Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Απασχόληση Συνταξιούχων με Αναπηρία


Ενημέρωση (Δεκέμβριος 2017):
Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
Στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης, που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών.
Πηγή: Άρθρο 23, ν.4488/2017
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892, 15.12.2017


Πιο πρόσφατη ενημέρωση, Ιούνιος 2022:

Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4670/2020 με ισχύ την 28/2/2020

1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε κατά ποσοστό 60% 30% για όσο χρόνο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την τη δραστηριότητα.

Ειδικότερα για…

...

β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68) όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4670/2020 με ισχύ την 28/2/2020

2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.

.... 

4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176).

γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.

δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 78 ΝΟΜΟΣ 4690/2020 με ισχύ την 30/5/2020

7. Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου, ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων.

Όμως:
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ' αυτόν και σε όσους λαμβάνουν μόνο το επίδομα παρατετραπληγίας εφαρμόζεται το προϊσχύον του άρθρου 20 του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg Φίλοι μου, γειά σας!

Πολλοί με ρωτούν αν έχουν το δικαίωμα για εργασία ή αυτο-απασχόληση έτσι και βγουν σε σύνταξη αναπηρίας.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής, επειδή αν ο συνταξιούχος αναπηρίας δεν προσέξει και ξεκινήσει απασχόληση, χωρίς πρώτα να έχει ενημερωθεί σωστά, κινδυνεύει άμεσα με ΔΙΑΚΟΠΗ της σύνταξής του - όχι με ΑΝΑΣΤΟΛΗ που αφορά μόνο μόνο τους συνταξιούχους γήρατος - και με σοβαρές συνέπειες, όπως το να του καταλογιστεί εις βάρος του το ποσό 12 μηνιαίων συντάξεων. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι διακοπή δεν σημαίνει αναστολή, αλλά απώλεια της συνταξιοδότησης και σ΄αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επαναλάβει από την αρχή την όλη διαδικασία για συνταξιοδότηση, δηλαδή να υποβάλει από την αρχή νέα αίτηση για συνταξιοδότηση αναπηρίας.

Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τι ισχύει για τους συνταξιούχους αναπηρίας στην υπάρχουσα νομοθεσία.

Εχω κάνει πιο έντονα τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε:


ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 16, (παρ.4):

1. Το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1...
2...
3...

4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.

  Αυτό θέλει να πει ότι, αν για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος αναπηρίας με 67% αναλάβει εργασία, τότε το ποσό με το οποίο αμοίβεται από την εργασία του, ή από την αυτο-απασχόλησή του, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 (λόγω του ότι 66,6% είναι τα 2/3 της πλήρους ανικανότητας) της αμοιβής που θα κέρδιζε αν ήταν υγιής, δηλαδή αν είχε τα ίδια προσόντα (μόρφωση, επιδεξιότητα, τόπος εργασίας, συνθήκες αγοράς εργασίας).

  Αντίστοιχα, για κάποιον που είναι συνταξιούχος με 80% δεν πρέπει να αμοίβεται περισσότερα από το 1/5 της αμοιβής που θα ελάμβανε αν ήταν υγιής (εδώ είναι πιο έντονο το στοιχείο της μόρφωσης)

και γι' αυτόν που έχει μερική αναπηρία 50% όχι περισσότερο από το 1/2 της αμοιβής αντίστοιχα (εδώ είναι πιο έντονο το στοιχείο της σωματικής ικανότητας και του τόπου εργασίας).


«'Οποιος φυλάει τα ρούχα του...» λέει μια σοφή παροιμία.
Η συμβουλή μου σε αυτούς που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν διατηρώντας τη δυνατότητα απασχόλησής τους, καθώς επίσης στους ήδη συνταξιοδοτούμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν, είναι να φροντίσουν, πριν πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση, να καταθέσουν έγγραφο ερώτημα στη διοίκηση του ασφαλιστικού τους φορέα, προκειμένου να έχουν μια έγγραφη, επίσημη απάντηση με την οποία θα κατοχυρωθούν απέναντι σε ανεύθυνες προφορικές απαντήσεις από υπάλληλους, ή από απρόβλεπτες ενέργειες διακοπής της σύνταξης εκ μέρους του ασφαλιστικού φορέα.
Συνεχίζουμε...

5. Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:

α) στον επιζώντα των συζύγων,
β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ,
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας,
ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το Ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται.»


Εδώ τώρα θέλω να με προσέξετε:


Έχουμε πρόσφατη διάταξη η οποία δίνει την ευκαιρία σε πολλά ΑμεΑ συνταξιούχους να εργάζονται!


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996/2011
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Αρθρο 42. Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως ισχύει, και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

Δηλαδή, όσοι έχουν βγει σε σύνταξη με τις ειδικές διατάξεις του ν.612/77, καθώς επίσης όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, δεν έχουν κανένα εμπόδιο να εργαστούν ή να αυτο-απασχοληθούν.

Ενημερωτικά, αυτοί που βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη γήρατος ν.612/77, με τα 4.050 ένσημα (τα οποία λογίζονται ως 35ετία), είναι οι ασφαλισμένοι με όλες τις παρακάτω παθήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%:


 (Πίνακας από την εγκύκλιο ΙΚΑ Π51/14 22-05-2013)
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τυφλοί
(άρθρο 1 Ν. 612/77, άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 1759/88, παρ. 7 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 98/77, 113/77, 20/1990, 53/2004)
Οι τυφλοί και από τα δύο μάτια (πριν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση). *
* Δεν ισχύει, βλέπε μεταγενέστερη εγκύκλιο ΙΚΑ Σ40/133 17-06-2013


Παραπληγικοί - τετραπληγικοί

(άρθρο 1 Ν. 612/77, άρθρο 40 παρ. 8 Ν. 1902/90)
Οι πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να λαμβάνουν και το επίδομα παραπληγίας.


Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

(άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 2227/94, Εγκ. 25/95,59/95)
Οι πάσχοντες από Β΄ ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας.

Νεφροπαθείς

(άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3075/02, Εγκ. 24/03, παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004, Γ.Ε. 40/80/30.8.2004)
Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο εμφανίστηκε η πάθηση, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β
/Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

(παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004)
Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, καθώς και όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος) οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω.

Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών (και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή)
/πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία
/ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο

(παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, παρ.4 άρθρου 61 Ν. 3518/2006)
Οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω.

Πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή.

(Ν. 3996/2011 άρθ. 37 παρ. 4 , εγκ. 69/11)
Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις παθήσεις τους αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.Τελειώνω αυτό το άρθρο με το να αναφέρω ότι, βάσει του εγγράφου με αρ. πρωτ. Φ.80000/4948/294/28.3.2013 της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως απάντηση σε ερώτημα που υπέβαλε το ΙΚΑ, διευκρινίζεται ότι από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/77 δεν προκύπτει ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή τους η εν λόγω αναπηρία των ασφαλισμένων (τυφλότητα) να προϋπήρχε της υπαγωγής τους στην ασφάλιση και, επομένως, δεν αποτελεί προϋπόθεση ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 4.050 ημερών να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης αναπηρίας. Τα ανωτέρω ασφαλώς ισχύουν και για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τις διατάξεις με τις οποίες επεκτάθηκε το καθεστώς συνταξιοδότησης του άρθρου 1 του ν.612/77 και αφορούν ασφαλισμένους με άλλες αναπηρίες (π.χ. παραπληγικοί, αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι κ.ά.).

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην εγκύκλιο ΙΚΑ Σ40/133 17-06-2013.

Αυτοί που βγαίνουν σε σύνταξη γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του Ν.612/77 δεν απαιτείται να έχουν ένσημα πριν την εκδήλωση της πάθησής τους, καθώς επίσης, ότι από τη στιγμή που η αναπηρία τους κρίνεται μη αναστρέψιμη, τότε θα πρέπει να κρίνεται και επ΄αόριστον σε διάρκεια, από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

Δυστυχώς, για τους ήδη συνταξιοδοτημένους φίλους μας,
με το αρ.Φ10035/29017/1422/22-7-2011, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας κατόπιν σχετικού ερωτήματος του ΟΑΕΕ (βλέπε εγκύκλιος 54/2011) δεν είναι δυνατή η μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη λόγω γήρατος με τις προνομιακές διατάξεις του Ν.612/1977 δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν ασφαλισμένους που ανήκουν στις ευπαθείς αυτές κατηγορίες και όχι συνταξιούχους.


