Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Προσωρινές συντάξεις αναπηρίας μετά τον Ν.4387/2016Ξεκινώντας την ανάλυση μας,
τονίζουμε στους φίλους αναγνώστες ότι αυτό το άρθρο αφορά μόνο τους μισθωτούς ασφαλισμένους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες και τα λοιπά πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΟΓΑ, που υποβάλλουν αίτημα για σύνταξη αναπηρίας από τις 13/05/2016 και μετά.
Αφορά επίσης κι αυτούς που έχουν υποβάλλει αίτημα πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, όμως η καταβολή της σύνταξής τους ξεκινάει από τις 13/05/2016 και μετά.


Προσοχή! Δεν αναφερόμαστε στο αίτημα ανανέωσης σύνταξης.

Κατ' αρχάς, να εξηγήσουμε ότι όταν υποβάλλουμε το αίτημα συνταξιοδότησης, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στον πίνακα 4 του εντύπου της αίτησης υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε εάν επιθυμούμε ή όχι τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης (η προεπιλογή είναι ρυθμισμένη στο ΝΑΙ).


Αιτούμαστε προσωρινή σύνταξη για τον εξής λόγο:
Η απόφαση προσωρινής σύνταξης εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Οι διατάξεις αυτές: α) αφορούν στην έκδοση προσωρινών αποφάσεων κύριας σύνταξης και όχι επικουρικής

Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατά απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν.612/1977

Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός αν ο αιτών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την καταβολή προσωρινής σύνταξης. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης τα καταβληθέντα ποσά προσωρινής σύνταξης συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν βάσει του ποσού σύνταξης που θα διαμορφωθεί στην απόφαση οριστικής σύνταξης.

Σημαντικό:
Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης θα πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένα αναπηρία τουλάχιστον 50%.

Μειονέκτημα:
Συνήθως, κάθε φορά που νομοθετείται η εξάμηνη παράταση των αναπηρικών συντάξεων, η παράταση αυτή δεν περιλαμβάνει τις προσωρινές συντάξεις.

Πλεονέκτημα:
Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών.


Σημαντικό:
Σε περίπτωση που ο αιτών εξακολουθεί και εργάζεται η σύνταξη θα μετρήσει από τότε που θα δηλώσει τη διακοπή της απασχόλησής του.

Όσον αφορά το ύψος, δηλαδή τα ποσά που θα καταβάλλονται, αυτά υπολογίζονται με τον εξής τρόπο:
Βρίσκουμε τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνιαίων αποδοχών από την απασχόλησή μας, πριν υποβάλλουμε το αίτημα και τον μειώνουμε στο 50%.
Δηλαδή, αν κάποιος αμειβόταν από τη δουλειά του με 700€ (μικτές αποδοχές) τον μήνα και για 12 συνεχόμενους μήνες η προσωρινή σύνταξη θα υπολογιστεί στο 50%, δηλαδή στα 350€.
Ενώ, όσον αφορά τους αυτο-απασχολούμενους ο υπολογισμός γίνεται βάσει των εισφορών του 12μήνου διαιρούμενες με το 20% κι αυτό με το 12, -είναι το ίδιο πράγμα - κι αυτό μειώνεται επίσης στο 50%. Αν μέσα στο 12μηνο έχουμε κενό τότε επεκτείνουμε προς τα πίσω μέχρι να συμπληρωθεί το 12μηνο.


Όμως, επειδή έχουν καθιερωθεί κατώτατα και ανώτατα όρια, όσον αφορά την αναπηρία, το κατώτατο όριο υπολογίζεται σύμφωνα με τη βαθμίδα της αναπηρίας, δηλαδή:
 
Στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές το ύψος της εθνικής σύνταξης αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας.
Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977.


Η προσωρινή σύνταξη που θα καταβληθεί σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού της Εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ούτε και να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν.4387/2016, η εθνική σύνταξη διαμορφώνεται στο ποσό των 384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης και ως εκ τούτου η καταβαλλόμενη προσωρινή σύνταξη θα κυμαίνεται από 384 ευρώ έως 768 ευρώ (αφορά αυτούς που έχουν αναπηρία από 80% και άνω).

Σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας, για παράδειγμα με βαθμό αναπηρίας 67%, το κατώτατο και ανώτατο όριο προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται σε €288 και €576 αντίστοιχα.

Ενώ, σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας, για παράδειγμα με βαθμό αναπηρίας 50%, το κατώτατο και ανώτατο όριο προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται σε €192 και €384 αντίστοιχα.

Καταλήγοντας, παραθέτουμε απόσπασμα από το άρθρο 94 του Ν.4387/2016, θέλοντας να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας πως ο νόμος εφαρμόζεται σε στάδια, επομένως τίποτα δεν πρόκειται να παραμείνει σταθερό.

Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.


Πηγές:
Ν. 4387/2016
http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

3 σχόλια:

  1. Γεια σας κ. Μπαρδάκη, έχω κάνει αίτηση συνταξιοδότησης τον Οκτωβριο του 2014, έχω ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρου ζωής, δεν ζήτησα την προσωρινή σύνταξη διότι συνεχίζω να εργάζομαι ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος στον Δήμο, μου είπαν ότι έγινε η ανακεφαλαίωση διότι είχα διαδοχική ασφάλιση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει βγει καμιά απόφαση, 2 υπάλληλοι είναι στο τμήμα συντάξεων στο ΙΚΑ Βεροίας και όταν τους ρώτησα γιατί αργούν μου είπαν ότι ναι μεν είναι λόγω αναπηρίας η αίτηση αλλά είναι γήρατος, και όταν τους ζήτησα αν υπάρχει αίτηση επισπεύσεως της αρχικής αίτησης μου έδωσαν μια αίτηση και μου είπαν να επισυνάψω τα δικαιολογιτικά. ΠΟΙΑ δικαιολογιτικά;;;; ο φάκελος είναι πλήρες

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Γεια σας εχω ποσοστο αναπηριας απο Κεπα 80% κ εχω καταθεσει τα χαρτια μου για συνταξη στο Ικα απο τον 7/2016.Εισπράττω προσωρινή σύνταξη,ποτε βγαίνει ομως η οριστική σύνταξη?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Kalimera me 87 anapiria poso ensima xriasome gia proori sindaksi

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/