Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Συνήγορος του Πολίτη αγνοεί την ύπαρξη του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ;

Αναγκάζομαι να παρέμβω καταθέτοντας τις απόψεις μου στον Συνήγορο του Πολίτη για υπόθεση τρίτου (ατόμου με αναπηρία) αφού ο ΣτΠ, το "Πλαίσιο Προαγωγής" για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ", φαίνεται ότι ακόμα αγνοεί την ύπαρξη του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ που έχει εκδοθεί από το 2021 και εκδόθηκε ξανά αργότερα το 2022 (ΥΑ 83779/12-09-2022, ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022). Ακόμα αγνοεί ότι εκείνα τα "τρισέλιδα", νομικά πλέον, ορίζονται ως "Γνωμάτευση Αναπηρίας" του άρθρου 24 του Κανονισμού. Ο ΣτΠ φαίνεται επίσης να αγνοεί ότι η χορήγησή των αντιγράφων τους (Γνωματεύσεων Αναπηρίας) στους πολίτες είναι υποχρεωτική όταν το αιτούνται, όπως και κάθε άλλο στοιχείο του Διοικητικού Φακέλου Αξιολόγησής τους (άρθρο 27) ενώ βέβαια δεν αγνοεί ότι υπάρχουν επίσης πολλά νομοθετήματα αυξημένης ισχύος, το Σύνταγμα, μια Σύμβαση του ΟΗΕ για τα ΑμεΑ, ένας Γενικός Κανονισμός ΕΕ, ένας Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κτλ. έως ακόμα και ο Ποινικός Κώδικας!

Ο ΣτΠ, για κάποιον λόγο που αδυνατούμε να κατανοήσουμε, απέφυγε να αναφέρει οποιαδήποτε διάταξη που υπάρχει στο δίκαιο -κάθε γενική διάταξη και κάθε ειδική- και βασίστηκε μονάχα σε μια παρωχημένη εγκύκλιο.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, όμως, αχρηστεύεται ο αγώνας που έδωσα στο παρελθόν μέχρι να καταργηθεί η παράνομη ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ένα μισαναπηρικό καθεστώς που διήρκεσε για δέκα περίπου χρόνια...

Για τον λόγο αυτό κι επειδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι εν έτει 2023 υπάρχουν ακόμα ΚΕΠΑ που αρνούνται αναιτιολόγητα να χορηγήσουν, κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο δημοσίου εγγράφου στο οποίο ο πολίτης έχει έννομο συμφέρον και στο οποίο έχει γίνει επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας του, πήρα το θάρρος και την απόφαση να παρέμβω με την ιδιότητα του πολίτη που ασκεί ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Ευχαριστώ τον κ. Παντελής.Δ Μωραϊτης που μας διέθεσε την επιστολή του ΣτΠ.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής που έστειλα στον ΣτΠ, την οποία κοινοποίησα και στον e-ΕΦΚΑ.

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
press@synigoros.gr, kp@synigoros.gr

Υπόψιν:
- Ανδρέας Ποττάκης,
Συνήγορος του Πολίτη.

- Βέρα Θεοφυλάκτου,
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Προστασίας)
για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας.

- Αθανάσιος Νικολέντζος,
Ειδικός Επιστήμονας.

 

Θέμα: «Σχετικά με την υπόθεση υπ’ αρ. 335917/23371/2023, του κυρίου Παντελή Μωραΐτη».

 

Αξιότιμοι κύριοι,
κατόπιν πρόσφατης δημοσίευσης[1] του κ. Παντελή Μωραΐτη, της επιστολής του ΣτΠ προς
e-ΕΦΚΑ, υπ’ αρ. πρωτ. 335917/43692/2023 (14.09.2023), στη διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», την οποία μου έχει κοινοποιήσει, καθιστώντας με κοινωνό στο ζήτημα, στο δεύτερο email (), το οποίο χρησιμοποιώ για παρόμοιους σκοπούς, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής σημαντικά και να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας:

Α) Παρατηρήσαμε ότι ο ΣτΠ επικαλείται ένα παρωχημένο έγγραφο (εγκύκλιος), το υπ’ αριθμ. 345925 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με ημερομηνία 23.12.2020, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι «γνωστοποιούνται το σύνολο των αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών ΑΥΕ και ΒΥΕ ΚΕΠΑ όταν τα αυτά αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος».