Ανδρεας Μπαρδακηςhttp://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο
FacebookΠηγή: http://logistis-amea.blogspot.gr/ 
              © Ανδρέας Μπαρδάκης  λ

32 σχόλια:

 1. για τα ατομα με σκληρυνση κατα πλακας? τι γινεται???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρωτάτε για συνταξιούχους αναπηρίας;

   Διαγραφή
  2. εχω κανει αιτηση για αναπηρια περασα επιτροπη βγηκα 67% εχω 21 ετη ασφαλιση ικα.Μου ειπαν να περιμενω ομως ειμαι στο επιδομα ανεργειας εδω και 10 μηνες και μενουν αλλοι 2 ακομη.Τι γινεται σε αυτη την περιπτωση οταν παρω συνταξη θα πρεπει να επιστρεψω αυτα που εχω παρει απο τον οαεδ για αυτους τους 2 μηνες

   Διαγραφή
 2. Είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ με ΣΚΠ,απο το 2000 έχω περάσει επιτροπή 7 φορές.Το 2006 μού δωσαν και το εξωιδρυματικό με ποσοστό 67%.Η σύνταξη του ΟΓΑ έγινε έφ όρου ζωής μου παν απ το ΚΕΠΑ το 2012.Φέτος το Μάρτιο πέρασα ΚΕΠΑ για το εξωιδρυματικό.Μού δωσαν 80%,έφ όρου και έκοψαν το επίδομα.Εκανα ένσταση ξαναπέρασα το Ιούνιο.Απόφαση 80% πάλι αναίρεσαν το έφ όρου σε 5/ετία και δεν δικαιούμαι επίδομα είπαν.Γιατί;Αλλαξε κάτι στο ν1140;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στηρίζουν την απόφασή τους στο ότι δεν σας βρίσκουν παραπληγία λόγω της ΣΚΠ. Σας συμβουλεύω αρχικά να κινηθείτε με τον Συνήγορο του Πολίτη κι αν μπορείτε να συγκεντρώσετε ιατρικές γνωματεύσεις από κρατικά νοσοκομεία κατά προτίμηση, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη παραπληγίας ή παραπάρεσης.

   Λυπάμαι για την καθυστέρηση στην ερώτησή σας, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου.

   Διαγραφή
 3. Γεια σας!
  Θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος που παίρνει το προνοιακό επίδομα βαριάς αναπηρίας μπορεί να παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτησης του ΟΑΕΔ χωρίς κάποιες συνέπειες;
  Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λογικά ναι εφόσον στο επιδοτούμενο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση σε ασφαλιστικό φορέα, θέλω όμως να το δω πάλι...

   Διαγραφή
 4. γεια κ.Μπαρδάκη. εχω δρεπανοκυτταρικη αναιμία και σκοπεύω να βγω σε συνταξη γήρατος με 4050 ενσημα τον Ιούνιο με ασφαλιση ΙΚΑ. Δικαιούμαι εφάπαξ? Πρέπει να ξαναπεράσω ΚΕΠΑ. το 2012 μου έδωσαν 81% και εφ' όρου ζωής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απ΄όσο γνωρίζω εφάπαξ λαμβάνουν οι συνταξιούχοι δημοσίου, εκτός αν εννοείτε το να λάβετε εφάπαξ από τον εργοδότη σας.

