Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Τι μπορεί να κάνει ένας αντικαπνιστής βουλευτής

30 Οκτωβρίου 2018 - Λάβαμε άμεσα με ηλεκτρονική επιστολή την απάντηση από τον Βουλευτή.

Η απάντηση εδώ:Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2018

Επιστολή προς βουλευτή, αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο Βλάση (απεστάλη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ έχει δημοσιευθεί από το vouliwatch.gr ως σχόλιο)

Θέμα: Τι μπορεί να κάνει ένας αντικαπνιστής βουλευτής

Αγαπητέ κύριε Κώστα Βλάση,

αφού διάβασα την πρόσφατη απάντησή σας προς τον μαθητή που καταγγέλλει τη μη εφαρμογή του λεγόμενου «αντικαπνιστικού» νόμου στα σχολεία, έσπευσα να ενημερωθώ για τη δράση σας που έχει να κάνει σχετικά με ιατρικές έρευνες ως προς τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος σε μη καπνιστές, όταν αυτοί εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στους χώρους εργασίας τους. *

* Ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης, με την ιδιότητα του καθηγητή Ιατρικής, συμμετείχε το 2016 σε επιστημονική επιτροπή οι οποία πραγματοποίησε σπιρομετρικές και εργοσπιρομετρικές μετρήσεις σε δείγμα 30 ατόμων, τα οποία εργάζονταν σε καπνιστικό περιβάλλον και άλλων 30 ατόμων, τα οποία εργάζονταν σε μη καπνιστικό περιβάλλον. 
Εργοσπιρομετρικά ευρήματα σε μη καπνιστές που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας τους

 Με την ιδιότητα του πολιτικού και του ιατρού, ταυτόχρονα, υποθέτω ότι μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία των κατωτέρω:

 «Το παθητικό κάπνισμα, που σκοτώνει 600.000 αθώους ανθρώπους κάθε χρόνο, αποτελεί παραβίαση των εξής διεθνών συμβάσεων σχετικά με την προστασία της ζωής, σχετικά με την προστασία του παιδιού, σχετικά με την προστασία της γυναίκας, σχετικά με την προστασία του εργαζομένου και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος».
(Παναγιώτης Μπεχράκης - από το έντυπο «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ», ΠΑΤΡΑ, 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018)

  Σ' αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω ότι από τα παραπάνω απορρέει πως το παθητικό κάπνισμα αποτελεί παραβίαση και της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (η οποία κυρώθηκε με τον ελληνικό νόμο υπ’ αριθμόν 4074/2012), καθώς επίσης παραβιάζονται και οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Νόμος 4488/2017, άρθρο 61) καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα, χωρίς δυνατότητες άμυνας, όταν υποβάλλονται σε υποχρεωτικό κάπνισμα σε χώρους εργασίας, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε δημόσιες υπηρεσίες ενώ υφίστανται βαριές συνέπειες σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Ορολογία - Σύμφωνα με τις παραπάνω Συμβάσεις και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών:

«Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.»
«Διακρίσεις βάσει αναπηρίας» σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό βάσει αναπηρίας, η οποία έχει ως σκοπό ή επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής,
«Εύλογη προσαρμογή» σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Το ελληνικό κράτος, βάσει των παραπάνω συμβάσεων και της ελληνικής νομοθεσίας, έχει ορισμένες Γενικές Υποχρεώσεις, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξής:

 Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ,
ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.

(Ν. 4488/2017)

Ως τελικό συμπέρασμα απ' όλα αυτά καταλήγουμε στο εξής:

 Το παθητικό κάπνισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους είναι μια εκτεταμένη μορφή βίας, που στρέφεται κυρίως εναντίον μικρών παιδιών και αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι οι πάσχοντες από αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Δηλαδή, δεν προστατεύεται αποτελεσματικά από το παθητικό κάπνισμα ούτε η υγεία των Ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις.

  Παραβιάζονται οι διεθνείς συνθήκες καθώς και οι ευρωπαϊκές οδηγίες που ορίζουν Κανονισμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Ψήφισμα του Συμβουλίου 89/C 189/0141, Σύσταση 2003/54/ΕΚ του Συμβουλίου, Οδηγία-πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία (89/391/ΕΟΚ), Οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (89/654/ΕΟΚ), Οδηγία για τους καρκινογόνους ή τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες (2004/37/ΕΚ), Οδηγία για τις εγκύους εργαζόμενες (92/85/ΕΟΚ), παράρτημα 1 της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες (67/548/ΕΟΚ)), - ενώ υπενθυμίζεται δε, ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ αποτελούν παράλληλα και χώρους εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται σ' αυτά.

  Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να βρίσκεται στους βουλευτές – επειδή σε αυτούς αναφερθήκατε - αλλά μάλλον είναι στη δομή του λεγόμενου "αντικαπνιστικού" νόμου, τον οποίο ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αποκάλεσε σε δημόσια ομιλία του ως “σωστό” ή “σοβαρό”;

Μα πώς μπορεί να είναι “σωστός” ένας νόμος που έχει αδυναμία να εφαρμοστεί αποτελεσματικά εδώ και δέκα χρόνια!

Μα πώς μπορεί να είναι “σοβαρός” ένας νόμος που επιτρέπει τα έφηβα παιδιά από 12 ετών και άνω να εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα όταν παρευρίσκονται μέσα σε ΙΧ!

Η ερώτηση μου:

 Εφόσον δηλώνετε και "αντικαπνιστής", ως ιατρός, είστε πρόθυμος να κάνετε κάτι πολύ περισσότερο από ερωτήματα σε υπουργούς, όπως το να θέσετε υπόψη του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η στέρηση του συνταγματικού αγαθού της Υγείας χρειάζονται κατά πρώτο λόγο έναν αποτελεσματικό έλεγχο για το αν έχουμε αποτελεσματική, επαρκή, νομοθεσία που να τηρεί τις διεθνείς συμβάσεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και σε δεύτερη μοίρα μια διαμόρφωση της αντικαπνιστικής συνείδησης";

Συμφωνείτε με το ότι η λέξη "κλειδί" σ' αυτή την περίπτωση είναι ο Έλεγχος;

  Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Κύπρος, πρόσφατα, το 2017, έβγαλε νέο νόμο, ο οποίος λέγεται: «Προστασία της Υγείας και Έλεγχος του Καπνίσματος» (Ν.24(Ι)/2017).

  Εμείς οι πολίτες, πάντως, σκοπεύουμε να κάνουμε τα παραπάνω προχωρώντας σε αναφορές στους αρμόδιους φορείς, τόσο τους εγχώριους όσο και στους ευρωπαϊκούς και στους διεθνείς.

Ελπίζουμε να κάνετε κι εσείς οι πολιτικοί και οι επιστήμονες της ιατρικής κάτι που να είναι ανάλογης σημασίας.

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»,
Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 - Πρωτοδικείου Αθηνών,
Μέλος του συλλόγου "Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα"

Κοινοποίηση
Αρχηγό ΝΔ, αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Τομεάρχη Υγείας, αξιότιμο κύριο Βασίλη Οικονόμου,
Τομεάρχη Παιδείας, αξιότιμη κυρία Νίκη Κεραμέως


http://logistis-amea.blogspot.com/

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ - ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ - ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ

 Είναι πολύς ο κόσμος που ρωτάει καθώς με όλα αυτά που προβάλλονται στα media αισθάνεται μια ανασφάλεια σχετικά με το τι ακριβώς πρέπει να κάνει.

Αγαπητοί φίλοι,
παρακολουθώ το θέμα από την αρχή του με μεγάλη προσοχή και θα ήθελα να σας εκφράσω την ταπεινή μου άποψη, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο:

Δεν πιστεύω ούτε το κράτος ούτε τα media.

 Σας λένε ότι λεφτά δεν υπάρχουν («ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος»). Κανείς όμως δεν σας λέει - εκτός από τους νομικούς - ότι αυτό που έχει σημασία είναι να ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ πρώτα για τον καθένα σας, μέσω δικαστικών αποφάσεων, τα εκάστοτε συγκεκριμένα ποσά που σας οφείλονται.

 Π.χ. Να βγει απόφαση δικαστηρίου η οποία θα αποφασίσει ότι ο ΕΦΚΑ οφείλει στον Μπαρδάκη 7.000 ευρώ αναδρομικά κι ότι οφείλει να του τα καταβάλλει μέχρι 31/12/2022. Επιπλέον ότι εφεξής θα του καταβάλλονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

 Είμαι της γνώμης λοιπόν ότι πρέπει πρώτα να διασφαλίσετε τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ των αναδρομικών σας και μετά θα δούμε με ποιους τρόπους το κράτος θα λάβει μέτρα για να διαχειριστεί αυτή την υποχρέωση που έχει.

