Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Δεν ισχύει η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ ότι διορθώθηκε αδικία στο Δελτίο Στάθμευσης!

Είναι απολύτως εσφαλμένη η ανάρτηση της ΕΣΑμεΑ, με την οποία διαδίδει ότι  διορθώθηκε αδικία που αφορούσε στη χορήγηση κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικά αυτοκίνητα αναλόγως του κυβισμού τους. Δεν υφίσταται τέτοια διόρθωση ενώ εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις που θέτουν όρια στον κυβισμό των αναπηρικών αυτοκινήτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Για να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο:

Τα Δελτία Στάθμευσης χορηγούνται στους δικαιούχους του άρθρου 16 του ν.1798/88. Το Δελτίο Στάθμευσης δεν έχει ακριβώς να κάνει με το όριο στον κυβισμό των οχημάτων αλλά με το αν πρόκειται για δικαιούχους του άρθρου 16 ή όχι.

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του άρθρου 16 προβλέπονται προϋποθέσεις βάσει της αναπηρίας του και βάσει του κυβισμού του οχήματος που θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί (πλην ειδικής κατηγορίας) σύμφωνα με το ΠΔ 241/2005.


ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η ΕΣΑμεΑ, στις 22.12.2023, ανακοίνωσε στα "Νέα" της ιστοσελίδας της είδηση με θέμα: "Χορήγηση κάρτας στάθμευσης χωρίς περιορισμό στον κυβισμό των αναπηρικών αυτοκινήτων".

Συγκεκριμένα, αναφέρει η ΕΣΑμεΑ τα εξής:
«Μετά από ενέργειες της ΕΣΑμεΑ διορθώθηκε αδικία που αφορούσε στη χορήγηση κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικά αυτοκίνητα αναλόγως του κυβισμού τους.
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1143604 ΕΞ 2023/17.11.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών τμήμα Γ που αφορά τον κυβισμό των αυτοκινήτων που μεταφέρουν άτομα με αναπηρία: όσοι από τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται κάρτα στάθμευσης θα μπορούν να την αποκτούν χωρίς περιορισμό στα κυβικά των αυτοκινήτων. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε περιορισμός».

Με μεγάλη μας έκπληξη όμως παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρχε πουθενά δημοσιευμένο το εν λόγω έγγραφο! Ούτε στην ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ ούτε και στις αναδημοσίεσεις που ακολούθησαν από τα media.

Επειδή, ως γνωστόν, τα έγγραφα και οι εγκύκλιοι δεν αποτελούν πηγή δικαίου, επομένως δεν δύνανται να τροποποιούν τις διατάξεις, η ΕΣΑμεΑ, ως το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, θα πρέπει στις ανακοινώσεις της να επισυνάπτει και τα δημόσια έγγραφα που επικαλείται ή να ζητάει από την αρχή που τα εξέδωσε να τα δημοσιεύει, αφού υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο περί Διαύγειας (αρχή της διαφάνειας) κι αφού όλοι έχουμε εύλογο ενδιαφέρον σ' αυτά. 

Η ΕΣΑμεΑ δηλαδή έχει καθήκον να υποστηρίζει πρατικές που σέβονται την αρχή της διαφάνειας, προκειμένου να υπάρχει αξιοπιστία, όπως και το δικαίωμα της προσβασιμότητας στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις 28.12.2023 αιτηθήκαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να μας χορηγηθεί αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου που αναφέρει η ΕΣΑμεΑ.

Το αίτημά μας έλαβε τον αρ. πρωτ. ΑΑΔΕ 1156903/29.12.2023

ενώ ικανοποίηθηκε άμεσα με απάντηση που λάβαμε στις 29.12.2023. 

Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την απάντησή της και στην ΕΣΑμεΑ.

Έτσι, προκειμένου να αποσαφηνιστεί για το τι πραγματικά ισχύει, δημοσιεύουμε πρώτοι το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1143604 ΕΞ 2023/17.11.2023, έγγραφο, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών τμήμα Γ, που απαντούσε στο Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας ΑμεΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα εξής:

Θέμα: Αναφορικά με την έκδοση Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. ΑΑΔΕ ΕΙΣ 1129130/25-10-23 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας
τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (Α’ 166), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, η ανωτέρω απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών
αυτοκινήτων επεκτάθηκε και χορηγείται και στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των
άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν
από τις ειδικότερα αναφερόμενες στις εν λόγω διατάξεις παθήσεις.