   Διαγραφή
 5. γεια σας,ειμαι μεταμοσχευμενος νεφρου και συμφωνα με θεσμικο πλαισιο Νόμος 612/77 ΦΕΚ 164 Α άρθρου 1 ,Νόμος 3075/2002 ΦΕΚ 297/5-12-2002 του άρθρου 2 παρ. 2,Νόμος 3232/2004 ΦΕΚ 48/12-02-2004 άρθρο 5 ,Παράγραφος 3 δικαιουμαι συμπληρωνοντας 15ετη πραγματικη υπηρεσια(στην περιπτωση μου 10 Οκτωβριου) να συνταξιοδοτηθω με πληρες ποσο συνταξης ???δλδ?//θα ήθελα να μου διεκρινησετε εαν ισχυει διοτι υπαρχει τοση μεγαλη παραφιλολογια για το θεμα,ευχαριστω :
  Αυτή η ανάρτηση προέρχεται από: Λιμενικά Δρώμενα: Τα μέτρα για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό του 3ου μνημονίου αφορούν και τους στρατιωτικούς. Κάποιος να τους ξυπνήσει... http://limenikadromena.blogspot.com/2015/07/3_17.html#ixzz3gJf5PpCO
  Ευχαριστούμε για την αναδημοσίευση της ανάρτησης μας.

  Τα μέτρα για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό του 3ου μνημονίου αφορούν και τους στρατιωτικούς. Κάποιος να τους ξυπνήσει...

  Αυτό που η Βουλή ψήφισε προχθές και όλοι εντέχνως το αποκρύπτουν, σε σχέση με το συνταξιοδοτικό όλων ανεξαιρέτως των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις αποχώρησης από την 1η/1/2015 και μετά, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα ΕΛ.Τύπος, προβλέπει ότι το τελικό ποσό θα είναι το άθροισμα τριών επιμέρους «συντάξεων»:


  1. Ενα τμήμα σύνταξης θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι μέχρι τις 31/12/2010 και θα υπολογιστεί με το «παλιό σύστημα».

  2. Ενα τμήμα σύνταξης θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά και θα υπολογιστεί με μειωμένους συντελεστές και με βάση τις εισφορές και τις συνολικές αποδοχές των εργαζομένων από το 2011 μέχρι το έτος που συνταξιοδοτούνται. Αυτό είναι η αναλογική σύνταξη και το ποσό είναι συνάρτηση του χρόνου ασφάλισης, των αποδοχών και των εισφορών που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι από το 2011και μετά.

  3. Ενα τμήμα σύνταξης θα είναι από το βασικό ποσό των 360 ευρώ, που όμως δεν θα είναι ολόκληρο, αλλά θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που έχουν οι εργαζόμενοι μετά το 2011 και θα διαιρείται με τα συνολικά έτη ασφάλισης που έχουν κατά τη συνταξιοδότησή τους. Για παράδειγμα, εργαζόμενος που συνταξιοδοτείται με 30 έτη, εκ των οποίων τα 5 από το 2011 ως το 2015, θα πάρει τα 5/30 από τη βασική των360 ευρώ, δηλαδή θα πάρει 60 ευρώ.

  Ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους, η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με κριτήριο το πότε υποβάλουν «αίτηση αποχώρησης» οδηγεί στην ουσία στην κατάργηση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση την 25ετία και μετά την ανατροπή στον υπολογισμό της σύνταξης έρχονται και ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή ως την επόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου.

  Ετσι όποιος κάνει αίτηση από την 1η/1/2015 και μετά, θα πάρει σύνταξη με το νέο σύστημα.

  Ολα τα παραπάνω ισχύουν και για τους στρατιωτικούς.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλησπερα, εχω 13 χρονια υπηρεσιας στο δημοσιο και 4,5 χρονια στο ικα. Πασχω απο μεσογειακη αναιμια, Θελω να ρωτησω οτι αφου ειχα δικαιωμα να βγω σε συνταξη γηρατος( Απριλος 2014) στα 15 ετη, εχω θεμελιωσει δικαιωμα συνταξης; Επισης τι αλλαζει στις συνταξεις αυτες με το νεο μνημονιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχετε φύγει από το δημόσιο;
   Για τις αλλαγές στις συντάξεις δεν φτάνει ο χώρος, άλλωστε θα ακολουθήσουν ερμηνευτικές εγκύκλιοι και όπως προβλέπεται και νέο μίνι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

