, πρέπει να ενηλικιωθεί". Ενας έμπορος αυτοκινήτων μας είπε να πάμε στην εισαγγελία πρωτοδικών να μας δώσουν την άδεια να υπογράψουμε για το ανήλικο στις υπευθυνες δηλωσεις της μεταβίβασης, η Εισαγγελίά μας είπε δεν δινει τετοιο χαρτί. Πήγαμε στη Αστυνομία, μας λένε ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ, πρέπει να ενηλικιωθεί. Τί πρέπει να κάνουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα της μεταβίβασης σε ανήλικο, διότι είναι θέμα νομικό περισσότερο παρά λογιστικό.
   Ίσως αν ρωτούσατε έναν δικηγόρο ή έναν συμβολαιογράφο.

   Διαγραφή
 24. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ , ΕΧΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 68% ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΓΑ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΚΕΠΑ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΣΤΑ 50 % ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΓΑΛΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 80% ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ, ΚΑΝΑΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 84 % ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ. Α) ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΟ?
  Β) ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΡΗΖΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  Γ)ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΟΓΑ, 3 ΕΜΠΟΡΟΥ ΚΑΙ 3 ΙΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Σας έχει απομείνει μόνο ο νομικός αγώνας με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
  Εκτός αν θελήσετε να συμβιβαστείτε με το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια, σ΄αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση της απόφασης από ΒΥΕ αν προσφύγετε δικαστικά για τη διεκδίκηση της παραπληγίας, μέχρι τουλάχιστον να βγει η νέα απόφαση.
  Σε σύνταξη θα βγείτε όταν έρθετε στην ηλικία που προβλέπουν οι γενικές διατάξεις για συνταξιοδότηση.
  Ρωτήστε όμως και στην Πρόνοια για το αν μπορείτε να κάνετε χρήση της προσβαλλόμενης απόφασης ΒΥΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Καλημέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω : έχω αναπηρία 67% με ακρωτηριασμό κάτω άκρου. Μέχρι την συγχώνευση εφοριων είχα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Το θέμα είναι ότι είμαι από Μολδαβία και έπαθα εργατικό ατύχημα εδώ. Παλαιά μου είχαν επισημάνει ότι όσοι έχουν πάθει εργατικό ατύχημα τότε έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες. Η έφορος μου λέει ότι λόγω του ότι η Μολδαβία είναι εκτός Ευρώπης δεν δικαιούμαι απαλλαγή τελών κυκλοφορίας. Μπορείτε να με βοηθεισετε παρακαλώ να υποδείξετε το νόμο με τις τελευταίες τροποποιησεις που έχουν γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την πόλυ καλή δουλειά που κάνετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας!
   Όπως αναφέρεται και στο άρθρο μας: «Η απαλλαγή πλέον αφορά και τους πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα (Ν. 4110/2013, άρθρο 18, παρ.1).»
   Η έφορος σας πληροφόρησε σωστά. Το εργατικό ατύχημα αναφέρεται σε διαφορετική νομοθεσία που ενδεχομένως έχει να κάνει με την ασφάλιση.