 Η ΑΙΤΗΣΗ που κάνουμε να ξέρετε ότι δεν διασφαλίζει τίποτα ούτε βεβαιώνει. Ειδικά η ηλεκτρονική αίτηση του ΕΦΚΑ που είναι ελλιπής, δεν μπορούμε καν να την εμπιστευόμαστε, αυτή μάλλον μοιάζει με παγίδα, με την οποία δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γι' αυτό και πρέπει να γίνουμε χιλιάδες όλοι όσοι στέλνουμε email στον ΕΦΚΑ https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/permalink/2371979939483372/

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 29 Οκτωβρίου 2018:

Από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου <information@efka.gov.gr> έχει σταλεί σε όλους όσους ζήτησαν από τον ΕΦΚΑ να διορθώσει τη φόρμα της αίτησης το εξής μήνυμα:

Σχετικά με την «Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις
στην κύρια και επικουρική σύνταξη» σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η εν λόγω εφαρμογή αναβαθμίστηκε, έτσι ώστε να μπορείτε να
διορθώσετε τα στοιχεία της αίτησης ή να συμπληρώσετε ότι θεωρείτε
απαραίτητο. Το πεδίο ελεύθερου κειμένου δέχεται πλέον περισσότερους
χαρακτήρες.

- Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ μπορείτε να την αντλήσετε
από το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.
 
- Στη σελίδα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης θα βρείτε αναλυτικές
οδηγίες συμπλήρωσής της.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Τώρα, οι σωστές αιτήσεις (υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΝΥΠΕΚΚ και στη σελίδα της ΑΔΕΔΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους - οι οποίοι, δημόσιοι υπάλληλοι, υποβάλλουν την αίτηση στο τμήμα μισθοδοσίας τους), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν κι ότι διατηρούμε κάθε επιφύλαξη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας. Με αυτές μόνο θα διακοπεί η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ.

 Αυτό είναι και το ζητούμενο: Να ακυρωθεί η παραγραφή των προηγουμένων ετών κι αυτό θα μας δώσει χρόνο έξι μήνες για να κινηθούμε νομικά, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ.

 Έτσι, η συμβουλή μου είναι:
1. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε ακόμα χρόνο. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν έως 31.12.2018.

2. Στέλνουμε email στον ΕΦΚΑ προκειμένου να δημιουργήσει τη σωστή φόρμα για υποβολή αιτήσεων.

3. Περιμένουμε αν ο ΕΦΚΑ θα ανταποκριθεί, διαφορετικά περνάμε σε έγγραφες ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

4. Δηλώνουμε εδώ την επιθυμία μας να συμμετέχουμε σε μια συλλογική προσφυγή μέσω του συλλόγου ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Βασική προϋπόθεση: Θα πρέπει να υπάρχει αναπηρία.

 Σκοπός είναι να μπορέσουμε να βεβαιώσουμε και να κατοχυρώσουμε νομικά αυτά που μας ανήκουν, μέσω συλλογικών προσφυγών, χωρίς να μας κοστίσει παραπάνω από 20 ευρώ - είτε το κάνουμε μέσω αυτού του συλλόγου είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης.

Τέλος, σας παρακαλώ να είστε ενωμένοι όλοι, σε κάθε αγώνα που κάνουμε, συνταξιούχοι ή μη.

Υ.Γ. Ο γράφων, ο ίδιος, δεν είναι θιγόμενος από τις μνημονιακές περικοπές στις συντάξεις. 
Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

http://logistis-amea.blogspot.com/

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ23 Οκτωβρίου 2018

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ


  Η μεγαλύτερη διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης της αναπηρίας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» και ο σύλλογος «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» παρακολουθώντας με προσοχή τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τις μνημονιακές περικοπές στις συντάξεις των συνταξιούχων, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ υπ’ αρ. 2287-2290/2015, επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σε όλους όσους θίγονται από τις εν λόγω περικοπές:

  Η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει τις ουρές στις υπηρεσίες πρωτοκόλλου των ασφαλιστικών ταμείων επινόησε μια φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ, με αποτέλεσμα ο βασικός της σκοπός να καθίσταται ανεκπλήρωτος – όπως είναι η Ακύρωση της Παραγραφής, δηλαδή στο να προλάβουν οι συνταξιούχοι την προθεσμία (31.12.2018) για να διεκδικήσουν τα αναδρομικά που δικαιούνται.

  Καταγγέλλουμε αυτή την εκ του πονηρού ενέργεια εκ μέρους της Κυβέρνησης που στην ουσία αποτελεί ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ απέναντι στον λαό της Ελλάδας, ενώ, αντιθέτως, στους ξένους δανειστές η κυβέρνηση παραδίδει με προθυμία Γη και Ύδωρ.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, εμείς οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές μας, που έχουμε μόνιμο σύντροφο την αναπηρία στη ζωή μας, καλούμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, με ή χωρίς αναπηρία, να αντισταθούν και να ταράξουν στη νομιμότητα κάθε κυβέρνηση που τους αρνείται τα δικά τους χρήματα!