   Διαγραφή
 7. Αγαπητέ Ανδρέα σε ποιές νομικές οντότητες και με ποιές ιδιότητες μπορούν να συμετέχουν οι ανάπηροι συνταξιούχοι χωρίς να διακοπεί η σύνταξη τους; π.χ Ε.Π.Ε Α.Ε, Ι.Κ.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ σωματεία Κ.Λ.Π. απο ποιες διατάξεις ρυθμιζόνται αυτά τα θέματα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε οποιαδήποτε οντότητα, δεν παίζει ρόλο αυτό. Πρέπει κάποιος να δει τις άλλες προϋποθέσεις, αυτές που ορίζει το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο άρθρο μας.

   Διαγραφή
 8. κ Μπαρδάκη καλησπέρα.Ειμαι ασφαλισμενος ικα και η συζυγος μου έχει ανω του 80% αναπηρια τετραπληγια.Εως πριν τον νομο του τελευταιου μνημονιου ισχυε η συνταξιοδοτηση με 25 εργασιας και 10 χρονια γαμου.Εχω καταλαβει οτι αυτο πλεον καταργήθηκε ή καταλαβα λαθος.Σας παρακαλω βοηθηστε με...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχω αντιληφτεί την κατάργησή του. Αυτό που μπορώ να βγάλω ως συμπέρασμα είναι ότι αυξήθηκε το όριο ηλικίας στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, γι' αυτούς που έχουν σύζυγο ΑμεΑ, όχι όμως και γι' αυτούς που έχουν τέκνο ΑμεΑ.

