Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για μη Διάχυση Πληροφόρησης (από τον ίδιο) για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ


Επειδή στον Συνήγορο του Πολίτη του έχει ορισθεί ειδική αρμοδιότητα για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, όμως η αναπηρική κοινότητα δεν φαίνεται να έχει λάβει επαρκής ενημέρωση σχετικά, αφού αυτό δεν διαφαίνεται πουθενά όταν επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του ΣτΠ, προχώρησα με το να αναφέρω τον ΣτΠ στον...εαυτό του!

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη με θέμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να προσαρμόσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4488/2017 και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD)»
 
Διάχυση Πληροφόρησης


Αριθμός Υπόθεσης: 272071


 Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να προσαρμόσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4488/2017 και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD)»


Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη!

Επιθυμώ να σας αναφέρω τα εξής:


α)  Η Ετήσια Ειδική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 72, ν.4488/2017 έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη ή δεν υπάρχει πλέον σε εμφανές σημείο ανάμεσα στις ετήσιες εκθέσεις.

β) Στην ιστοσελίδα του ΣτΠ δεν αναφέρεται πουθενά η ειδική αρμοδιότητα που του έχει δοθεί από το άρθρο 72, ν. 4488/2017.

γ) Στην ιστοσελίδα του ΣτΠ δεν έχουν δημοσιευτεί οι Τελικές παρατηρήσεις και οι Συστάσεις στην αρχική έκθεση της Ελλάδας (
CRPD) της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ που εξέτασε τον περασμένο Σεπτέμβριο την Ελλάδα για την εφαρμογή της Σύμβασης.

δ) Στην ιστοσελίδα του ΣτΠ δεν υπάρχει ιδιαίτερη φόρμα αναφορών για τις υποθέσεις που αφορούν παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 21 της Σύμβασης (CRPD) θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα στην Πληροφορία και στην Επικοινωνία ενώ με τις ελλείψεις των α, β, γ, και δ στοιχείων που σας αναφέρω τα ΑμεΑ δεν απολαμβάνουν τα απορρέοντα από το άρθρο 21 δικαιώματά τους.

Επιθυμώ επίσης να σας υπενθυμίσω την υπ’ αρ. 49 Σύσταση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, από τις τελικές Συστάσεις και Παρατηρήσεις που έγιναν προς το ελληνικό Κράτος, στις 29.10.2019:

49.          Με βάση τη Σύμβαση και της κατευθυντήριες οδηγίες για ανεξάρτητα πλαίσια παρακολούθησης και τη συμμετοχή της στο έργο της Επιτροπής (CRPD/C/1/Rev.1, annex), η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να ενισχύσει το εθνικό πλαίσιο παρακολούθησης και εφαρμογής, να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία του και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων, βάσει διαφανών διαδικασίων και με την πλήρη συμμετοχή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία. Παροτρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να ορίσει την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ως μέρος του ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης βάσει του Άρθρου 33 της Σύμβασης. Σύμφωνα με το γενικό σχόλιο Αρ. 7 (2018) για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών της οργανώσεων, στην εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης, η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να διασφαλίσει την παροχή κατάλληλων πόρων της οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μέσω ανεξάρτητης και αυτοδιαχειριζόμενης χρηματοδότησης, προκειμένου να συμμετέχουν στα ανεξάρτητα πλαίσια παρακολούθησης που έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες ενώ έχει γίνει και η πρόταση να οριστεί η  Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ως μέρος του ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης βάσει του Άρθρου 33 της Σύμβασης. Ωστόσο, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποια ενέργεια σχετικά.

Επίσης, επισημαίνεται το κεφάλαιο ΙV και οι συστάσεις υπ’ αρ. 51-53:

 IV.         Παρακολούθηση

Διάχυση πληροφόρησης

50…
51.          Η Επιτροπή ζητά από το συμβαλλόμενο Κράτος να υλοποιήσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις παρούσες τελικές παρατηρήσεις. Συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να μεταφέρει τις τελικές παρατηρήσεις για εξέταση και ανάληψη δράσης προς τα μέλη της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, προς αξιωματούχους σε αρμόδια υπουργεία, προς τη δικαστική εξουσία και μέλη αρμόδιων ομάδων επαγγελματιών, όπως τους εκπαιδευτικούς, το ιατρικό προσωπικό και τους νομικούς επαγγελματίες, καθώς επίσης και προς τις τοπικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και τα μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες στρατηγικές κοινωνικής επικοινωνίας.
52.          Η Επιτροπή παροτρύνει σθεναρά το συμβαλλόμενο Κράτος να εμπλέξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κυρίως τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, στην προετοιμασία της περιοδικής της έκθεσης.
53.          Η Επιτροπή ζητά από το συμβαλλόμενο Κράτος να διαδώσει ευρέως, στην εθνική και σε μειονοτικές γλώσσες, στη νοηματική γλώσσα και σε προσβάσιμες μορφές, τις παρούσες τελικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους, και να τις διαθέσει στον ιστότοπο της κυβέρνησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλείται ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητα που του έχει ορισθεί ως Πλαίσιο Προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ όπως με ενημερώσει για τις απόψεις του και για το πώς προτίθεται να ενεργήσει βάσει της ειδικής αρμοδιότητας που του έχει ορισθεί βάσει ν. 4488/2017, άρθρο 72 για να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω σημεία που του αναφέρω με την παρούσα αναφορά.

Από τα παραπάνω περιμένουμε από τον ΣτΠ, με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί από τον ν. 4488/2017, ως Πλαίσιο Προαγωγής, όπως φροντίσει για την εφαρμογή και τη διάδοση αυτής της «Διάχυσης Πληροφόρησης», αρχικά στην επίσημη ιστοσελίδα του, κατόπιν προς τα μέλη της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, προς αξιωματούχους σε αρμόδια υπουργεία, προς τη δικαστική εξουσία, κτλ.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης με αναπηρία, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Παρακαλώ πολύ, για επικοινωνία μαζί μου και για τις όποιες επιστολές θέλετε να μου στείλετε, όπως απευθύνεστε στο email: χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Η παρούσα αναφορά θα δημοσιευτεί και θα κοινοποιηθεί και στο Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/