Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.Προκειμένου να βοηθήσουμε τους φίλους μας και τους συναδέλφους να δηλώνουν ορθά τα προνοιακά επιδόματα, επιθυμούμε να μοιραστούμε την παρακάτω απάντηση, που λάβαμε τότε, από το Υπουργείο Οικονομικών:

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 : 101 84
Πληροφορίες : Κ. Παναγοττούλου Τηλέφωνο : 210 3375325, 326 FAX    : 210 3375001

 Προς κ. Μπαρδάκη Ανδρέα
Κοινοποίηση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.
ΣΧΕΤ: Η από 18.06.2013 αίτηση σας.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του ΚΦΕ.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν, από τότε που ίσχυσαν, με τις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 38 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α727.10.2011) ορίζεται, ότι εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα, μεταξύ άλλων, των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 και της περ. γ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ.
2. Με την Πολ.1149/20.06.2013 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας διευκρινίστηκε ότι, από τον πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, οι κωδικοί που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι αυτοί που αναφέρθηκαν με την Πολ. 1223/2011, ήτοι οι κωδικοί 659-660, 661- 662, 431-432, 433-434, 305-306.

3. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε, περαιτέρω., ότι όσα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, υποχρεωτικά στον κωδικό 659 - 660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ (άρθρο 6 παρ.5) αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας, μεταξύ άλλων, το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα πολυτέκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.
Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογουμένων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με τη θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.
4.
Με την αριθ. πρωτ. 1050504/1074/Α0012/Πολ. 1172/26.05.2000 εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας και ενεσοθεραπείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ταμεία υγείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος και δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, καθόσον δεν φέρουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.
5. Με την αριθ. πρωτ. 1047517/1432/Α0012/08.12.2004 έγγραφο έγινε δεκτό ότι το προνοιακό επίδομα τυφλότητας αποτελεί προσωπική κοινωνική παροχή που δίδεται για την κάλυψη των ειδικών δαπανών στις οποίες υπόκεινται τα τυφλά άτομα, λόγω της αναπηρίας τους και ως εκ τούτου δεν αποτελεί εισόδημα γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
6. Επίσης, με το αριθ. πρωτ. 10411930/699/Α0012/02.05.2008 έγγραφο διευκρινίστηκε ότι και το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους νεφροπαθείς, καθώς στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, δεν αποτελεί εισόδημα, γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού δεν θεωρείται ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας, ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων, αλλά κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της αναπηρίας των εν λόγω ατόμων.
7. Εξάλλου, κατά την έννοια και το πνεύμα των διατάξεων του ΚΦΕ, ως εισόδημα φορολογείται, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στο νόμο, εφόσον υφίσταται περιοδικότητα και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή αυτού, το αντάλλαγμα της προσωπικής εργασίας ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου και όχι κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του, εκτός εάν αυτή δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου λογίζεται, για την υπαγωγή στο φόρο, ως εισόδημα (βλ. Ολομ. ΝΣΚ 387/2005, 573/1994, Ν.Σ.Κ. Τμ. Ε' 777/1999, Τμ. Β' 131/2007).
8. Με μια σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων εγκρίθηκε η εφαρμογή πρόγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα με τις αριθ. ΥΑ Γ4/Φ12/οικ. 1930 (ΦΕΚ 724 Β71982). ΥΑ Γ4α/Φ224/οικ.1434 (ΦΕΚ 441 Β71984 ΥΑ Γ4/Φ. 167/2073 (ΦΕΚ 640 Β71982), ΥΑ Γ4α/Φ225/161 (ΦΕΚ 108 Β71989), Δ36/423 (ΦΕΚ 306 Β71973) αποφάσεις, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους, καταβάλλεται, μηνιαία οικονομική ενίσχυση σε άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω (τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας), και σε κωφάλαλα άτομα, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.
Με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εκάστοτε πιο πάνω οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση ενός πάσχοντα ως δικαιούχου αυτής. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία εκτός των άλλων, δηλώνονται: α) ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ατομικές ανάγκες του ανάπηρου ατόμου, β) ότι το συγκεκριμένο άτομο δε λαμβάνει, για την ίδια αιτία, κάποια οικονομική παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής (δημόσιο, ασφαλιστικό οργανισμό κλπ) ίση ή μεγαλύτερη από την οικονομική ενίσχυση που ορίζεται με τις εν λόγω υπουργικές αποφάσεις (αν τους δίνεται μικρότερη καταβάλλεται η διαφορά) και γ) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση (είτε ο ίδιος ο ενισχυόμενος, είτε όποιος άλλος ορίζεται ως υπεύθυνος) να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της πιο πάνω οικονομικής ενίσχυσης στην περίπτωση εισαγωγής και περίθαλψης του ανάπηρου ατόμου σε ίδρυμα ή νοσοκομείο, λήψης άλλης οικονομικής ενίσχυσης (δεν είναι δυνατή η λήψη δύο διαφορετικών βοηθημάτων για την ίδια αιτία) ή θανάτου (σημειώνεται ότι δικαιούχος των εν λόγω δικαιωμάτων είναι αποκλειστικά και μόνο το άτομο με την αναπηρία και ως εκ τούτου σε περίπτωση θανάτου αυτού η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται, καθόσον πρόκειται για δικαίωμα, σε παροχή, αμεταβίβαστο).
Επιπλέον, με τις πιο πάνω υπουργικές αποφάσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω προνοιακά επιδόματα χορηγούνται σε άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται.
9. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, τα επιδόματα που καταβάλλονται στα ανωτέρω άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με μεσογειακή αναιμία - αιμορροφιλία, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και σε κωφάλαλα πρόσωπα), βάσει των ανωτέρω ΚΥΑ, δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, το οποίο ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα, τίτλοι κλπ), είτε σε εργασία είτε και στα δύο (εμπορική επιχείρηση κλπ) (σχετ. Πολ 1081/2001, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 626/2000 γνωμοδότηση του ΝΣΚ), αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές προνοιακές παροχές, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες αντικρίζουν τις πρόσθετες δαπάνες που τους δημιουργεί η πάθησή τους. Ως εκ τουτου, δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης επί των ποσών των επιδομάτων που καταβάλλονται στους πιο πάνω δικαιούχους.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα ποσά των πιο πάνω επιδομάτων αναγράφονται στους κωδ. 781-782
του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σχετ. το βιβλιαράκι οδηγιών συμπλήρωση του πιο πάνω εντύπου οικονομικού έτους 2013).