Β) Εδώ και δύο χρόνια, όμως, έχει εκδοθεί ο «Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ»[2] (Υπουργική Απόφαση), πρώτα το 2021 και μετά εκ νέου το 2022, δηλαδή πλέον ισχύει η Υπουργική Απόφαση, υπ’ αρ. 83779/2022 (ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022), σύμφωνα με την οποία, τα λεγόμενα «τρισέλιδα ή «αναλυτικές τρισέλιδες αποφάσεις», όπως τις αναφέρει ο ΣτΠ στο έγγραφό του, πλέον νομικά αναφέρονται ως «Γνωμάτευση Αναπηρίας» (Γ.Α.) του άρθρου 24 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού, παρ. 4:
«Η Γ.Α. υπογράφεται από το σύνολο των Ιατρών που συγκροτούν την Υ.Ε. και το Γραμματέα αυτής.»

Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Στο ΚΕ.Π.Α.:

Άρθρο 27 Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης

1. Στο ΚΕ.Π.Α. τηρείται, με φυσικό και ηλεκτρονικό τρόπο, ατομικός Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης για κάθε πρόσωπο που αξιολογείται από το ΚΕ.Π.Α, ο οποίος περιλαμβάνει:
(α) τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά,
(β) τον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο,
(γ) τις Γνωματεύσεις Αναπηρίας και τις Γ.Α.Π.Α.,
(δ) κάθε διοικητικό έγγραφο που αφορά στο φυσικό πρόσωπο και έχει περιέλθει στο ΚΕ.Π.Α. με οποιαδήποτε διαδικασία.

2. […]

3. Πρόσβαση στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης έχουν:
(α) Τα μέλη και ο γραμματέας της αρμόδιας Υ.Ε. για την αξιολόγηση της αίτησης,
(β) ο Προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης,
(γ) η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης για δειγματοληπτικό έλεγχο,
(δ) τα όργανα της Πολιτείας, τα οποία, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, διενεργούν έρευνα περί της ορθότητας και τήρησης της νομιμότητας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης της Γ.Α.Π.Α.,

(ε) το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

4. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί με αίτημά του να λάβει αντίγραφο του ατομικού Διοικητικού Φακέλου Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που τηρείται φυσικό αρχείο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση των πρωτοτύπων Γ.Α., Γ.Α.Π.Α. και Ιατρικών Εισηγητικών Φακέλων.

Επομένως, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Πλαίσιο Προαγωγής για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, θα χρειαστεί να επικαλεστεί την ειδική νομοθεσία που προβλέπεται για τα Άτομα με Αναπηρίες όσον αφορά το δικαίωμά τους να αιτούνται τη χορηγία αντιγράφου εγγράφου στο οποίο έχουν έννομο συμφέρον και στο οποίο έχει γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και των ευαίσθητων δεδομένων της υγείας τους ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων.

Συνοπτικά, με την αναιτιολόγητη άρνηση της χορήγησης αντιγράφου της Γνωμάτευσης Αναπηρίας τους, παραβιάζονται:
Η αρχή της διαφάνειας, η αρχή της χρηστής διοίκησης, το άρθρο 10, παρ. 3, του Συντάγματος, το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (πρόσβαση στην πληροφορία), ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ (ΥΑ 83779/2022), άρθρο 27.

Ενώ, αν πράγματι ισχύει ότι ο
e-ΕΦΚΑ αρνείται σιωπηρά και επιμένει αναιτιολόγητα να χορηγήσει τα αιτούμενα αντίγραφα των γνωματεύσεων αναπηρίας στον κ. Παντελή Μωραΐτη, κι εφόσον εξαντληθούν όλα τα μέσα επικοινωνίας, τότε, ενδεχομένως, η διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ να έχει υποπέσει στη διάπραξη του ποινικού αδικήματος «Υπεξαγωγή Εγγράφων», ΠΚ 222, το οποίο, σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή απ’ οποιονδήποτε έχει υποπέσει στην αντίληψή του.

Προς δική σας ενημέρωση και για τη διευκόλυνση του έργου σας, αφού, βάσει της δικής μας αναφοράς, με την οποία πρώτοι καταγγείλαμε το παράνομο σύστημα αδιαφάνειας στα ΚΕΠΑ στον ΣτΠ (Υπόθεση Ανδρέα Μπαρδάκη, υπ' αρ. 266158/2019),[3] και στις αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές και στους αρμόδιους θεσμούς, διαπιστώνουμε σήμερα με λύπη και με αγανάκτηση ότι μάλλον η παράνομη πρακτική αδιαφάνειας στα ΚΕΠΑ, εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες, ακόμα δεν έχει λάβει οριστικό τέλος. Εμείς όμως, τα άτομα με αναπηρίες, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την οριστική κατάργησή της επειδή αποτελεί τη μεγαλύτερη προσβολή της προσωπικότητάς μας.
Ευχόμαστε βέβαια να κάνουμε λάθος και η υπόθεση να διεκπεραιωθεί το συντομότερο δυνατό προς εξυπηρέτηση και δικαίωση του συμπολίτη μας με αναπηρία.