   Διαγραφή
 27. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:ΚΑΤΕΧΩ ΑΥΤ/ΤΟ Ι.Χ ΑΛΛΑ ΕΝΩ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ,ΕΚΑΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΘΕΣ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΩ Η ΟΧΙ; ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΔΟΥ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΣΧΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΟΣ), ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ. ΕΑΝ ΝΑΙ,ΓΙΑΤΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Γεια σας και χρόνια πολλά. Έχω παραπληγία 82% εφ' όρου ζωής με απόφαση από ΚΕΠΑ, το 2013.Έχω αναπηρικό αυτοκίνητο από το 1999 ,1400cc με απόφαση ΑΣΥΕ 70%.Θέλω να ρωτήσω για να αγοράσω καινούργιο αναπηρικό 1200cc θα αρκεί η τωρινή απόφαση του ΚΕΠΑ με 82% εφ' όρου ζωής η οποία εκδόθηκε για την σύνταξη η θα χρειαστεί πάλι επιτροπή ΚΕΠΑ; Υπόψιν η απόφαση του ΚΕΠΑ δεν αναφέρει τίποτε για αναπηρικό αυτοκίνητο, από τέλη κυκλοφορίας έχω απαλλαγή. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Καλημέρα σας,εχω ενα αγοράκι 14 ετων που διαγνώστηκε περσι το 2015 με αυτισμό 80/100 μπορώ να αποκτησω ως γονέας του αριθμό παργκιγκ ?και αν απαλλασωμαι από τον εμφια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΑμΝΥ βαριά δείκτη νοημοσύνη κάτω του 30 . 80 % αναπηρία εφ όρου ζωής κ ανικανος για παν βιοποριστικο επαγγελμα. Δικαιουται η μητερα μου να μην εχει τελη κυκλοφοριας ; το αυτοκινητο ειναι στο ονομα της κ δεν ειναι αναπηρικο; Ειναι δικαστικος συμπαραστατης. Ή πρεπει να το γράψει στον αδελφό μου;μπορείτε αν με αυτά τα κρητηρια δικαιούται ατέλεια κ ποια είναι η διαδικασία; ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Καλησπέρα! Πριν δυο χρόνια περίπου έπαθα θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου με αποτέλεσμα να κάνω επιληπτικές κρίσεις. Λαμβάνω αντιεπιληπτική αγωγή κ τον τελευταίο χρόνο έχω κάνει μόνο μια κρίση. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα; Μειωμένα τέλη αυτοκινήτου ή θέση στάθμευσης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Καλησπέρα σας
  Θα ήθελα σας παρακαλώ παρά πολύ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αναφορικά με το κεπα . έχω γνωμάτευση κεπα του 2014 με δια βίου ποσοστό αναπηρίας 81% . έχω υποβάλλει αίτηση στο κεπα για ατέλεια αυτοκίνητου και απαλλαγή τελών κυκλοφορίας. Θα ήθελα να μάθω πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοση αυτής της Ιατρικής γνωμάτευσης.
  Ευχαριστώ εκ των πρότερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Καλησπέρα σας! Θα ηθέλα να ρωτήσω έχω αναπηρία 67% με απόφαση απ το κεπα. Απαλλαγή απο τα τέλη έχω μέχρι 1600 κυβικά αν πάρω αυτοκίνητο 2000 κυβικά πληρώνω κάποιο ποσοστό για τα τέλη ή ολο το ποσό; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Καλησπέρα είμαι επιληπτικός .παθαινω κρίσεις μόνο όταν είμαι στο σπίτι και χαλαρώνω είμαι 67%αμεα δικαιούμαι αυτοκίνητο ή όχι ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Έχω αμάξι το οποίο το αγόρασα κανονικά 3 μήνες μετά την αγορά του έπαθα νεφρική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο και έχω άνάπήριά 67% δικαιουμε την κάρτα δίέλευσής δίόδίών?με την υπάρχων άδεια κυκλοφορίας? Η θα πρέπει να προχωρήσω εάν γίνετε σε χάράκτήρίσμό του αυτοκινήτου ως άνάπήρίκό και μετά να λάβω την κάρτα? ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ειμαι μητερα παιδιου ΑΜΕΑ δικαιαμαι να βγαλω διπλωμα οδηγησης κ να παρω αυτοκινητο?