   Διαγραφή
 9. Κε Μπαρδάκη καλησπέρα.Ειμαι 59 ετών και η σύνταξη αναπηρίας μου από το ΟΑΕΕ με ποσοστό 70% έχει κριθει ππρο 2 ετών εφ όρου ζωής μιάς και έχω περάσει 3 διαδοχικές φορές ΚΕΠΑ. Μού έχει γίνει προταση να αμαλάβω διοικητής σε ΝΠΔΔ. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πειτε άν αποδεχτώ , τι θα γίνει με την σύνταξή μου. Καί αν χρειαστεί να ξαναπεράσω ΚΕΠΑ μετά την λήξη της 3 ετους συμβάσεώς της νεας εγασίας μου θα ξάνακανω όλη την αρχική διαδικασία, η μόνο το ΚΕΠΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κε Μπαρδάκη καλησπέρα. Ειμαι 59 ετών παλαιός ασφαλισμένος προ του 1992 και η σύνταξη αναπηρίας μου από το ΟΑΕΕ με ποσοστό 70% έχει κριθεί προ 2 ετών εφ όρου ζωής μιας και έχω περάσει 3 διαδοχικές φορές ΚΕΠΑ. Μού έχει γίνει πρόταση να αναλάβω διοικητής σε ΝΠΔΔ. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε αν αποδεχτώ , τι θα γίνει με την σύνταξή μου. Καί αν χρειαστεί να ξαναπεράσω ΚΕΠΑ μετά την λήξη της 3 έτους συμβάσεώς της νέας εργασίας μου θα ξανακάνω όλη την αρχική διαδικασία, η μόνο το ΚΕΠΑ. Π ότι κατανόησα από τα γραφόμενά σας υπάρχει σχέση ποσοστού αναπηρίας και πρότερων αλλά και νυν αμοιβών, γι αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω η νέα μου αμοιβή θα είναι 2.500 ενώ προ της αναπηρίας μου σε ανάλογη διευθυντική θέση ελάμβανα 10,000 ευρώ μηνιαίως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εδώ και τρία χρόνια περιμένω σύνταξη αναπηρίας στην Βουλγαρία.Έχω τις απαραίτητες προϋποθέσεις και 80% .Αλλά επειδή είμαι κάτοικος εξωτερικού καθυστερούν πολύ . Η ερώτηση μου είναι εάν μπορώ να εργαστώ μέχρι να βγει η απόφαση για σύνταξη. Γιατί εάν περιμένω και μου πούνε δεν δικαιούμαι τότε τι κάνουμε; ούτε σύνταξη ούτε λεφτά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. καλησπέρα σας..έχω κάνει τριπλό by pass και πρόκειται να υποβληθώ σε επέμβαση μοσχευματος κοιλιακής αορτής.Έχω χαρακτηριστεί ως παναγγειοπαθής και είμαι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ από τον Μάρτιο του '78 , έχω κλειδώσει δικαίωμα λόγω χρόνων και ηλικίας (64) αλλά λόγω οφειλών δεν μπορώ να πάρω σύνταξη.Με τον νόμο Βαλαβάνη και καθότι η οφειλή υπερβαίνει κατά πολύ τις 50000 δεν δέχεται το ταμείο να παρακρατείται η σύνταξη και το εφάπαξ ώστε έστω και μετά από κάποια χρόνια να έχω μία σύνταξη.Αδυνάτώ να πληρώσω την διαφορά και οι δηλώσεις μου είναι σχεδόν μηδενικές...3000 έως 6000...|Υπάρχει ίσως κάποιος δρόμος έστω για μικρή σύνταξη?? ευχαριστώ για την φιλοξενία σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλημέρα! Πάσχω από παραπληγία και έχω συνταξιοδοτηθεί από το 2008 βάσει του ν.612/77. Λαμβάνω και το εξωιδρυματικό επίδομα. Σκέφτομαι να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά, αλλά με δέσμευε η πιθανότητα διακοπής της σύνταξής μου, που αποτελεί και το κύριο εισόδημα της οικογένειάς μου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο ν.3996/11,αρθ.42,παρ.1 τον οποίο αναφέρατε παραπάνω, είναι ακόμη σε ισχύ. Επίσης, που θα με συμβουλεύατε να απευθυνθώ για διευκρίνηση αυτού του ζητήματος και πώς θα είμαι κατοχυρωμένος σε περίπτωση που γίνει διακοπή της σύνταξης;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Είμαι 44 χρονών, ΑΜΕΑ, πρώην ελεύθερος επαγγελματίας (αναγκάστηκα να κάνω διακοπή λόγο υποτροπής της ασθένειας) με 70% αναπηρία από επιθετική ρευματοπάθεια. Παίρνω την κατώτατη αναπηρική σύνταξη απο τον ΟΑΕΕ σαν παλιος ασφαλισμενος. Χτές ενημερώθηκα από την διεθύντρια των αναπηρικών συντάξεων του ΟΑΕΕ ότι για να κάνω έστω και ένα μεροκάμματο σαν μισθωτος για να συμπληρωσω την συνταξη μου θα πρέπει να κουρευτει το 60% της σύνταξής μου ή ολόκληρη(???). Δηλαδη θα παίρνω 200μ ευρώ + κανα 100αρικο. Πως θα ζω με αυτα; Θα ήθελα να μου πείτε παρακαλώ αν αυτό ισχύει και άν ναι, ποια ειναι η λογικη του. Ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμόζεται ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! Δεν θα ισχύουν ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό ενημερώθηκα. Είναι αλήθεια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αν καπιοσ περνι 100 ευρο πο τον εξοτερικο και περνι και στιν Ελλαδα επιδομα προνιασ σε ατιν τι περπτοσι πρεπι να αφερουν τα 100 ευρο απο τιν επιδοματα που περνισ στιν ΕΛΛΑΔΗΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καλημέρα κ.Μπαρδακη.
  Με λένε Στέλιο είμαι 34 χρ κ έχω ποσοστό αναπηρίας 67% κ άνω λογο μερικής μαιευτικής παράλυσης αριστερού άκρου.Επιτρέπεται να εργάζομαι (λαμβάνοντας κ το επίδομα) η όχι? Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΚΥΡΙΕ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΦΥΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕ ΤΟ ΤΑΠ ΟΤΕ ΑΝΩ 20ΕΤΙΑΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΠΗΡΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΣΤΟ 67 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 2015 Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 2017 ΙΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΠΗΡΑ ΠΟΤΑ ΑΚΟΜΗ ΤΩΡΑ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΑ ΚΕΠΑ ΠΗΡΑ 75 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕ Ν ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΡΙΝΟΜΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΕΝΗ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΙΜΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλημερα κ. Ανδρεα.
  Το 1991 διαγνωστικα με παραπληγια 50%. Σημερα εχω 80% παραπληγια-τετραπληγια.
  Εχω (κατι λιγα) ενσημα το 1992 αλλά απο 1/7/1993 εργαζομαι μεχρι και σημερα (ειμαι συνεταιριστικος υπαλληλος).Απο το 2006 παιρνω εξωιδρυματικο επιδομα και απο το 2017 εχω αποφαση εφ ορου ζωης. ΕΡΩΤΗΣΗ: 1)μπορω να βγω συνταξη γηρατος λογω αναπηριας ή αναπηρικη? 2) Αν βγω συνταξη το εξωιδρυματικο θα κοπει? 3) η αποφαση που εχω απο τα ΚΕΠΑ για το εξωιδρυματικο ειναι εφ ορου ζωης , οταν καταθεσω τα χαρτια μου για συνταξη θα ξανα περασω ΚΕΠΑ? 4) Μπορω να ερθω στο γραφειο σας ουτως ωστε να με κατευθυνεται???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Γεια σας, κρινωντας απο το αρθρο/ενημερωση στην κορυφη της σελιδας (σχετικα με απασχοληση απο αμεα απο ψυχικη παθηση ή νοητικη υστερηση), μπορει καποιος να εργαζεται χωρις να διακοπτεται ή να περικοπτεται η συνταξη. Ειναι σωστο αυτο, απο ποτε ισχυει (απο το 2017)? Πρεπει παρολα αυτα να ρωτησω τον ασφαλιστικο φορεα ή ειναι ευρεως γνωστο οτι ισχυει η παραπανω διαταξη? Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλημέρα κύριε Μπαρδάκη,