Η παρούσα επιστολή θα δημοσιευθεί προς ενημέρωση της κοινωνίας πολιτών με αναπηρίες.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.
Ακτιβιστής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» (94.000 μέλη).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- e-ΕΦΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Τμ. Διευθέτησης Αναφορών σε Θέματα Παροχών σε χρήμα & ΚΕΠΑ
tm.anaf.kepa@efka.gov.gr

- e-ΕΦΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. – ΑΓΡΙΝΙΟΥ
td.baitol@efka.gov.gr

- Μωραΐτης Παντελής 

 

Υ.Γ. Παρακαλώ κάθε επικοινωνία μαζί μου να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29 & άρθρο 34.


Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Οι διατάξεις για το Dentist Pass παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα παιδιών, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη, για να «θεραπευτούν», προτείνει ένα νομικό ατόπημα!

 Όταν θεσπίζεται για πρώτη φορά το ψηφιακό χρήμα ως μοναδικό μέσο συναλλαγών σε μια οικονομική παροχή υγείας, για παιδιά, μοιάζει σαν πειραματισμό που όμως γίνεται εις βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων παιδιών.

Σχολιασμός μας επί της αναφοράς μας, υπ. αρ. 340527, στον Συνήγορο του Πολίτη.
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής που στάλθηκε σε αρμόδιους και λοιπούς φορείς και πρόσωπα.

Εικόνα από www.imf.org (παραποίηση).

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023
Προς: Βλ. Λίστα Αποδεκτών

Το παρόν έγγραφο έλαβε τον αρ. πρωτ. 42375/07.09.2023, ως πρόσθετο αρχείο στην αναφορά, υπ’ αρ. φακέλου υπόθεσης, 340527, που έχουμε υποβάλει στον Συνήγορο του Πολίτη.

Θέμα:
Οι διατάξεις για το Dentist Pass παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα παιδιών, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη, για να «θεραπευτούν», προτείνει ένα νομικό ατόπημα!

Άποψη – Σχολιασμός
Αποτελεί ατόπημα η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη να ζητάει την αλλαγή «επίμαχης διάταξης» με τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης όταν το προβληματικό σημείο της διάταξης έχει θεσπιστεί με νόμο που δεν προβλέπει την αλλαγή του με απόφαση υπουργών.


Περίληψη
Η οικονομική παροχή υγείας για παιδιά 6-12 ετών, “Dentist Pass”, παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα παιδιών καθώς θεσπίστηκε από τον Ν. 5015/2023, άρθρο 3, να παρέχεται μοναδικά σ’ εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους διαθέτουν κινητό τηλέφωνο νέας τεχνολογίας ανέπαφων συναλλαγών NFC (Near Field Communication), αποκλείοντας από την παροχή υγείας εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους αδυνατούν οικονομικά να αποκτήσουν «έξυπνο κινητό» (smart phone) που διαθέτει τη λειτουργία της νέας τεχνολογίας NFC - αφού το δικαιούμενο ποσό πιστώνεται μόνο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα!

Ενώ, ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού αρχικά αρχειοθέτησε την πρώτη αναφορά που του υπεβλήθη, δηλώνοντας αναρμοδιότητα για να παρέμβει, μετά από δεύτερη αναφορά αποφάσισε να παρέμβει προτείνοντας ένα νομικό ατόπημα:

Να αλλάξει μια θεσπισμένη από νόμο διάταξη (δηλαδή, τον τρόπο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, βλ. άρθρο 3, παρ. 2) με τροποποίηση απόφασης υπουργών, ενώ, όμως, οι υπουργοί δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον συγκεκριμένο νόμο να δύνανται να αλλάξουν τον τρόπο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, δηλαδή δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να αλλάξουν της συγκεκριμένη διάταξη του νόμου!


Η βασική θέση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το κράτος (
sic):

Επομένως, η αποκλειστική πρόβλεψη πίστωσης του δικαιούμενου ποσού σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία λειτουργεί μόνο στο περιβάλλον των τηλεφωνικών συσκευών με δυνατότητα NFC, ελλείψει οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης εναλλακτικού τρόπου χορήγησης/κατάθεσης του ποσού υπέρ του ωφελούμενου, καταλήγει να αποκλείει από την ενίσχυση εκείνους τους πολίτες που περισσότερο τη χρειάζονται και να στερεί την πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, και συγκεκριμένα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, από τα παιδιά εκείνα που βρίσκονται στον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Συνήγορος του Πολίτη, αρ. πρωτ. Φ 1500-1599/336937/31876/2023, 03.07.2023.