Προϊστάμενος Γραμματείας
Αγγελος Δ. Τζανετάκος
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. Θεοχάρης


Υστερόγραφο:
ΠΟΛ.1094 17/04/2015 Υπουργείο Οικονομικών, ΓΓΔΕ:
«...Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση - βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 και επομένως δεν φορολογούνται.»

 Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης
http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/


Twitter

Facebook
26 σχόλια:

 1. Ευχαριστουμε για την ενημερωση! Όμως παραμενω με την απορία το επίδομα των Οροθετικων στον HIV σε ποιον κωδικό δηλώνεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΦΙΛΕ ΑΝΔΡΕΑ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ . ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μπορείς να μάθεις γιατί μας κόβουν το επιδομα θανάτου σε τέκνα με ειδικές ανάγκες το ΙΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείτε τη σύνταξη θανόντος; Δεν την καταργούν, μάλλον μειώνουν το ύψος της σε αυτούς που από εδώ και πέρα συνταξιοδοτούνται, θα δούμε...

   Διαγραφή
 4. theloun na mas pethanoun,pos na to kanoume,imaste parasita gia aftous,k opos to epiidiokoun sintoma tha to kataferoun,ala alo ine to zitima,mporo na kano tipota me to ika?lipame an sas kourasa ala ime apelpismenos,pantos sas zito signomi,enas apo ta apora amea.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ΙΚΑ όπως και κάθε ασφαλιστικός φορέας απαιτεί ένσημα, δηλαδή απασχόληση.
   Η μοναδική δυνατότητα που έχετε είναι το χαρτί απορίας από την Πρόνοια, προκειμένου να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε νοσοκομεία και δωρεάν φάρμακα.

   Κουράγιο!