  Πριν θέσω το ερώτημά μου, να σας ευχαριστήσω θερμά για τα αρθρα σας και τη βοήθειά σας στα ΑΜΕΑ. Πραγματικά χάρη σε αυτά που έμαθα από το blog σας κατάφερα και πριν λίγες μερες με ενημέρωσαν από το ΊΚΑ ότι μου έχει εγκριθεί μία μικρή αναπηριξή σύνταξη. Το ποσό είναι πολύ μικρό αλλά επειδή ούτως ή άλλως είμαι (θεωρώ) ακόμη νέα, θέλω να εργαστώ. Είμαι 42 ετών και θα λάβω σύνταξη λόγω διαβήτη με επιπλοκές και αναπηρία 67%. Η ερώτησή μου αφορά το ποσό του μισθού που θα πρέπει να λαμβάνω προκειμένου να μην καταργηθεί η σύνταξή μου. Σαν υπάλληλος γραφείου που εργαζόμουν τόσα χρόνια αμοιβόμουν περίπου με 700 ευρώ μικτά. Οπότε προκειμένου να μη χάσω τη σύνταξη θα πρέπει να παίρνω δηλαδή το 1/3 του ποσού αυτού (που είναι πάνω κάτω ο βασικός μισθός για έναν υγιή άνθρωπο); Δηλαδή να εργάζομαι για 233 ευρώ με καθεστώς πλήρους απασχόλησης; Αναφέρομαι στην παράγραφο "Αυτό θέλει να πει ότι, αν για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος αναπηρίας με 67% αναλάβει εργασία, τότε το ποσό με το οποίο αμοίβεται από την εργασία του, ή από την αυτο-απασχόλησή του, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 (λόγω του ότι 66,6% είναι τα 2/3 της πλήρους ανικανότητας) της αμοιβής που θα κέρδιζε αν ήταν υγιής, δηλαδή αν είχε τα ίδια προσόντα (μόρφωση, επιδεξιότητα, τόπος εργασίας, συνθήκες αγοράς εργασίας)." Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: είμαι στο στάδιο να υποβάλλω την αίτηση για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. είμαι ασφαλισμένος στον ογα και έχω κάποια ζώα, πρεπει να διακόψω για να λάβω σύνταξη αναπηρίας?? ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
  ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ Η ΤΟ ΜΙΚΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/