Σύνδεσμος για λήψη του αρχείου: https://drive.google.com/file/d/1GfT97JEeyPOx5m5JW6-7Dr67uIPNBLuU/view?usp=sharing

 

 

Ο ΣτΠ, απευθυνόμενος μοναδικά στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, προτείνει την τροποποίηση της απορρέουσας από τον Ν. 5015/2023, άρθρο 3, Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΓΠ. οικ. 22470/13.4.2023 (ΦΕΚ Β' 2659/21-04-2023). [1]


Ενώ, όμως, η πρόβλεψη του τρόπου της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, μοναδικά σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, έχει θεσπιστεί από την παρ. 2, άρθρο 3, Ν. 5015/2023.[2]

 

Κι ενώ, με την παρ. 9, άρθρο 3, Ν. 5015/2023, έχει θεσπιστεί η Υπουργική Απόφαση να δύναται να καθορίζει μόνο το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγησή της, τους δικαιούχους, τις ειδικότητες των οδοντιάτρων, και άλλες λεπτομέρειες – όχι όμως και τον τρόπο πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αφού αυτός θεσπίστηκε με σαφήνεια από την παρ. 2 του άρθρου 3, Ν. 5015/2023. [3]

Επομένως, δεν προβλέπεται από τον νόμο 5015/2023, άρθρο 3, να δύναται με Υπουργική Απόφαση να τροποποιηθεί η «επίμαχη διάταξη», όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει.

 

Επομένως, είναι αυθαίρετη η ερμηνεία εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη ότι η «επίμαχη διάταξη» οφείλεται σε μη σκοπούμενη παράλειψη εκ παραδρομής κατά τη σύνταξή της από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Τα πραγματικά γεγονότα είναι ότι η «επίμαχη διάταξη» θεσπίστηκε από την παρ. 2, άρθρου 3, ν. 5015/2023, σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας – ενώ καμία Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν ψήφισε ΟΧΙ σε αυτή!


Πώς ψήφισαν τα κόμματα το άρθρο 3 του νομοσχεδίου του Ν. 5015/2023:

 

Άρθρο τρίτο ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

 

Επομένως, ο Συνήγορος του Πολίτη θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ιεραρχία των γραπτών κανόνων δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη έτσι ώστε να προτείνει ορθά την αλλαγή της «επίμαχης διάταξης» με τροποποίηση του άρθρου 3, Ν. 5015/2023 – αντί να προτείνει ανορθολογικά την τροποποίηση μιας υπουργικής απόφασης που δεν νομιμοποιούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να τροποποιήσουν όσον αφορά το συγκεκριμένο μέρος.

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη θα πρέπει να προβληματιστεί και να αναφέρει τα νομοθετήματα αυξημένης ισχύος που παραβιάζονται από τη διάταξη του άρθρου 3, ν. 5015/2023, διότι πρόκειται για θεσπισμένα θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν παιδιά.

 

 

Ιστορικό

 

Στις 22.04.2023 υποβάλαμε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, η οποία έλαβε τον αριθμό υπόθεσης 297177. Με εκείνη την αναφορά είχαμε ζητήσει από τον ΣτΠ όπως εξετάσει υπό το πρίσμα των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών τις διατάξεις του άρθρου 3, ν. 5015/2023 και της απορρέουσας από αυτό, ΚΥΑ, αρ. ΓΠ. οικ. 22470, «Υλοποίηση Προγράμματος για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (dentist pass)», (ΦΕΚ Β 2659/21.4.2023), διότι, εφόσον αυτές οι διατάξεις δεν προβλέπουν εναλλακτική λύση για τα άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους συσκευή κινητής τηλεφωνίας νέας τεχνολογίας, επειδή μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα λόγω του ότι διαβιώνουν σε ακραία φτώχεια, είτε επειδή μπορεί να έχουν τεχνολογική αμάθεια, εφαρμόζουν άνιση μεταχείριση στον ανήλικο πληθυσμό.

 

Για τους παραπάνω λόγους, επικαλεστήκαμε τα παρακάτω άρθρα του Συντάγματος:

 

 Άρθρο 4 «Ισότητα των Ελλήνων»,
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

 Άρθρο 5 «Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία»,
1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

 

'Αρθρο 25: «Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων».

