Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Γιατί δεν λένε στον κόσμο ότι τα εμßόλια είναι πειραματικά;

Στα κέτρα εμßoλιασμού δεν φαίνεται να ενημερώνεται ο κόσμος ότι τα εμßόλια τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, πράγμα που τα καθιστά πειραματικά, όπως προκύπτει από πρόχειρη δημοσκόπηση στη διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ".

"Πρόκειται για κακουργηματική πράξη" όπως υποστηρίζει ο Δρ. Δημήτριος Γάκης, τέως Διοικητής ΑΧΕΠΑ, όταν δεν τηρείται η αυστηρή διαδικασία χορήγησης πειραματικού φαρμάκου σε ασθενή, δηλαδή η πλήρης ενημέρωσή του.

Μετά το άρθρο μας, "Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμßολιασμό για Covid-19", επιθυμούμε να ενημερώσουμε την κοινωνία ότι βάσει του άρθρου 16 της Σύμβασης του Οβιέδο, "Προστασία των προσώπων στα οποία διενεργείται η έρευνα", επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας επί προσώπου μόνον εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας έναντι της έρευνας επί ανθρώπων.

(ii) Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στους οποίους θα εκτεθεί το πρόσωπο δεν είναι δυσανάλογοι προς τα πιθανά οφέλη από την έρευνα.
(iii) Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση της επιστημονικής αξίας του, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της σημασίας του ερευνητικού σκοπού και της μελέτης, από ομάδες ιατρών ποικίλων ειδικοτήτων, του κατά πόσον αυτό είναι ηθικώς παραδεκτό.
(iv) Τα πρόσωπα στα οποία διενεργείται η έρευνα έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις διασφαλίσεις που ορίζει ο νόμος για την προστασία τους.
(v) Η αναγκαία συναίνεση που προβλέπεται από το άρθρο 5 έχει δοθεί ρητά, ειδικά και είναι τεκμηριωμένη. Η συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε. 

Με ποιον τρόπο, όμως διασφαλίζονται τα παραπάνω δικαιώματα των ασθενών* αν κι εφόσον δεν ενημερώνονται από τα εμbολιαστικά κέτρα για τους πιθανούς κινδύνους από τυχόν παρενέργειες των εμßολίων καθώς και για τα δικαιώματα που εκείνοι έχουν;

* Ως ασθενής νοείται οποιοσδήποτε λήπτης παροχών υγείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 από τα εμßολιαστικά κέντρα;
Απ' όσο γνωρίζουμε, τα εμßολιαστικά κέντρα ζητάνε από τους ασθενείς να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο οκτώ ερωτήσεων σχετικές με τυχόν αλλεργικές παθήσεις στο ιστορικό του ασθενούς.

Πέραν της συμπλήρωσης του παραπάνω ερωτηματολογίου δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το αν εφαρμόζεται κάποιο πρωτόκολλο προηγούμενης ενημέρωσης του ασθενή.

Επιπλέον των παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Σύμβασης του Οβιέδο προβλέπονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: Σχέση μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και λοιπών διατάξεων

Άρθρο 26: Περιορισμοί άσκησης δικαιωμάτων

1. Δεν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων και προστατευτικών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης πλην όσων ορίζονται δια νόμου και είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της δημόσιας υγείας ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο περιορισμοί δύνανται να μην εφαρμόζονται ως προς τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 και 21.

Το παραπάνω άρθρο εννοεί ότι όταν πρόκειται για τη προστασία της δημόσιας υγείας μπορούν να τίθενται περιορισμοί σε κάποια δικαιώματα που προστατεύουν τους ασθενείς. Όμως, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο διαπιστώνουμε ότι για ορισμένα από τα δικαιώματα υπάρχει η δυνατότητα να μην εφαρμόζονται οι παραπάνω περιορισμοί.
Εύλογα, προφανώς, καθώς ο περιορισμός των προστατευτικών διατάξεων "χάριν προστασίας της δημόσιας υγείας" δεν είναι τόσο απλό θέμα, ειδικά όταν πρόκειται για:

- Διάκριση εις βάρος προσώπου επί τη βάσει του γενετικού κληρονομικού υλικού του.
- Επεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα.
- Προεπιλογή του φύλου του παιδιού στην ιατρικώς υποβοηθούμενη τεκνοποίηση.
- Διενέργεια βιοϊατρικής έρευνας επί προσώπου.
- Αφαίρεση οργάνων ή ιστών από ζώντα πρόσωπα.
- Ενώ, το ανθρώπινο σώμα και τα τμήματά του δεν επιτρέπεται να αποτελούν πηγή οικονομικού οφέλους.