εχω καποια εκπτωση σε αυτα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Καλημερα.Εχω ενα αναπηρικο αυτ/το απο το 2001 στο ονομα του παιδιου μου το οποιο απεβιωσε τον Νοεμβριο τωρα.μηπως μπορειτε να μου πειτε ποια ακριβως διαδικασια θα ακολουθησω για να το αποχαρακτηρισω βαζοντας το στο ονομα το δικο μου η της συζηγου μου η σε ενα απο τα δυο αλλα παιδια μου;;Γινετε καποια διαδικασια με υπευθυνες δηλωσεις θεωρημενες απο τους υπολοιπους να μεταβιβασθη στο ονομα καποιου;;Ρωτησα στο τελωνειο και μου ειπαν οτι πρεπει να βγη αποφαση απο δικαστηριο κατι σαν διαθηκη δεν πολυκαταλαβα και μετα αφου παω μεσω λογιστη στην εφορια μετα στο συγκοινωνιων να παω σ αυτους.Δεν πολυκαταλαβα ισως και λογω της προσφατης απωλειας.Μηπως μπορειτε να με καθοδηγησετε τι να κανω;;Δεν ειχε αλλα περιουσιακα στοιχεια το παιδι μου και ηταν υπο δικαστικη συμπαρασταση απο μενα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Καλημέρα σας. Εχω έναν αδερφο ηλικίας 42 ετων που απο το 14 με αποφαση απο τα ΚΕΠΑ εχει 85% αναπηρια και κατω του 30% νοημοσυνη.Επισης πασχει απο σχιζοφρενοια και πρεπει να παιρνει φαρμκευτικη αγωγη.Η μητερα μου πασχει απο ανοια στην νοσο αλτσχαιμερ και σχιζοφρενοια επισης. Το προβλημα μου ειναι το εξης: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΒΓΑΛΩ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ απο την προνοια και χρειαζεται το ε1 και ε9. Ο ιδιος δεν εχει κανει ποτε δηλωση στη ζωη του αλλα δεν διαθετει και κανενα περιουσιακο στοιχειο αλλα δεν εχει και κανενα εισοδημα ουτε καν προνοιακο επιδομα.Πρεπει να υποβαλλω φορολογικη δηλωση; και εαν πρεπει θα ειναι εκπροθεσμη θα εχει προστιμο; Ανηκω κι εγω στις κοινωνικα ευαλωτες οικογενειες και δυσκολευομαι αρκετα να τους στηρίξω. Ομως πρεπει αμμεσα να παρει φαρμακευτικη αγωγη και η πρόνοια μου ζητάει εκτος του ε9 και ε1 να υπαρξει και δικαστικος συμμπαραστατης λογω της νοητικης στερησης που αναφερει η αποφαση απο τα κεπα. ετσι δε μπορω να κινηθω για να τον βοηθησω. Παραλληλα ψαχνω καιι για δωρεαν δικηγορο που θα με ενημερωσει για το προβλημα μου. Ευχαριστω που διαβασατε το μην. μου αν και ξεφυγα λιγο απο το ειδος των πληροφοριων που ισως μπορειτε να μου παρεχετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. καλησπέρα.θελω να ρωτήσω αν με ανηλικο με δαδ (Ασπεργκερ) 67% αναπηρία από κεπα μπορώ να κάνω αίτηση για θέση στάθμευσης. ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλησπέρα σας!Θα ηθέλα να ρωτήσω με ποσοστό αναπηρίας 67% με απόφαση απ'τα ΚΕΠΑ. Απαλλαγή απο τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης έχω μέχρι 1650 κυβικά,αν πάρω αυτοκίνητο 2000 κυβικά πληρώνω το 30% του ποσού ταξινόμησης αλλά όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας πληρώνω κάποιο ποσοστό ή ολο το ποσό; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Γεια σου φίλτατε Ανδρέα! Η ερώτηση μου είναι: Απόφαση Νομαρχιακής Υγ. Επιτροπής απο το 1998, ισχύουσα εφ όρου ζωής, βάσει της οποίας από τότε απαλλάσσομαι από Τέλη Κυκλ/ριας, δεν ισχύει; Κάθε χρόνο το TAXIS μου αποστέλλει μηδενικά τέλη και δεν μου ζήτησε η ΔΟΥ ποτέ νέα απόφαση από ΚΕΠΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. kalispera..eimai orothetikos apo to 1989........exw merikh anaphria sto anw kai katw deksi akro.....pairnw apidoma apo pronoia eforoy zwhs.....dikaioymai karta stathmefsis kai mhdenika telh?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Γειά σας.