 

Επίσης, επικαλεστήκαμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

Άρθρο 14 «Απαγόρευση των διακρίσεων»

Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.

 

Στη συνέχεια, στις 06.05.2023, υποβάλαμε συμπληρωματικό αρχείο, υπ' αρ, πρωτ. 21933/06.05.2023, με το οποίο επισημάναμε στον ΣτΠ ότι από τις διατάξεις για το Dentist Pass παραβιάζεται επίσης η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (κυρωμένη με τον Ν. 2101/1992), από τον συνδυασμό των άρθρων 2 και 24.

 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Α) Άρθρο 2
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

Β) Άρθρο 24
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να
διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

 

Το αποτέλεσμα από την αρχική μας αναφορά:

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σαν κάποιος άλλος Συνήγορος, που έμοιαζε περισσότερο με «Συνήγορο του Κράτους» παρά του Πολίτη, δεν έκανε καμία παρέμβαση προς το κράτος και αρχειοθέτησε απαράδεκτα την υπόθεσή μας εξηγώντας μας ότι (sic)

 

[…] ο Συνήγορος δεν έχει αρμοδιότητα να εκφέρει άποψη επί των τεχνικών και ψηφιακών παραμέτρων και προδιαγραφών βάσει των οποίων η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας υποστηρίζεται από συγκεκριμένο τύπο τηλεφωνικών συσκευών.

 

Όταν όμως ο ΣτΠ αποφάσισε τελικά να απευθυνθεί στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διαπιστώνουμε ότι έπεσε σε αντίφαση με τον εαυτό του αφού το θέμα της επιστολής που έστειλε ήταν: «Τεχνικές προϋποθέσεις χορήγησης Dentist Pass»!

 

Επίσης, ο ΣτΠ, σαν κάποιος άλλος Συνήγορος, περισσότερο σαν κάποιος «Συνήγορος του Κράτους» παρά του πολίτη, μας τόνισε με έντονα γράμματα ότι δεν υφίσταται αρμοδιότητα για να παρέμβει αφού το νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις καταβολής του Dentist Pass είναι ισχυρό και εφαρμοστέο!


[…] δεν υφίσταται αρμοδιότητα περαιτέρω παρέμβασης της Αρχής, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, προβλέπονται από νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι ισχυρό και εφαρμοστέο (άρθρο 3, ν. 5015/2023 ΦΕΚ 20 Α και Υ.Α. 22470 ΦΕΚ 2659 Β/21.04.2023).

 

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη απέφυγε να εξετάσει την αναφορά μας υπό το πρίσμα των ανωτέρω νομοθετημάτων αυξημένης νομικής ισχύος (Συμβάσεις) που του επισημάναμε!

 

Στις 24.08.2023,
επανήλθαμε με υποβολή εκ νέου αναφοράς, αριθμός φακέλου υπόθεσης, 340527.
Τούτη τη φορά επικαλεστήκαμε τις ειδικές αρμοδιότητες του ΣτΠ που έχει ως Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 3293/2004, άρθρο 18), ως Συνήγορος του Παιδιού (Ν. 3094/2003, άρθρο 1) και ως Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης (Ν. 3094/2003, άρθρο 1, & Ν. 4443/2016, άρθρα 14 & 15) ζητώντας του και πάλι να παρέμβει κατά παρόμοιο τρόπο με την υπόθεση εκείνη που του είχαμε υποβάλει αναφορά για τον υποχρεωτικό εμßολιασμό παιδιών με αναπηρίες για ένταξη σε δομές ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας. Ο ΣτΠ τότε είχε παρέμβει με αποτέλεσμα να διορθωθεί η προβληματική νομοθεσία με τον ν. 4975/2022, άρθρο 70.

Βλ. Ειδική Έκθεση 2021 του ΣτΠ, Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

 

Στις 30.08.2023, ο ΣτΠ μας απάντησε με το έγγραφο υπ’ αρ. 340527/40743/2023, σύμφωνα με το οποίο μας ενημέρωσε ότι, κατόπιν αναφοράς γονέα, ο ΣτΠ απέστειλε ήδη έγγραφο, με αρ.πρωτ.336937/31876/2023, από 3.7.2023, προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη (βλέπε παραπάνω).

Την ίδια ημέρα, στείλαμε απάντηση στον ΣτΠ, με το mail, ως συμπληρωματικό έγγραφο στην αναφορά μας, το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 340527/40839/2023.
Με την απάντησή μας επισημάναμε στον ΣτΠ τα εξής:

α) Επειδή δεν μας είχε αποσταλεί το «συνημμένο» έγγραφο του ΣτΠ ζητήσαμε να μας αποσταλεί άμεσα.