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

http://logistis-amea.blogspot.com/

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ


Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας, για το 5ο συνέδριο με θέμα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ».


Απόσπασμα από το Δελτίο Ειδήσεων STAR Β. Ελλάδος

Ομιλία του κ. Ανδρεα Μπαρδάκη, ιδρυτή της διαδικτυακής κοινότητας στο facebook “Συνήγορος των ΑΜΕΑ” και πρόεδρο του νεοσυσταθέντος συλλόγου “Συνήγοροι των ΑΜΕΑ”, με θέμα: «ΣΥΝΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ»

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

   Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια την κυρία Αγλαΐα Κατσιγιάννη και τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ που μου πρόσφεραν την τιμή να βρεθώ κοντά σας για να σας μιλήσω για το δικαίωμα της πρόσβασης στη ζωή, για κάθε άτομο με αναπηρία, όπως και για όλους μας, είτε έχουμε αναπηρία είτε όχι. Κάθε ον πρέπει να έχει δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή και σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής όπως π.χ. είναι η Εκπαίδευση, η Απασχόληση, η Υγεία και η Προσβασιμότητα σ’ αυτές.

   Δυστυχώς, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας η καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας του βιβλίου «Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης», κυρία Γιώτα Καραγιάννη, λόγω ξαφνικής ασθένειας.

   Για όσους δεν με ξέρετε, ονομάζομαι Ανδρέας Μπαρδάκης, θα τολμήσω να πω ότι έχω δημιουργήσει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή ομάδα στο Facebook για υποστήριξη στην αναπηρία, γνωστή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, καθώς επίσης, έχω την τιμή να είμαι ο Πρόεδρος του νεοσύστατου Παναναπηρικού Συλλόγου υποστήριξης και κοινωνικού ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων – ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑμεΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» - με έδρα τον Δήμο της Αθήνας. Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι δικηγόρος, προτιμώ όμως να πιστεύω ότι όταν κάποιος αυτό-εκπαιδεύεται χρόνια στα δικαιώματα των ΑμεΑ, προκειμένου να ανακαλύψει τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βοηθηθεί η αναπηρική κοινότητα - κυρίως όμως να πειστεί να διεκδικεί αυτά τα δικαιώματα – τότε διαπιστώνει ότι έχει εισέλθει μέσα σε μια πορεία γνήσιου ακτιβισμού αφού βασικό σύνθημα της ομάδας μας είναι να ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ.

   Δηλαδή, κοιτάμε να ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον για κάθε δικαίωμα που έχουμε, για κάθε παροχή που δικαιούμαστε, για κάθε είδους πάθηση αφού κύριο μέλημά μας είναι Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

   Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, μέσα στη δημόσια ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, η οποία έχει ξεπεράσει σε τούτες τις στιγμές τα 47.000 μέλη, μαθαίνουμε όλοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με παραπληγία-τετραπληγία, με αναπηρία όρασης, με κώφωση, με νοητική υστέρηση, με μεσογειακή αναιμία, με σπαστικότητα κι εγκεφαλικές παραλύσεις, με διαβήτη, με ακρωτηριασμό, με ψυχικές παθήσεις, με νεφροπάθειες, τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις, οι καρκινοπαθείς, οι καρδιοπαθείς, κτλ. κτλ. Οι σοβαρές και χρόνιες παθήσεις είναι αναρίθμητες, εκτιμάται ότι ένα εκατομμύριο πολιτών στην Ελλάδα έχει αναπηρία, κι όταν μαθαίνουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας τότε καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, καθημερινά, ενώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που υποφέρει στους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του.

   Μέχρι τώρα είχαμε την εντύπωση ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν είναι κοντά στον πολίτη με αναπηρία, πως τον αντιμετωπίζει με μια ψυχρή κι απρόσωπη αδιαφορία, - να όμως που τώρα, έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς διοικητικούς υπαλλήλους, επαγγελματίες, νομικούς, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, να ενημερωθούν για τις δυσκολίες μας, να συμμετέχουν στις συζητήσεις που κάνουμε, να απαντούν με την προσωπική τους άποψη σε απορίες που θέτουμε μεταξύ μας, να μας πληροφορούν για τους τυπικούς τρόπους με τους οποίους χρειάζεται κάποιος για να ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα και να μας προτρέπουν να επισκεφτούμε τις υπηρεσίες για να μας δώσουν έγκυρη πληροφόρηση.

