Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015

  Σημείωση: Επιπλέον των προγραμμάτων απασχόλησης υπάρχει και η δυνατότητα της απασχόλησης λόγω ψυχικών παθήσεων (που απορρέουν από διαφορετικές διατάξεις).


Σχετικό και το άρθρο μας: Συνέχιση Προνοιακού Επιδόματος όταν υπάρχει απασχόληση σε Πρόγραμμα "3+1" ή σε Κοινωφελές.
 
 
Ενημέρωση 18/01/2023 
Όσον αφορά τις Σχολές Μαθητείας ΕΠΑΣ, εκτιμούμε ότι συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 13, Ν.4331/2015, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ7/108652/Κ3/2021 - ΦΕΚ 4146/Β/9-9-2021 συμπεριλαμβάνεται στη μαθητεία και η έννοια της ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.
 
Ενημέρωση 20.02.2022
Η απάντηση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε πολίτη που ρώτησε για το αν η απασχόληση σε πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ συνιστά λόγο διακοπής του προνοιακού επιδόματος:Γνωμοδότηση ΝΣΚ 88/2018
Το ίδιο ισχύει και για τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.Τελευταία ενημέρωση 21 Φεβρουαρίου 2017
Λάβαμε ως ενημέρωση τη νέα εγκύκλιο,  αρ. πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017, η οποία απαντάει στις απορίες μας, τερματίζει οιαδήποτε αντιφατική ερμηνεία του νόμου και παράλληλα δίνει εντολή στις υπηρεσίες Πρόνοιας όλων των Δήμων για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων.

Η εγκύκλιος 
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017

Έτσι, κάνουμε ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας ότι:

 
Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, εφόσον απασχολούνται σε Κοιν.Σ.Επ., σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε Κοινωφελή Προγράμματα Ενίσχυσης της Απασχόλησης, ή στο λεγόμενο «3+1» πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ή και σε προγράμματα αυτοαπασχόλησης, ή κατάρτισης, εξακολουθούν και λαμβάνουν τα προνοιακά τους επιδόματα κανονικά.

Σημείωση: Η πρόθεση του νομοθέτη ήταν εξαρχής η πρόθεσή του να δώσει τέλος στη διακοπή του προνοιακού επιδόματος, ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη των ΑμεΑ στην απασχόληση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (για το άρθρο 13, Ν.4331/2015)
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος: «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3304/2005 απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας καθώς και στον επαγγελματικό προσανατολισμό/αναπροσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. Η διακοπή του επιδόματος αναπηρίας στην περίπτωση που το άτομο απασχολείται αποτελεί διάκριση στο βαθμό που το επίδομα αναπηρίας εξισώνεται με το επίδομα ανεργίας ενώ κατ’ ουσίαν αποτελεί ενίσχυση των ΑμεΑ με στόχο την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που η αναπηρία δημιουργεί. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη διάταξη αίρει τα αντικίνητρα που δημιουργεί η ισχύουσα νομοθεσία για την επαγγελματική (επαν-)ένταξη των ΑμεΑ, μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Ακολουθεί η επιστολή που είχαμε στείλει στις 30 Ιανουαρίου 2017:

ΠΡΟΣ:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr


Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

  - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
ggp@yeka.gr
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015, ΑΡΘΡΟ 13.
 
 Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, αυτή την εποχή συμβαίνει να "τρέχει" δράση προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
 
 Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
  
  Ως προς αυτό, πολλά άτομα με αναπηρία, που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα λόγω της αναπηρίας τους, ρωτούν αν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα απασχόλησης χωρίς όμως να διακοπεί το επίδομα τους.

  Έχουμε υπόψη μας ότι την απάντηση σ΄αυτό μας τη δίνει ο Ν. 4331/2015, με το άρθρο 13:

«Αρθρο 13. Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση.
Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..»  

 Εκτιμούμε ότι η έννοια των λέξεων "ταυτόχρονα και αθροιστικά" αναφέρεται στην είσπραξη και των δύο παροχών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, επειδή προφανώς η επιθυμία του νομοθέτη δεν ήταν να γίνει κάποια διακοπή, προσωρινή αναστολή ή συμψηφισμός μεταξύ των δύο παροχών, αλλά για να μπορεί ο δικαιούχος να συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά τις παροχές του.

 Ως εκ τούτου, στις 29-09-2015, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, τμήμα Α', του Υπουργείου Εργασίας, με υπογραφή, ως εντολή, του τέως υπουργού εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλου, εξέδωσε Εγκύκλιο υπ' αρ. Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, αποστέλλοντάς την προς όλους τους Δήμους της χώρας (Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας).

   Παρατηρείται όμως το εξής παράδοξο:
Ενώ έχει περάσει το χρονικό διάστημα των δεκαέξι μηνών, είναι πολλές οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας που σε ερωτήσεις ενδιαφερομένων είτε απαντούν πως έχουν άγνοια του θεσμικού πλαισίου, είτε πως αν δικαιούχος προνοιακού απασχοληθεί με το κοινωφελές πρόγραμμα απασχόλησης θα του διακοπεί αμέσως το προνοιακό επίδομα λόγω των συντάξιμων ενσήμων που θα προκύψουν από την απασχόληση αυτή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να μας δώσετε άμεσα έγγραφη απάντηση στα εξής δύο ερωτήματα:


1. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4331/2015, άρθρο 13, δύναται να απασχοληθεί το ΑμεΑ που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος χωρίς να απολέσει το επίδομά του;

2. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει το ΑμεΑ στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής του εξασφαλίζοντας ότι η Υπηρεσία δεν θα του διακόψει την παροχή με το πρώτο ένσημο που θα κάνει;
 

Tέλος, ευελπιστούμε σε μια άμεση, χωρίς καθυστέρηση, ανταπόκρισή σας καθώς η προθεσμία των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης εκπνέει στις 3/2/2017, οπότε αντιλαμβάνεστε το κατεπείγον του ζητήματος.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

3 σχόλια:

  1. Exoume apantisi gia tin efarmogi tis egkikliou ? ergasia + epidoma = mazi kai me to nomo !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ανδρέα καλησπέρα, έχεις λάβει απάντηση στο ερώτημα σου;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Εργάζομαι σε κοινωφελης πρόγραμμα του οαεδ το οποίο έχει και επαγγελματική κατάρτιση διακόπτεται το προνοιακο επίδομα? Και κάτι άλλο ζήτησα από το ΙΚΑ να μου δώσει χαρτί ότι δεν δικαιούμαι αναπηρηκη σύνταξη ούτε καν κανονική και επειδή η κυρία εν λόγω είδε ότι αποσχολουμαι σε κοινωφελης εργασία άρχισε και το έπαιζε σαν επιθεωρητής του οπεκα και μου είπε με λίγα λόγια ότι δεν μου δίνει το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αν κάποιος ξέρει να μου απαντήσει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/