β) Η εν λόγω ΚΥΑ, ΓΠ. οικ. 22470/13.4.2023, για το Dentist Pass, απορρέει κυρίως από τον Ν. 5015/2023, άρθρο 3, σύμφωνα με τον οποίο έχει θεσπιστεί ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επειδή, όμως, μία Υπουργική Απόφαση δεν δύναται να αλλάξει έναν νόμο, καθώς στην ιεραρχία των γραπτών κανόνων δικαίου, στην ελληνική έννομη τάξη, η υπουργική απόφαση είναι κατώτερη του νόμου, κρίνεται αναγκαίο στο να επιμείνουμε στον σκοπό της αναφοράς μας και να ζητήσουμε από τον Συνήγορο του Πολίτη να μην προβεί ακόμα στην αρχειοθέτησή της και να παρέμβει με διαφορετικό, πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο, βάσει των ειδικών αρμοδιοτήτων που έχει ως Συνήγορος του Παιδιού, ως Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ως Φορέας για την Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης. Το να ζητάει ο ΣτΠ να τροποποιηθεί μια υπουργική απόφαση που αναγκαστικά πρέπει να παραμείνει στο γράμμα και στην ουσία του νόμου είναι μάταιο, επομένως δεν είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος την αρνητική απάντηση του Υπουργού ή ακόμα και το να μην τη λάβει υπόψη του στα σοβαρά.

Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί νομικό ατόπημα
 
Ο ΣτΠ δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη του ότι η κατάθεση της οικονομικής παροχής σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα έχει θεσπιστεί με την παρ. 2, άρθρο 3, ν. 5015/2023 [4], επομένως αποτελεί ατόπημα η πρόταση του ΣτΠ να προτείνει την αλλαγή του τρόπου με τροποποίηση μιας υπουργικής απόφασης για την οποία δεν προβλέπεται, από τον νόμο (άρθρο 3, παρ. 9), να δύναται να τροποποιήσει τον  τρόπο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης «
Dentist Pass», το σημείο δηλαδή που έχει θεσπιστεί με την παρ. 2.

Δηλαδή, οι Υπουργοί δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον νόμο 5015/2023 να μπορούν με απόφασή τους να καθορίσουν διαφορετικό τρόπο κατάθεσης του δικαιούμενου ποσού πέρα από την ψηφιακή χρεωστική κάρτα.


Στις 31.08.2023, κατόπιν αιτήματός μας, ο ΣτΠ μας απέστειλε το ανωτέρω έγγραφο που του ζητήσαμε καθώς εκ παραδρομής παρέλειψε να το επισυνάψει με την απάντησή του.

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023,

απευθυνόμαστε στους παρακάτω αποδέκτες (βλέπε λίστα αποδεκτών), ενημερώνοντάς τους για την υπόθεση, για την οποία εκκρεμεί σχετική αναφορά μας στο Ευρωκοινοβούλιο ενώ επιφυλασσόμαστε να υποβάλουμε και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή ακόμα και στον ΟΗΕ, αφού οι διατάξεις του Ν. 5015/2023, άρθρο 3, για το
Dentist Pass, εφαρμόζουν κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση εις βάρος παιδιών που οι γονείς τους αδυνατούν οικονομικά να αποκτήσουν «έξυπνο» κινητό (smart phone) που διαθέτει τη νέα τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (NFC).

Δηλαδή, φαίνεται ότι με νόμο του ελληνικού κράτους παραβιάζεται ξεκάθαρα η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), Άρθρο 3, και συγκεκριμένα στο σημείο της Παραγράφου 3, σύμφωνα με το οποίο:

"Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού".

Επίσης, παραβιάζεται το Άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην παράγραφο ι) καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Καταλήγοντας, η διάταξη του άρθρου 3, ν. 5015/2023, παραβιάζει και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ενώ, το ότι θεσπίζεται για πρώτη φορά το ψηφιακό χρήμα ως μοναδικό μέσο συναλλαγών σε μια οικονομική παροχή υγείας για παιδιά μοιάζει σαν πειραματισμό που όμως γίνεται εις βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων παιδιών.

Επομένως, θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε!


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και των ασθενών,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».
Υ.Γ. Παρακαλώ κάθε επικοινωνία μαζί μου να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29.