  Έχω απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό 70% λόγω μεσογειακής αναιμίας.Θέλω να αγοράσω όχημα 1500 κυβικών εκατοστών χαρακτηρισμένο στην άδεια ως αναπηρικό.Θα έχει τεκμήριο?Θα πρέπει να δικαιολογηθεί η αγορά του,εννοώ το πόθεν έσχες?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Καλησπέρα μπορώ να αγοράσω ιχε από Ελλάδα και στην συνέχεια να το χαρακτηρίσω αναπηρικό αφού έχω όλες τις προϋποθέσεις . για να μην μπω στην διαδικασία εισαγωγής σας ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Καλησπερα, με ποσοστο αναπηριας 70% με νοσο κινητικου νευρωνα και επανελεγχο απο τα ΚΕΠΑ στην αποφαση σε 2 χρονια , δικαιουμαι αναπηρικο αυτοκινητο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. συγχαρητηρια για το σθένος σας. Αν γνωρίζετε θα ήθελα να με ενημερώσετε τι προβλέπεται στη περίπτωση θανάτου προ της 5ετίας ανθρώπου ΑΜΕΑ που έχει αποκτήσει αναπηρικό όχημα. Μπορεί, πως και με τι επιβαρύνσεις να μεταβιβαστεί σε συγγενή Α΄βαθμού ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Κατ' αρχάς σας ευχαριστούμε για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλετε.

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε, είναι απολύτως απαραίτητη η έκδοση δικαστικής επιμέλειας για αγορά ΙΧ για ανήλικο ΑμεΑ; Εμείς θεωρούμε ότι εφόσον το παιδί είναι ανήλικο και δεν είναι ικανό για οποιαδήποτε κοινοπραξία, δεν είναι απαραίτητη η δικαστική επιμέλεια. Ωστόσο, η συνεργαζόμενη με την εταιρία αυτοκινήτων τράπεζα προκειμένου να μας εγκρίνει δανεισμό (γραμμάτια), το ζητάει ως απαραίτητο έγγραφο και έχει μπλοκάρει όλη τη διαδικασία. Γνωρίζετε κάτι περισσότερο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Καλή σας ημέρα. Πήρα όλα τα χαρτιά για να ανανεώσω το δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ τώρα που το παιδί μου πήρε αναπηρία εφ' όρου. Ο υπάλληλος επιμένει οτι επειδή το παιδί ενηλικιώνεται είναι υποχρεωτικό να του γράψω ο αυτοκίνητο. Διαβάσαμε μαζί με τον υπάλληλο την εγκύκλιο και δώσαμε διαφορετική ερμηνεία. Είναι δυνατόν για ένα δελτίο στάθμευσης (μόνο αυτό θέλω) να φορτώσω το παιδί με ένα περιουσιακό στοιχείο; Αν διάβασα καλά εσείς λέτε οτι δε χρειάζεται. Τί μπορώ να κάνω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Εχω στη κατοχή μου αναπηρικό αυτοκίνητο 3.500κ.ε.εκ. απο το 2002 με απαλλαγή τεκμηρίου και τελών κυκλοφορίας επειδή είμαι αξ/κος ανάπηρος πολέμου ειρηνικής περιόδου και με ποσοστό αναπηρίας 100% απο Α.Ν.Υ.Ε που χαραχτηρίζει την αναπηρία μου ως μόνιμη απο το έτος 2000. Πως μπορώ να αποχαρακτηρίσω το αυτοκίνητο μου και να αγοράσω άλλο μεταχειρισμένο συμβατικό αυτοκίνητο ίδιων η περισσοτέρων κυβικών και να το χαρακτηρίσω ως αναπηρικό με τις ίδιες απαλλαγές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Η γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ εκδόθηκε το 09/2015 με 67% αναπηρία του γιου μου μέχρι 09/2020.Στην γνωμάτευση αυτή δεν αναφέρει για απαλλαγή τέλη ταξινόμησης κάτι που θα μας ενδιέφερε διότι το ΙΧ μας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του παιδιού και σκεφτόμαστε να αγοράσουμε μεγαλύτερο.Μήπως γνωρίζετε τί πρέπει να κάνω με την γνωμάτευση αυτή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Η σύζυγός μου έχει σπαστική παραπληγία με 85% (ΚΕΠΑ) λόγω ΣΚΠ. Θα μεταβιβαστεί στο όνομά της αυτοκίνητο (που δεν έχει εκτελωνιστεί ως αναπηρικό).