Επομένως, θα πρέπει να προηγηθεί μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ κράτους και κοινωνίας πριν απ' οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα διενέργειας βιοϊατρικής έρευνας επί προσώπων όταν το κράτος επικαλείται την προστασία της δημόσιας υγείας - αφού ακριβώς για την προστασία της δημόσιας υγείας απαγορεύεται η υποχρεωτικότητα προσώπων σε πείραμα, σύμφωνα και με πολλές διεθνείς συμβάσεις (βλ. το άρθρο μας "Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμßολιασμό για Covid-19").

Γνωρίζουμε ότι τα εμbόλια δεν έχουν ολοκληρώσει τη Γ' φάση παραγωγής τους, η οποία κατ' εκτίμηση θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. Γνωρίζουμε επίσης, ότι τα εμbόλια έχουν λάβει έγκριση υπό όρους, ότι τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, εφόσον δεν έχουν δοκιμαστεί σε διάφορες κατηγορίες προσώπων, π.χ. ανοσοκατεσταλμένα άτομα, θηλάζουσες γυναίκες, κτλ.

Επιπροσθέτως, ένας από τους δημιουργούς της τεχνολογίας m_RNA στα εμßόλια, ο Ρόμπερτ Μαλόουν, πρόσφατα (Ιούνιος του 2020), έκανε παραδοχή ότι πρόκειται για πειραματικά εμßόλια.
https://www.tanea.gr/2021/06/26/science-technology/koronaios-emvolia-mrna-akatallila-gia-neous-18-22-eton-leei-o-efeyretis-ton-mrna/

Κατόπιν των προαναφερομένων, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

- Ενημερώνονται όσοι εμßολιάζονται στα εμßολιαστικά κέντρα για τα δικαιώματά τους και για τους πιθανούς κινδύνους;
- Μήπως εντάσσονται σε βιοϊατρική έρευνα εν αγνοία τους;
- Παράλληλα, παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους όσους υποχρεώνονται σε διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικών ελέγχων αφού έτσι υποχρεώνονται να μετέχουν σε βιοϊατρική έρευνα; (Δείτε και το άρθρο μας "Υποχρεωτικά σελφ τεστ στους μαθητές - Ζήτημα Βιοηθικής"). 

- Τελικά, για ποιον λόγο δεν ενημερώνεται η κοινωνία ότι πρόκειται για πειραματικά εμßόλια;

Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά, ότι η υποχρεωτικότητα και η ένταξη με ενδεχόμενο δόλο (άγνοια), προσώπων σε βιοϊατρική έρευνα, εμπίπτουν στην έννοια του βασανιστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεν υπάρχει συνταγματική διάταξη που να προσκούει απέναντι σε πρακτικές βασανισμού προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
https://logistis-amea.blogspot.com/2021/06/covid-19.html

Απόσπασμα από την εκπομπή της κ. Βασιλικής Μαχαίρα, ΕΡΤ Κομοτηνής, 05/07/2021:


https://youtu.be/3K50y3ZrdNU

Τέλος, παρακαλούμε για την επιείκεια των αναγνωστών μας καθώς είμαστε αναγκασμένοι να παραποιούμε την ορθογραφία ορισμένων "στοχοποιημένων" λέξεων καθώς διαπιστώσαμε ότι από το Facebook εφαρμόζεται με σκιώδη τρόπο αδιάφανη λογοκρισία ακόμα και στη μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα για ΑμεΑ.

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

https://logistis-amea.blogspot.com/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/