Σχετικά με τον δικαιούμενο κυβισμό των παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν. 1798/88 (Α’ 166) όπως οι διατάξεις αυτές
τροποποιήθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3583/07 (Α’ 142), το παραλαμβανόμενο
επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’
εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν
επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι
που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με
ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό
κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν.2753/99 (Α’ 249) δόθηκε η δυνατότητα
παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού για τους δικαιούχους αναπήρους
κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κυβ.εκ., με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο
αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μέχρι 2000 κ.εκ.
και 58% για τα πάνω από 2.000 κ.εκ.) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται το όριο των 1.650 κ.εκ

Θέματα που αφορούν στην έκδοση δελτίου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων ΑμεΑ
εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Το έγγραφο


Διαβάζοντας το έγγραφο διαπιστώσαμε τα εξής:

Πως όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι στη νομοθεσία, αλλά και ότι η υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο δεν έχει αρμοδιότητα να εκφέρει άποψη για θέματα που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Στάθμευσης.

Επομένως, η ΕΣΑμεΑ και τα media που αναπαρήγαγαν την εσφαλμένη πληροφορία θα πρέπει άμεσα να διορθώσουν το λάθος που διαδίδουν προκειμένου να αποφευχθεί η άδικη ταλαιπωρία στην οποία θα μπουν τα άτομα με αναπηρίες που άδικα νομίζουν ότι μπορούν να αποκτήσουν Δελτίο Αναπηρίας χωρίς περιορισμό στα κυβικά των αυτοκινήτων τους.

Για να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο:
Τα Δελτία Στάθμευσης χορηγούνται στους δικαιούχους του άρθρου 16 του ν.1798/88. Το Δελτίο Στάθμευσης δεν έχει ακριβώς να κάνει με το όριο στον κυβισμό των οχημάτων αλλά με το αν πρόκειται για δικαιούχους του άρθρου 16 ή όχι.

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του άρθρου 16
προβλέπονται προϋποθέσεις βάσει της αναπηρίας του και βάσει του κυβισμού του οχήματος που θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί (πλην ειδικής κατηγορίας) σύμφωνα με το ΠΔ 241/2005.

Χαρακτηριστική και η παρ. 4 του άρθρου 1, του ΠΔ 241/2005, που είναι η βασική διάταξη για το Δελτίο Στάθμευσης:

Αρθρο 1 Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.
[...]
4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).
[...]

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» (98.000 μέλη).

 

Επικαιροποίηση 05.01.2023

Η ΕΣΑμεΑ πρόσθεσε "αποφάσεις" στην αρχική ανακοίνωσή της...



Στην ελληνική πραγματικότητα δεν πρέπει πλέον να μας παραξενεύει το να θεσπίζονται διατάξεις από εγκυκλίους ή το να καταργούνται διακρίσεις από επιστολές δημοσίων υπηρεσιών...

Αφού τώρα έχουμε και την ΕΣΑμεΑ, που αποκαλεί "αποφάσεις" αυτές τις επιστολές των δημοσίων υπηρεσιών! Αποκαλεί μάλιστα ΑΠΟΦΑΣΗ την επιστολή υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που δηλώνει αναρμόδια για το θέμα!

Δηλαδή, ένα έγγραφο από υπηρεσία που δηλώνει αναρμόδια, κατα την ΕΣΑμεΑ και κατά την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών μετατρέπεται ανεξήγητα σε "απόφαση" και καταργεί διακρίσεις -χωρίς βέβαια να τις καταργεί!

Το έγγραφο "απόφαση" του αυτοτελούς τμήματος προσβασιμότητας ΑμεΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών...

Το έγγραφο "απόφαση" της σχετικής δ/νσης της αναρμόδιας ΑΑΔΕ...

Και όλα αυτά επειδή το κράτος βαριέται να τροποποιήσει το ΠΔ 241/2005, που κοντεύει να ξεχάσει και πώς το λένε μετά από τις ατελείωτες παρερμηνείες που έχει υποστεί...

Παρόλο που ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει, εδώ και χρόνια, ΚΑΙ τη θέσπιση Κάρτας Προσωπικής Μετακίνησης (Personal Mobility Card)*
*Βλ. Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα ΑμεΑ έτους 2020.

Αλλά ξέχασα...
Πλέον έχουμε και... Eθνική Αρχή Προσβασιμότητας!
Οπότε να μην ανησυχώ για τίποτα...

Ανδρέας Μπαρδάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/