Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ


Αν θέλετε να στείλετε κι εσείς την επιστολή την κατεβάζετε από εδώ:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την επισυνάπτετε στο email.
Συνίσταται η χρήση της ιδιότητας ως μέλος της ομάδας "Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", καθώς και η αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας. Βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικά.


Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.


Υπόψιν:
- Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, αξιότιμον κύριο Δ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΑ,

- Διευθυντή της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ

Τηλέφωνα:
2105281611, 210-5281104, 210-5281127, 210-5281128, 210-5281125
Fax : 210-5281113
Email : amea@yeka.gr

Ηλεκτρονική αποστολή στο amea@yeka.gr

Κοινοποίηση:
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Email : gramsxkrpol@synigoros.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Email : genka@yeka.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Email : seedd@seedd.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)Email: esaea@otenet.gr

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Αθηναίων
Email: kep@cityofathens.gr

ΘΕΜΑ 1ο: Προνοιακό επίδομα στα τέκνα με αναπηρία που είναι συνταξιούχοι θανάτου.

Αξιότιμοι κύριοι,
μετά το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς Δήμους να εξηγούν διαφορετικά ο καθένας τους, παρακαλώ, όπως μου διευκρινίσετε (εξηγήσετε) άμεσα
το εδάφιο 2 της παρ. β του άρθρου 2 της Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ 108 Β') Κ.Υ. απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. Π4γ/Φ.225/οικ.2866/1995 (ΦΕΚ Β' 629/18.7.1995), στο οποίο αναφέρεται:
"Τα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης από την απόφαση αυτή καταβάλλεται στον δικαιούχο ολόκληρο το χορηγούμενο με την απόφαση αυτή επίδομα."


Και επιθυμώ να μου εξηγήσετε με σαφήνεια (να μου αιτιολογήσετε),

α): αν μέσα στην πρόθεση του νομοθέτη είναι ή όχι το να συμπεριλαμβάνονται στο δικαίωμα για λήψη προνοιακού επιδόματος και τα τέκνα με αναπηρία που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, αφού λάβετε υπόψιν και τις γενικές αρχές ασφάλισης, όσον αφορά τις δύο κατηγορίες ασφαλισμένων:

«Στην κατηγορία των αμέσως ασφαλισμένων ανήκουν τα πρόσωπα τα οποία εξ ιδίας εργασίας ή προαιρετικής ασφάλισης δημιουργούν την ασφαλιστική σχέση με τον ασφαλιστικό φορέα ή εξ ιδίου δικαιώματος θεμελιώνουν δικαίωμα για παροχές (π.χ. συνταξιούχος κάθε κατηγορίας για θεμελίωση δικαιώματος στις παροχές ασθενείας). εμμέσως ασφαλισμένοι είναι τα μέλη οικογενείας των εξ ιδίας εργασίας ασφαλισμένων και των συνταξιούχων γήρατος και αναπηρίας, όπως τα προσδιορίζει η νομοθεσία κάθε φορέα, τα οποία δικαιούνται των κατά περίπτωση παροχών του, με βάση την ασφαλιστική σχέση του αμέσως ασφαλισμένου.»*
Επίσης:
«Άμεσα ασφαλισμένοι είναι τα πρόσωπα τα οποία από ίδια εργασία ή προαιρετική ασφάλιση δημιουργούν την ασφαλιστική σχέση με τον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα θεμελιώνουν αξίωση στις παροχές του. Οι άμεσα ασφαλισμένοι διακρίνονται επίσης σε υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους. Στους πρώτους η ασφάλιση επέρχεται υποχρεωτικά μόλις υπάρξουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και μάλιστα ανεξάρτητα από την θέλησή τους. Στους δεύτερους η έναρξη της ασφάλισης εξαρτάται από την θέληση του ενδιαφερομένου και εκδηλώνεται συνήθως με αίτησή του.
Έμμεσα ασφαλισμένοι είναι τα μέλη της οικογενείας των αμέσως ασφαλισμένων που δικαιούνται παροχές από τον ασφαλιστικό φορέα ,με βάση όμως όχι δική τους ασφαλιστική σχέση αλλά από την ασφαλιστική σχέση του άμεσα ασφαλισμένου.»
**

* Από το βιβλίο "Το νέο θεσμικό πλαίσιο συνταξιοδότησης των τραπεζοϋπαλλήλων (κύρια και επικουρική σύνταξη)" σελ. 25, υπό Γεωργίου Ψηλού (τ. Δ/ντής ΙΚΑ, τ. Γεν. Δ/ντής ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ))

** Γενικό έγγραφο ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/112, 05/06/2012


β): Επιθυμώ να μου εξηγήσετε με σαφήνεια (να μου αιτιολογήσετε), αν τα τέκνα-συνταξιούχοι θανάτου, που κατέστησαν δικαιούχα από αιτία διαφορετική από την αναπηρία, ενώ όμως αργότερα απέκτησαν βαριά αναπηρία, δικαιούνται ή όχι το προνοιακό επίδομα.

γ): Επιθυμώ επίσης να μου διευκρινίσετε (αιτιολογώντας) αν οι συνταξιούχοι αναπηρίας ως τέκνα ασφαλισμένων ΟΓΑ περιλαμβάνονται ή όχι στους δικαιούχους του προνοιακού επιδόματος.

Ας μου επιτραπεί να υπενθυμίσω, προς διευκόλυνση του τελικού συμπεράσματος:

α) ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το τέκνο-συνταξιούχος θανάτου δικαιούται μόνο το 20% του ποσού της σύνταξης του θανόντος, πλην κάποιων ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται από την ασφαλιστική νομοθεσία.
β) στην επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π...
σύνδεσμος: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kep.gov.gr%2Fermis-applications%2Fbasic_file_data_get.jsp%3FClazzName%3Dcom.unisystems.ermis.applications.EsrDocument%26UID%3D8009579%26MemberName%3DDocumentFile&h=6AQF08dwm

...το έντυπο της αίτησης για το προνοιακό επίδομα προβλέπει για τους δικαιούχους, περίπτωση αρ. 3:
«Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.»,

η οποία όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την περίπτωση αρ.2,
όπως εμφανίζεται στην επίσημη ιστοστελίδα του δήμου Καλαμάτας.

"Έμμεσα ασφαλισμένα. Εξαιρούνται τα έμμεσα που λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου (πατέρα ή συζύγου) όταν λαμβάνουν τη σύνταξη από μεταβίβαση, οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένα." ,
Σύνδεσμος:  http://www.kalamata.gr/e-ypiresies/aitiseis-kai-odigies/idiotes/236-eypiresies/pronoia/671-100001.html

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση δύο εγκυκλίων σχετικών με το παραπάνω θέμα (επίδομα βαριάς αναπηρίας).

Επιθυμώ να μου χορηγήσετε τις σχετικές με το επίδομα βαριάς αναπηρίας τρεις (3) εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, επειδή πλέον έχουν περιέλθει στη δική σας υπηρεσία:

1.: Γ3-Γ4γ/Φ.32/3722/1-10-1992
2.: 4Πγ/Φ32/1201/1995/27-11-1996
3.: Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
Ιδρυτής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Μετά την απάντηση που λάβαμε από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας με ημερομηνία 05/10/2016 και τη χορήγηση της σχετικής εγκυκλίου δίνουμε απαντήσεις στο επικαιροποιημένο άρθρο μας:

Επίδομα βαριάς αναπηρίας από Πρόνοια

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και  http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)


Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/