   Μέσα στην ομάδα μας οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει τον γονέα που προσπαθεί να συντηρήσει το τέκνο του με αναπηρία και να έρθει πιο κοντά στη μεγαλύτερη ανησυχία του, αυτή που αφορά το μέλλον του παιδιού του: Τι θα απογίνει το παιδί του όταν αυτός δεν θα είναι πια κοντά του; Με την οικονομική ύφεση, με τα μνημόνια, τη γιγαντιαία ανεργία, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τη λιτότητα και την αύξηση της φορολογίας, ξεσπάει η μεγαλύτερη ανασφάλεια για κάθε γονέα: Πώς θα μπορέσει το παιδί του με βαριά αναπηρία να εξασφαλίσει ένα εισόδημα, όχι για να μπορέσει να καλύψει μόνο τα έξοδα που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες που προκαλεί η αναπηρία του, αλλά, έστω, για να μπορέσει να καλύψει τα ως προς το ζην του.

Θέμα 1ο: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
   Γίναμε όλοι μάρτυρες σε μια απίστευτη παρανομία εκ μέρους του κράτους, όταν χωρίς νομικό πάτημα είδαμε να μετατρέπονται τα κοινωνικά βοηθήματα σε φορολογητέο εισόδημα, το οποίο συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τις περισσότερες αναπηρικές παροχές σε χρήμα και σε είδος, για φορο-ελαφρύνσεις, για το οικογενειακό επίδομα στήριξης τέκνων (το λεγόμενο Α21), για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, μέχρι και εισφορά αλληλεγγύης μπορεί πλέον να επιβληθεί στα ΑμεΑ.

   Διαβάσαμε την απαράδεκτη απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών όταν βεβαίωσε ότι τα προνοιακά επιδόματα θεωρούνται μισθοί! Μισθοί δηλαδή από την ανύπαρκτη εργασία μας… που ούτε και σ’ αυτήν έχουμε δικαίωμα!

   Κατόπιν, όταν τους ενημερώσαμε ότι υπάρχει προηγούμενη απόφαση η οποία εξαιρεί τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ από την Εισφορά Αλληλεγγύης, απάντησαν ότι η απόφαση αναφερόταν στα επιδόματα που καταβάλλονται εφάπαξ στους αναπήρους – ενώ όμως δεν γνωρίζουμε να προβλέπονται εφάπαξ (!) προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ. Να μας πουν ποια είναι, να τα μάθουμε κι εμείς!

Η εξαπάτηση και η κοροϊδία εκ μέρους του κράτους εις βάρος των ΑμεΑ είναι φανερή νομίζω.

   Σήμερα, βρισκόμαστε στο στάδιο του να περιμένουμε το κράτος, μετά από επισήμανση του ΣτΠ, ότι πρέπει δηλαδή να ξανακοιταχτεί το θέμα αφού τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν αποτελούν αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας, κεφάλαιο ή καρπούς περιουσιακών στοιχείων ώστε να θεωρούνται εισόδημα - Υπάρχει Γνωμοδότηση ΝΣΚ 375/2009.

   Σ’ αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ότι σε πολλές περιπτώσεις προσφεύγουμε σε καταιγισμό επιστολών προκειμένου να ασκήσουμε πίεση – αφού μόνο έτσι μας απαντούν - ενώ άλλες φορές λειτουργούμε συμβουλευτικά. Αν και αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να δίνουμε συμβουλές, όταν εν έτη 2018, στο αποκορύφωμα της τεχνολογίας, ενώ όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες υποβάλλουν τη δήλωσή τους χωρίς να χρειαστεί να πάνε στην εφορία, από τα ΑμεΑ απαιτείται να προσκομίσουν στις εφορίες το δικαιολογητικό της αναπηρίας τους όταν πολλά από αυτά δυσκολεύονται να πάνε ακόμα και στην τουαλέτα τους!

Θέμα 2ο: Δικαίωμα στην απασχόληση – Άλλη μια αυθαιρεσία του Κράτους

   Εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το νόμιμο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να προσπεράσω τον γνωστό σε όλους μας ν.2643/98, καθώς και την πρόσφατη ένταξη των ΑμεΑ στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σε ένα ποσοστό 15%, - στις οποίες όμως δεν έχει ληφθεί η προϋπόθεση της χρονιότητας στις παθήσεις, πράγμα που μας έχει προκαλέσει ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί – ενώ θα ήθελα περισσότερο να σταθώ στη μη εφαρμογή του Ν. 4331/2015, άρθρο 13, ο οποίος μας λέει ότι:

   Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας δεν χάνουν αυτή την παροχή αλλά συνεχίζουν να την εισπράττουν.

   Έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια από τότε που έχει βγει αυτός ο νόμος κι ακόμα δεν εφαρμόζεται απ’ όλες τις υπηρεσίες Πρόνοιας επειδή δεν έχουν λάβει επαρκείς οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, το κράτος εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί παραβατικά ενώ παράλληλα δίνει αντικίνητρο στα άτομα με αναπηρία να εργαστούν αφού έτσι θα τους κοπούν τα προνοιακά τους επιδόματα.

   ΕΥΘΕΩΣ ΣΑΣ ΛΕΩ: ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΒΡΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4331/2015, ΑΡΘΡΟ 13 ΚΙ ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ.

Πάμε τώρα στο θέμα των ΚΕΠΑ – Ανωνυμία των Υγειονομικών Επιτροπών, Έλλειψη Διαφάνειας

   Γίναμε όλοι μάρτυρες στη σφαγή του βασικότερου δικαιώματός μας στη ζωή:
Του ποσοστού της αναπηρίας μας, - όταν μας αξιολογούν οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, οι οποίες για εμάς είναι ανώνυμες, πράγμα που αφαιρεί το δημοκρατικό δικαίωμα στο άτομο με αναπηρία να ελέγξει τις διοικητικές διαδικασίες, να ελέγξει τις ειδικότητες των ιατρών που τον εξέτασαν, να ελέγξει αν οι ίδιοι ιατροί που συμμετείχαν στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή συμμετείχαν και στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή που το έκρινε, πράγμα που απαγορεύεται από τις διατάξεις - Κανονισμός ασφαλιστικής αρμοδιότητας ΙΚΑ, άρθρο 28.

   Οφείλουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ξέρουμε ποιος μας αξιολόγησε, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μας συμπεριφέρθηκε υποτιμητικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής εξέτασης, - σκεφτείτε: Δεν είχα καταλάβει το μέγεθος της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς που επιδεικνύουν τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών, μέχρι που πέρασα κι εγώ από τα ΚΕΠΑ, την πρώτη μου φορά, για να εξεταστώ, και διαπίστωσα με την πιο μεγάλη έκπληξη ότι τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής είχαν καπνίσει λίγο πριν μέσα στον χώρο εξέτασης των ασθενών!

   Μα και γιατί όχι; Όταν είσαι ανώνυμος μπορείς να κάνεις ό, τι σου καπνίσει! Μπορείς να καπνίσεις εκεί που εξετάζεται το άτομο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ο καρδιοπαθής, ο καρκινοπαθής, ο μεταμοσχευμένος, αυτός που έχει πολύ εξασθενημένο το ανοσοποιητικό του σύστημα, κτλ. κτλ.

   Έτσι, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν τις μοναδικές υγειονομικές επιτροπές που δεν μας δίνουν την τρισέλιδη χειρόγραφη γνωμάτευση – ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, αναφέρομαι στη γνωμάτευση που εμπεριέχει όλες τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία των ιατρών, μέχρι που ζητήσαμε να μας δοθεί αντίγραφο, αφού πρόκειται για δημόσιο έγγραφο στο οποίο έχουμε εύλογο ενδιαφέρον, μπορεί κι έννομο συμφέρον, κι αυτοί παράνομα το επεξεργάστηκαν – ενώ δεν επιτρέπεται η επεξεργασία σε δημόσιο έγγραφο - αποκρύπτοντας τα στοιχεία των ιατρών!

   Σε αντίθεση με τα ΚΕΠΑ, οι γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος εμπεριέχουν κανονικά τα ονόματα και τις ειδικότητες των ιατρών, πράγμα που αφήνει ερωτηματικά για διαδικασίες έλλειψης διαφάνειας και άνιση μεταχείριση εις βάρος πολιτών με αναπηρία.

   Στη δική μου περίπτωση έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι αν πραγματικά είχα να κάνω με ιατρούς, δεν μπορούσα να ξέρω ποιοι ήταν αυτοί οι άγνωστοι, οι ανώνυμοι που αποτελούσαν την υγειονομική επιτροπή μέσα σ’ εκείνον τον χώρο που έμοιαζε πιο πολύ με καφενείο, με τα φραπέ ακουμπισμένα στον πάγκο και τα σβησμένα αποτσίγαρα.