   Διαγραφή
 5. Καλησπέρα σας κ.Μπαρδάκη.
  Ο παππούς μας ετών 80 λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό 70% και ΕΚΑΣ από το ΙΚΑ εδώ και 25 χρόνια.
  Δικαιούται κάποιο άλλο προνοιακό ή εξωιδρυματικό επίδομα?
  Αν ΝΑΙ, μπορείτε να επισυνάψετε κάποιο λίνκ?
  Επίσης η Εφορία για πρώτη φορά φέτος δεν προχώρησε στην εκκαθάριση του Ε1 γιατί δεν έχει καταχωρηθεί στα μητρώα των ΚΕΠΑ.
  Τα ΚΕΠΑ δημιουργήθηκαν το 2011, ο παππούς μου λαμβανει σύνταξη αναπηρίας από το 1990.
  Εκείνη την εποχή αρμόδιες ήταν οι υγειονομικές επιτροπές των ταμείων.
  Έχω επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα αλλά η υπάλληλος μου είπε οτι μάλλον δεν θα γίνουν δεκτά αν δεν περάσει από ΚΕΠΑ!
  Ούτε καν τροποποιητική δεν μπορώ να κάνω για να ξετικάρω τον κωδικό 001!!
  Πώς διορθώνεται το πρόβλημα αυτό με την ΔΟΥ?
  Ευχαριστώ πολύ, Νίκος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας
   Για να μπορέσω να σας υποδείξω κάποιο επίδομα αναπηρίας θα χρειαστεί να μου πείτε το είδος της πάθησης του παππού σας.

   Η εφορία χρειάζεται απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α που να κρίνει ιατρική αναπηρία τουλάχιστον 67% για το έτος 2014.

   Εφόσον δεν έχετε αυτό το δικαιολογητικό η εφορία, εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος που σας κάνει τώρα, θα ενεργήσει εκκαθάριση χωρίς να λάβει υπόψην τον κωδικό 001 του πίνακα 3 στο έντυπο Ε1.

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα κ.Μπαρδάκη.
   Η απόφαση της επιτροπής του ΙΚΑ αναφέρει "κοινή νόσο".
   Δεν έχει περάσει ποτέ ΚΕΠΑ.
   Η τελευταία απόφαση για σύνταξη αναπηρίας αορίστου χρόνου ήταν το 1990.
   Πιο πριν όμως είχε λαβει και άλλες αποφάσεις περιορισμενου χρόνου.
   Η βασική του πάθηση είναι νοητική υστέρηση, αν και δεν νομίζω προσωπικά να είναι λιγότερο του 30ΔΝ που απαιτεί η 80% αναπηρία.
   Μετά είναι κώφωση κατά 70%-80% περίπου και κατόπιν διάφορα νευρολογικά και λοιπά ηλικιακά νοσήματα (άνοια κλπ).
   Επίσης έχει και "σωματική δυσπλασία", το σώμα του γέρνει κατά 30 μοίρες δεξιά, θεωρώ πως είναι από τη νοητική του υστέρηση.
   Αυτά όμως χωρίς επίσημη πιστοποίηση από γιατρούς, προσωπικά το λέω και είμαι σίγουρος πως αν τον πάω σε γιατρούς και νοσοκομεία, θα του βγάλουν και άλλα περισσότερα.
   2 γνωστοί μας νοσοκομειακοί γιατροί όμως μας είπανε οτι στα ΚΕΠΑ έχουν πάρει εντολή να κόβουν κόσμο.
   Οπότε φοβάμαι μήπως και του κόψουν την ήδη υπάρχουσα σύνταξη που παίρνει!
   Για την Εφορία το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα διάφορα κοινωνικά τιμολόγια.
   Ούτως ή άλλως η σύνταξη του είναι πολύ μικρότερη από το αφορολόγητο των 9500.
   Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας, Νίκος.

   Διαγραφή
  3. Kαλησπέρα σας.
   Θα σας έλεγα να μην φοβάστε για τη σύνταξη αναπηρίας διότι για τον πατέρα σας υπάρχει οριστικοποιημένη απόφαση συνταξιοδότησης από το ασφαλιστικό φορέα και το ΚΕ.Π.Α δεν επεμβαίνει σε αυτήν αυτοβούλως.
   Από αυτά που μου περιγράφετε ο πατέρας σας μπορεί να δικαιούται το επίδομα για κωφούς, νομίζω όμως ότι δεν το δικαιούται ταυτόχρονα με τη σύνταξη. Δεν έχω βρει πουθενά στις διατάξεις να παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

   Διαγραφή
 6. Είμαι 46 χρόνων είμαι επιληπτική με 67% αναπηρίας. Έχω ένα μωρό 4,5χρονων.και 15 χρόνια στο δημόσιο με ενσυμα βαρέα ανθυειγυνα. Είμαι σε νοσοκομείο.ποτε μπορώ να κάνω χρήση για σύνταξη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν επιθυμείτε να βγείτε τώρα σε σύνταξη θα πρέπει να κριθείτε ανίκανη για τη συνέχιση της υπηρεσίας σας.