  Ζητούμενα.
  με προτεραιότητα
  Τέλη κυκλοφορίας
  Μισό εισιτήριο σε ακτοπλοικά εισητήρια (για το αυτοκίνητο)
  και λιγότερης σημασίας για εμάς
  παρκάρισμα
  διόδια.
  Η απόφαση ΚΕΠΑ από το 2011, και δεν αναγράφει κάτι για παρκάρισμα.
  Υπάρχει όριο κυβικών για τα τέλη?
  Τι γίνεται με τα ακτοπλοικά?  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΗΡΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΛΠ. ΤΟ ΙΧ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΝΗΚΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΕ ΜΕΝΑ ΑΝ ΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ΤΟ ΙΧ ΕΙΝΑΙ 1300 Κ.Ε) ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ??

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Καλησπέρα σας,για τη χορήγηση της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ πρέπει αποκλειστικά να υπάρχει απόφαση απο ΚΕΠΑ?εχω απόφαση απο ΑΣΥΕ 67% για μονιμη αναπηρική σύνταξη,μπορεί να μου χορηγηθεί?ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Καλησπέρα σας,για τη χορήγηση της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ και διέλευσης Διοδίων αρκεί απόφαση από ΑΣΥΕ 67% για μόνιμη αναπηρική σύνταξη που έχω?
  Μπορείτε να μου πείτε βάσει ποιού νόμου ή απόφασης ισχύει, για να τους τον προσκομίσω,αφού οι υπάλληλοι δηλώνουν άγνοια?Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Καλησπέρα σας,για τη χορήγηση της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ και διέλευσης Διοδίων αρκεί απόφαση από ΑΣΥΕ 67% για μόνιμη αναπηρική σύνταξη που έχω?
  Μπορείτε να μου πείτε βάσει ποιού νόμου ή απόφασης ισχύει, για να τους τον προσκομίσω,αφού οι υπάλληλοι δηλώνουν άγνοια?Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Καλησπέρα ΣΑΣ! Έχω παιδί με αυτισμό 87 αναπηρία και διχτυ νοημοσύνης κάτι από 30. Πήγα στο ΚΕΠΑ και μου είπανε ότι παιδί πρέπει πάλι να περάσει επιτροπή, επειδή πήραμε απόφαση μετα 2013, και υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει πόσο στο αναπηρίας (να μας κοπούν). Ισχύει αυτό;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΕΧΩ ΠΑΡΚΙΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Καλησπέρα σας έχω ποσοστό αναπηρίας 75%
  50% από ακρωτηριασμό ενός ποδιιυ κατβ από το γόνατο και το υπόλοιπο 25% από θρομβοφιλια
  Είμαι δικαιουχος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Γεια σας κυριε Ανδρεα, ειχα αυτοκινητο 2500 κυβικα, ( εχω καταθεσει πινακιδες ) τωρα θελω να κανω αρση και να το μεταβιβασω στην κορη μου που εχει ποσοστο αναπ. 90% με νοητικη στερηση κατω απο 40 μπορω να το μεταβιβασω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. καλημερα ..εχω βγαλει την μπλε καρτα .πηγα σημερα να την αλλαξω λογω αγορας νεου αυτοκινητου και μου ειπαν οτι εχει αλλαξει ο νομος και πρεπει το αυτοκινητο να ειναι στο ονομα του αμεα και οχι στον γονεα οπως ισχυε μεχρι τωρα .γνωριζεται κατι κ ΜΠΑΡΔΑΚΗ .ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Καλησπέρα! Τι ισχύει για τα διόδια για τα μη ατελή αναπηρικά αυτοκίνητα?? Μου ζητάνε την άδεια κυκλ. Η οποία δεν εινια αναπηρική ενώ έχω την μπλε κάρτα στάθμευσης την οποία δείχνω κ πολλές φορές μου ζητάνε να πληρώσω....ξερετε ποιος εινια ο νόμος ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/