   Δεν είναι ότι δεν επιθυμούμε να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των τρίτων, αυτό όμως που συμβαίνει με τις διαδικασίες που ακολουθούν τα ΚΕΠΑ είναι πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά και πιστεύουμε πώς πρέπει να καταγγελθεί για έλλειψη διαφάνειας απ’ όλους τους έντιμους φορείς αναπηρίας.
  Κυρίως, όμως, πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι μαζί για την προστασία του συνταγματικού αγαθού της υγείας μας και σ’ αυτό το σημείο θα αναφερθώ στην προστασία από το παθητικό κάπνισμα.Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

   Αγαπητοί φίλοι,
ήθελα να αφήσω για τελευταίο αυτό το θέμα επειδή πρόκειται για τον ιερό αγώνα που έχω ορκιστεί να δώσω καθώς τουλάχιστον εξακόσιοι άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος, ενώ η μη εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, όπως απαιτούν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η Σύμβαση Πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, ν. 3420/2005, δημιουργεί άνιση μεταχείριση εις βάρος των ατόμων με σοβαρές χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες αφού ειδικά αυτά εμποδίζονται, στους χώρους που δεν εφαρμόζεται ο «αντικαπνιστικός» νόμος, να εργαστούν, να σπουδάσουν, να εξυπηρετηθούν, να περιθάλπονται, να ψυχαγωγηθούν κτλ.

   Πριν χρόνια, εισήλθα σε κρατικό νοσοκομείο με επεισόδιο ασταμάτητων εμέτων όπου πραγματικά ένοιωσα ότι θα πεθάνω αφού κάπνιζαν οι επισκέπτες μόλις δύο μέτρα απόσταση από το ράντζο στο οποίο νοσηλευόμουν.

   Φανταστείτε, εκπαιδευτικό με έναν πνεύμονα λόγω καρκίνου να εκτίθεται καθημερινά για πολλές ώρες μέσα σε λύκειο που κάπνιζαν ανενόχλητα.

   Επίσης, η περίπτωση μιας εργαζόμενης κυρίας που έπαθε μόνιμη βλάβη η υγεία της από το παθητικό κάπνισμα στο οποίο εκτιθόταν για δεκαπέντε χρόνια μέσα σε Τηλεοπτικό Κανάλι. Εξακολουθεί να εκτίθεται.

   Περίπτωση φοιτήτριας Πανεπιστημίου, που έχει πάθει τρεις πνευμονικές εμβολές και κάνει τακτική χρήση οξυγόνου. Αναγκάστηκε να φτάσει στο σημείο να δείξει το πιστοποιητικό αναπηρίας της στον καθηγητή της, παρακαλώντας τον να μην καπνίζει μέσα στο αμφιθέατρο διδασκαλίας.

   Ένα άλλο παράδειγμα είναι η περίπτωση μιας κυρίας που εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο. Η κυρία έχει αποκτήσει μόνιμο αναπνευστικό πρόβλημα υγείας επειδή οι ιατροί καπνίζουν στον χώρο εργασίας της.

   ΟΑΕΔ, Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ,
Για χρόνια, μέχρι πρόσφατα, οι υπάλληλοι κάπνιζαν ανενόχλητοι μέσα στα μούτρα των πολιτών με αναπηρίες και σοβαρές χρόνιες παθήσεις που πηγαίνανε να εξυπηρετηθούν. Μέχρι που κάναμε καταγγελία για να σταματήσει οριστικά αυτό το φαινόμενο.

  Κεντρικό Παράρτημα του ΕΦΚΑ, έπρεπε να κάνουμε καταγγελία κι εκεί καθώς όποτε το επισκεπτόμασταν όλο και κάποιος υπάλληλος θα κάπνιζε μέσα.

   Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, τα περισσότερα από αυτά αποτελούν καπνιστικούς χώρους. Φανταστείτε, όταν πρωτοπήγα μέσα στο πανεπιστήμιο που φοιτώ, μέσα σ’ έναν στενό διάδρομο εβδομήντα μέτρων μήκους, χωρίς καν παράθυρα, να καπνίζουν 20-30 άτομα έχοντας και δοχεία απορριμμάτων με καπάκια-σταχτοδοχεία, τοποθετημένα με τις ευλογίες του Πρύτανη! Τους στείλαμε τα κανάλια κι ακόμα εξακολουθούν να καπνίζουν.