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
press@synigoros.gr, cr@synigoros.gr

Υπόψιν:
Ανδρέας Ποττάκης,
Συνήγορος του Πολίτη

Θεώνη Κουφονικολάκου,
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Μαρία Μπλιάτη,
Ειδική Επιστήμονας

Από το σύστημα έλαβε τον αρ. πρωτ. 42375 - 07/09/2023, ως συμπληρωματικό αρχείο που προσθέσαμε στην αναφορά μας ΑΥ 340527, ενώ από τη Γραμματεία του ΣτΠ,  "press@synigoros.gr", έλαβε τον αρ. πρωτ. 42457 - 08/09/2023, το οποίο και πρόσθεσε στον φάκελο της αναφοράς μας.


- ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωνσταντίνος Κυρανάκης
protocol@mindigital.gr, depminister@mindigital.gr
Έλαβε τον αρ. πρωτ. ΑΠ:39872/7/9/2023 από το ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ <protocol@mindigital.gr>
Έλαβε τον αρ. πρωτ. 39878 ΕΙ 2023 από το depminister@mindigital.gr.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
ministeroffice@minfin.gr
Έλαβε α.π. 130189/7-9-2023 από το γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωνσταντίνος Σκρέκας
minister.sec@mnec.gr
Έλαβε αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου 79932/08-09-2023.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
minister@moh.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δημήτριος Παπαστεργίου
sec@mindigital.gr

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Μαυρουδής Βορίδης
ypepikrateias@primeminister.gr

- Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τμήμα Δ’ Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης
pfy4@moh.gov.gr

- ΒΟΥΛΗ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Υπόψιν όλων των βουλευτών τους

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ndko@parliament.gr

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
syriza@parliament.gr

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
kinimaallagis@parliament.gr

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
kke@parliament.gr

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
ko.spartiates@parliament.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
el_lisi@parliament.gr

ΝΙΚΗ
nikh@parliament.gr

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
plefsieleftherias.ko@parliament.gr


Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Υπόψιν Προέδρου, κ. Αντωνίου Μαρίας,

 η οποία παρακαλείται θερμά όπως μεριμνήσει για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής καθώς δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Βουλής τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των μελών.
mar.antoniu@gmail.com

- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
(Υπόψιν του ΔΣ)

info@dsa.gr

- Ευστάθιος Αναλυτής, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
stanalyt@hotmail.com

- Κωνσταντίνος Βαθιώτης, καθηγητής Ποινικού Δικαίου

- Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
info@nchr.gr

- Σκεπτομενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες (διαδικτυακή ομάδα)
activeparentsandcitizens@gmail.com

- Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
diktio@ddp.gr[1] Είναι βέβαιο ότι η παράλειψη, που περιγράφηκε, δεν ήταν σκοπούμενη, αλλά οφείλεται σε παραδρομή κατά τη σύνταξη της επίμαχης διάταξης από μέρους του Υπουργείου σας, που είναι το αρμόδιο για την περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης. Όμως, η διαδικασία αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ, που αναφέρθηκε προηγουμένως, η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργείου σας, προκειμένου να καλύψει και τους πιο αδύναμους οικονομικά ωφελούμενους, στην εξυπηρέτηση των οποίων άλλωστε πρωτίστως (οφείλει να) αποβλέπει.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε για την έγκαιρη τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ, προς την κατεύθυνση καθορισμού διαδικασίας πίστωσης του αναλογούντος ποσού σε δικαιούχο με την προσθήκη εναλλακτικού μέσου (για παράδειγμα με επιδότηση τραπεζικού λογαριασμού), ώστε να μην αποκλείονται της ωφέλειας οι οικονομικά ασθενέστεροι δυνητικοί δικαιούχοι.

(Συνήγορος του Πολίτη, αρ. πρωτ. Φ 1500-1599/336937/31876/2023, 03.07.2023)

[2] 2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα. Για την έκδοση της ανωτέρω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού δημιουργείται Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος (Η.Π.Π.), από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποτελεί φορέα υλοποίησης του έργου και επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

 

[3] 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά οδοντιατρική πράξη, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγησή της, οι δικαιούχοι, οι ειδικότητες οδοντιάτρων που δύνανται να συμμετέχουν, ο χρόνος έναρξης και λήξης της παραγωγικής λειτουργίας της Η.Π.Π., τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, ο χρόνος απενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, και η διαδικασία επιστροφής οποιουδήποτε εναπομείναντος ποσού οικονομικής ενίσχυσης στο Δημόσιο, ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής και πιστοποίησης των οδοντιάτρων, τα ειδικότερα ζητήματα εκκαθάρισης του χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

[4] Ν. 5015/2023, άρθρο 3, παράγραφος 2:
2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα. […]

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 13.09.2023 

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023

Προς: Βλ. Λίστα Αποδεκτών

Πρόσθετο στοιχείο στην αναφορά μας με θέμα:  
«Οι διατάξεις για το Dentist Pass παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα παιδιών, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη, για να «θεραπευτούν», προτείνει ένα νομικό ατόπημα!»,
η οποία εστάλη, στις 07.09.2023, στους αρμόδιους φορείς και λοιπούς (βλ. Λίστα Αποδεκτών).