   Διαγραφή
 7. Καλησπέρα , με αναπηρία 67 % αλλά όχι δια βίου ,δικαιούμαι ΙΧ χωρίς τέλος ταξινόμησης ;
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας.
   Δυστυχώς, για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης χρειάζεται η αναπηρία να έχει κριθεί δια βίου.

   Διαγραφή
 8. Γεια σας πήρε ο πατέρας μου με 67% σύνταξη αναπηρίας από τον ογα.Πηρε αναδρομικά 5024ευρώ για το 2014 και 3368ευρώ μέχρι τον Αύγουστο του 2015.Του κρατήθηκε φόρος 20% επί του συνόλου των αναδρομικών ένα ποσο γυρω στα 1600ευρω.Το ποσο αυτό επιστρέφεται απο την εφορία ή όχι;;Επίσης τον Νοέμβριο περνάει πάλι κεπα και επειδή η κατάσταση του έχει επιδεινωθεί και πλέον περπατάει με πολύ δυσκολία ο γιατρός στο παραμπεπτικό τον διέγνωσε με σπαστική παραπαρεση.Με τον όρο αυτό μπορει να αιτηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα η χρειάζεται να αναφέρετε ο όρος παραπληγία;;.Η συνταξη δεν επαρκεί ουτε για την γυναικα που τον προσεχει οποτε ελπιζουμε στο εξωιδρυματικο.Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για την ακρίβεια, παρακρατήθηκε φόρος 20% από τα αναδρομικά 2014 και 2015 της σύνταξης του πατέρα σας.
   Τα αναδρομικά που αφορούν το έτος 2014 πρέπει να τα δηλώσετε με τροποποιητική Ε1 που θα υποβάλλετε στο taxisnet, έως 31/12/2015, χωρίς να επιβληθεί πρόστιμο.
   Επομένως, ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε θα συμψηφιστεί με τον φόρο που θα προκύψει από τον νέο υπολογισμό της δήλωσης.
   Τα αναδρομικά που έλαβε ο πατέρας σας τα οποία αφορούν το έτος 2015 θα δηλωθούν στην επόμενη δήλωση (του χρόνου) από το taxisnet προφανώς. Κι εδώ ισχύει το ίδιο, ο φόρος που παρακρατήθηκε θα συμψηφιστεί με τον φόρο που αναλογεί.

   Για το εξωιδρυματικό που ρωτάτε, ο όρος παραπάρεση είναι αντίστοιχος του όρου παραπληγία και ο όρος τετραπάρεση είναι αντίστοιχος του όρου τετραπληγία (1810/95 ΚΕΣΥ).
   Να ξέρετε όμως ότι για το εξωιδρυματικό απαιτείται ποσοστό ιατρικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

   Διαγραφή
 9. Κε Μπαρδακη καλησπέρα.Εχω μια ατομική επιχείρηση
  Και πληρώνω τον ΟΑΕΕ κανονικά.Θα περάσω από Κεπα και ως μεταμοσχευμένος μυελού θα πάρω 67% αναπηρία ως είθισται (έτσι μου είπαν από την μονάδα.)Εχω 15 χρόνια ένσημα συν του στρατού.
  Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει αναγκαστικά να κλείσω την επιχείρηση μου προκειμένου να λάβω την αναπηρική σύνταξη η υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική ;δεν έχω πρόβλημα να συνεχίσω να πληρώνω ΟΑΕΕ αλλά μου είπαν ότι κι αν το κάνω τα ένσημα δεν θα μετράνε.Αν θα μπορούσατε να κατατοπισετε θα σας ήμουν ευγνώμων .

  Σας ευχαριστώ για το έργο και τον χρόνο που αφιερώνετε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλήμα μονάχα στην περίπτωση που θα βγείτε σε σύνταξη γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του Ν.612/77 και Ν.3232/2004, δείτε το άρθρο μου εδώ με τίτλο: «Απασχόληση Συνταξιούχων με Αναπηρία»

   http://logistisamea.blogspot.gr/2014/08/blog-post_62.html

   Τα επιπλέον ένσημα από την απασχόληση μπορούν να προσαυξήσουν μόνο τη σύνταξη γήρατος ή τη σύνταξη αναπηρίας (στην περίπτωση δηλαδή που κάποιος τη μετατρέψει σε σύνταξη γήρατος όταν φτάσει στην ηλικία).