   Θυμήθηκα την περίπτωση καρκινοπαθή φοιτητή που αφού έκανε τέσσερις αιτήσεις προς τη Διοίκηση του πανεπιστημίου του, αναγκάστηκε να υποβάλει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και πάλι εξακολουθεί να εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα καθώς ο Πρύτανης και οι διευθύνοντες των κτιρίων αδιαφορούν και μαζί τους αδιαφορούν και οι Υπουργοί Υγείας, Παιδείας, ακόμα και ο Πρωθυπουργός αφού έχουν ενημερωθεί για το φαινόμενο με αναφορές μας και ερωτήματα που καταφέραμε να προξενήσουμε από βουλευτές.

   Δεν είναι μόνο τα αναπνευστικά και τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Ακόμα κι εσείς, οι παραπληγικοί, όταν δεν έχετε την άνεση να κινείστε για να έχετε καλή αερόβια ικανότητα, όταν εκτίθεστε στην τοξικότητα ενός καπνιστικού περιβάλλοντος τότε τα πνευμόνια σας και η καρδιά σας επιβαρύνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι σ’ έναν υγιή άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να περπατάει και να ασκείται πιο συχνά.

   Δυστυχώς, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, οι ιατροί πλέον βρίσκουν σε μη καπνιστές πνευμόνια καπνιστή, του βρίσκουν Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια - Τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, στην Ελλάδα 500.000 άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ, - οι μισοί δεν το γνωρίζουν!

   Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί αναπηρίες και στέλνει πολλά άτομα κατευθείαν στα ΚΕΠΑ για πιστοποίηση, πολλά από αυτά είναι μικρά παιδιά αφού το παθητικό κάπνισμα είναι ένας αόρατος δολοφόνος που σκοτώνει τουλάχιστον 150.000 παιδιά κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΠΟΥ.
 
 Ποιος λογικός άνθρωπος συμφωνεί να κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός ο δολοφόνος που ισοδυναμεί σαν να φορτώνεις 100 πλοία σαν τον Τιτανικό με 1.500 παιδιά το καθένα και να τα βουλιάζεις κάθε χρόνο!


  Είναι πολύ πιο σημαντικό να προστατέψουμε τη ζωή και τη δημόσια υγεία από το να αγχωνόμαστε μόνο για τις οικονομικές παροχές, - χωρίς να θέλουμε να τις υποτιμήσουμε,
- αλλά ξέρετε, την εποχή του Σωκράτη, τότε που διαφωνούσε στις συζητήσεις με τους Σοφιστές, αυτούς που έκαναν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο μέσα από τις συζητήσεις, κάποια στιγμή τους έθεσε το εξής επιχείρημα:

   «Θα πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα σε κάτι, όπως στο ότι - πάνω απ’ όλα η Υγεία, συμφωνείτε;» Του απάντησαν αυτοί: «Σωκράτη σ’ αυτό όλοι συμφωνούν.»

   Εμείς, σήμερα συμφωνούμε όλοι με αυτό;
  Πρέπει να λέμε ότι πάνω απ’ όλα πρέπει να προστατεύσω την υγεία μου όσο μπορώ, όσο μου είναι δυνατόν, για να έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμα κι αν δεν έχω την υγεία μου τουλάχιστον να μπορώ να την βελτιώσω ή να την διαφυλάξω από το να επιδεινωθεί επειδή αλλιώς θα υποφέρω περισσότερο.

   Εμείς λοιπόν θα βγούμε - που είμαστε οι πιο ευάλωτοι, αυτοί που αρρωσταίνουν και πεθαίνουν πιο εύκολα – να απαιτήσουμε το δικαίωμά μας στο συνταγματικό αγαθό της υγείας μας. Γι‘ αυτό κι έχω υποβάλει αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο, για να αναφέρω την ανεπάρκεια της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, αφού αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αποτελεσματική νομοθεσία, στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή κατά το παράδειγμα της Κύπρου που έβγαλε έναν νόμο για προστασία της υγείας κι έλεγχο του καπνίσματος κι έτσι κατάφεραν να λύσουν αυτό το πρόβλημα.

   Αν είναι να σωθεί έστω και μια ζωή από αυτή την προσπάθεια που γίνεται εγώ θα είμαι ευχαριστημένος.

   Στην έννοια της προσβασιμότητας δεν θα έπρεπε να είναι μόνο η ανεμπόδιστη είσοδος σε έναν χώρο, αλλά και η ανεμπόδιστη χρήση και η παραμονή του σ’ αυτόν, - κι εμείς, ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ και ο νεοσύστατος «Παναναπηρικός Σύλλογος υποστήριξης και κοινωνικού ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων – ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑμεΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» θα είμαστε μαζί σας!

Σας ευχαριστώ!»Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/