Μας απάντησε θετικά το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο προτείνει να προσθέσουμε στα δικαιώματα που προσβάλλονται και το άρθρο 3, παρ. 1, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών*, καθώς σε κάθε περίπτωση με τη διάκριση αυτή παραβιάζεται η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

* ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2101 ΦΕΚ Α 192/2.12.1992
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.
Άρθρο 3
1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.


Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής (sic):


Υπέρ του βέλτιστου συμφέροντος κάθε παιδιού θα ήταν να λάβει το Dentist Pass  χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις, όμως το παιδί του οποίου οι γονείς δεν έχουν στην κατοχή τους «έξυπνο κινητό» (smart phone) που διαθέτει τη λειτουργία της νέας τεχνολογίας NFC, στερείται την πρόσβαση στο Dentist Pass, γεγονός που λειτουργεί εις βάρος του βέλτιστου συμφέροντός του.

Ευχαριστούμε θερμά το "Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" για την άμεση ανταπόκρισή του και για τα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που μας επισήμανε. Με τη σειρά μας, επισημαίνουμε κι εμείς ότι η απάντηση που μας έστειλε δεν μπορεί να είναι «εμπιστευτική», όπως μας αναφέρει, καθώς δεν φέρει τα στοιχεία αυτά που θα της απέδιδαν εμπιστευτικότητα, επομένως δεν απαγορεύεται η κοινοποίησή της.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και των ασθενών,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».


Υ.Γ. Παρακαλώ κάθε επικοινωνία μαζί μου να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29 & άρθρο 34.


 

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
press@synigoros.gr, cr@synigoros.gr

Υπόψιν:
Ανδρέας Ποττάκης,
Συνήγορος του Πολίτη

Θεώνη Κουφονικολάκου,
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Μαρία Μπλιάτη,
Ειδική Επιστήμονας

Το αρχείο που προσθέσαμε στην αναφοράς μας, υπ. αρ. 340527, έλαβε αυτόματα τον αριθμό πρωτοκόλλου : 43470/13.09.2023

Από press@synigoros.gr η επιστολή μας έγινε σχετική στην ΑΥ 340527 αναφορά μας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 43549-14/09/2023.

- ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωνσταντίνος Κυρανάκης
protocol@mindigital.gr, depminister@mindigital.gr
Έλαβε Αριθμ. Πρωτ. 40521 ΕΙ 2023, από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης <protocol@mindigital.gr>.
Έλαβε Αριθμ. Πρωτ. 40637 ΕΙ 2023 από ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ <depminister@mindigital.gr>

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
ministeroffice@minfin.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωνσταντίνος Σκρέκας
minister.sec@mnec.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
minister@moh.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δημήτριος Παπαστεργίου
sec@mindigital.gr

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Μαυρουδής Βορίδης
ypepikrateias@primeminister.gr

- Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τμήμα Δ’ Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης
pfy4@moh.gov.gr

- ΒΟΥΛΗ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οι οποίες παρακαλούνται να θέσουν υπόψη το παρόν σε όλους τους βουλευτές τους.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ndko@parliament.gr

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
syriza@parliament.gr

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
kinimaallagis@parliament.gr

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
kke@parliament.gr

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
ko.spartiates@parliament.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
el_lisi@parliament.gr

ΝΙΚΗ
nikh@parliament.gr

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
plefsieleftherias.ko@parliament.gr

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Υπόψιν Προέδρου, κ. Αντωνίου Μαρίας,

 η οποία παρακαλείται θερμά όπως μεριμνήσει για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής καθώς δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Βουλής τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των μελών.
mar.antoniu@gmail.com

- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
(Υπόψιν του ΔΣ)

info@dsa.gr

- Ευστάθιος Αναλυτής, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
stanalyt@hotmail.com

- Κωνσταντίνος Βαθιώτης, καθηγητής Ποινικού Δικαίου

- Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
info@nchr.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 531/14-9-2023

- Σκεπτομενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες (διαδικτυακή ομάδα)
activeparentsandcitizens@gmail.com

- Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
diktio@ddp.gr

 [1] Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωμένη με Ν. 2101, ΦΕΚ Α 192/2.12.1992. Άρθρο 3, παρ. 1: Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.