   Διαγραφή
 10. Αγαπητε Ανδρεα Καλη Χρονια.Ειμαι αδελφος και δικαστικος συμπαραστατης ατομου με αναπηρια 67%-αποφαση ΚΕΠΑ 06/2015, (νοητικη στερηση μετα απο τροχαιο).Αιτηθηκα στον αρμοδιο Δημο για συνεχιση του προνοιακου επιδοματος το οποιο λαμβαναμε επι πενταετιας μετα απο αποφαση πρωτοβαθμιας υγειονομικης επιτροπης, και μετα απο εναν κικεωνα εγγραφων , μου εθεσαν το θεμα της συνταξης αναπηριας απο διαδοχικη ασφαλιση του αδελφου μου στο ΙΚΑ και Ταε.Χρονοι ασφαλισης 1)ΙΚΑ 5/87 εως 5/95 με ενα ενσημο 2/2010 2)ΟΑΕΕ 10/1995 εως 1/2003.Απο οτι καταλαβα κατωχυρωνεται διαδοχικη αναπηρικη συνταξη για διαστημα ισχυος ΚΕΠΑ (τριετια).Ερωτηση "Εχω δικαιωμα επιλογης μεταξυ προνοιακου επιδοματος και συνταξης αναπηριας απο τα ταμεια?.Με συνφερει το προνοιακο διοτι ειναι αφορολογητο και εχω προνοιακο βιβλιαριο υγειας με 0% συμμετοχη.Φαρμακευτικη δαπανη του αδελφου μου τεραστια.Παρακαλω εαν θα μου απαντησεις ,να λαβω την απαντηση (με την απαραιτητη νομοθεσια ετσι ωστε να στηριξω τη θεση μου) στο email stelyo-19@hotmail.com, και βεβαιως να δημοσιευσεις την περιπτωση μου ωστε πιθανον να ωφεληθουν και αλλοι συμπολιτες που εχουν το ιδιο ερωτημα.Με εκτιμηση.Στελιος Κρητικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. καλησπέρα.θέλω να σας ρωτήσω έχω αναπηρία από 03-11-2011 67% έως 03-11-2013 και απο 03-11-2013 εως 03-11-2015 με 67% και οφειλές στο οαεε 24500ευρ.δεν μου δωσανε αναπιρηκη σηνταχη λο μικρου χρονου αναπηριας τώρα λόγω επιδείνωσης της υγηασμου με βγάλανε με 84% αναπηρία από 03-11-2015 εως 03-11-2017 μπορώ να πάρω από τον οαεε την αναπηρική σύνταξη.όλα αυτά τα χρόνια δε έλαβα από πουθενά τίποτα και είμαι σε τραγική κατάσταση θα σας παρακαλούσα αν μπορείτε να με βοηθήσετε 01-12-2015 εκάνω επέμβαση μπαμπάς τετραπλό καρδίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. καλημερα παιρνω πρωτη φορα το εξωιδρυματικο επιδομα ανασφαλιστου παραπληγικου τετραπληγικου (εχω 67 % ) ,σε ποιον κωδικο θα το βαλω και αν θεωρητε εισοδημα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλησπέρα σας! Διάβασα τα παραπάνω σχόλια με ενδιαφέρον. Μήπως γνωρίζετε τι ισχύει για το επίδομα προθετικού αορίστου χρόνου, χωρίς αγωγή? Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κυριε Μπαρδακη γεια σας ανηλικο παιδι με διαβητη τυπου 1 κανει φορολογικη δηλωση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κυριε Μπαρδακη,γεια σας.Εχω διπολικη διαταραχή ,ειμαι ανασφαλιστη αφου δεν μπορω να δουλευω και το ΚΕΠΑ μου πιστοποιει καθε χρονο 67%αναπηρια.Το προνοιακο ποσο-επιδομα, που παιρνω απο την Προνοιακη υπηρεσια του Δημου μου, το εγραφα στη φορολογικη μου δήλωση στον κωδικο 659.φετος 2017 δεν το παιρνει ο αντιστοιχος κωδικος,που θα το βαλω,μηπως στον 781;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/